Latvijas tiesu prakse 2011 -2015

Patentu valde, ieviešot Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra dalībvalstu tiesu prakses apkopošanas projektu, ir apkopojusi 11 Latvijas Republikas tiesu nolēmumus civillietās par preču zīmēm, dizainparaugiem vai patentiem.
Skatīt vairāk

Eiropas tiesu prakses izdevums

Eiropas tiesu prakses izdevumā par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu un pārkāpumiem iekļauts arī Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes lēmums autortiesību lietā.
Skatīt vairāk

EUIPO eSearch Case Law

Datubāzē iekļauta valstu judikatūra intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanas jomā, kā arī svarīgi ES Tiesas prejudiciālie nolēmumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem vai izpildi.
Skatīt vairāk

Intelektuālā īpašuma īstenošanas judikatūras apkopojums

Eiropas Savienības Tiesas un valstu tiesu nolēmumiem, kas pieņemti laika posmā no 2016. gada līdz 2019. gada sākumam.
Skatīt vairāk

WIPO Lex

WIPO Lex nodrošina bezmaksas piekļuvi juridiskai informācijai par intelektuālo īpašumu no visas pasaules. Izmantojiet WIPO Lex Database Search, lai piekļūtu 49 000 juridiskiem dokumentiem likumu, līgumu un spriedumu kolekcijās.
Skatīt vairāk