Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Patentu valde

Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 16.00
 • Otrdiena9.00 - 16.00
 • Trešdiena9.00 - 16.00
 • Ceturtdiena9.00 - 16.00
 • Piektdiena9.00 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Patentu valde

Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 16.00
 • Otrdiena9.00 - 16.00
 • Trešdiena9.00 - 16.00
 • Ceturtdiena9.00 - 16.00
 • Piektdiena9.00 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Preču zīmes īpašnieks var lūgt izslēgt reģistrēto preču zīmi no Preču zīmju reģistra pirms tās spēkā esības termiņa izbeigšanās. Ja mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas Patentu valdē saņemta arī noteiktā maksa par izslēgšanu no Preču zīmju reģistra, reģistrēto preču zīmi izslēdz no reģistra ar preču zīmes īpašnieka norādīto dienu, bet ne agrāk par dienu, kad saņemts iesniegums par reģistrētās preču zīmes izslēgšanu no reģistra.

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma par preču zīmes izslēgšanas no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas iesniegšana
  Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kas ietver:
  1) lūgumu izslēgt reģistrēto preču zīmi no Preču zīmju reģistra, norādot tās numuru, kā arī atbilstošo pieteikuma numuru;
  2) ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt reģistrācijas īpašnieku;
  3) ja nepieciešams, vēlamo reģistrācijas izslēgšanas datumu.
  Ja attiecībā uz preču zīmes reģistrāciju Preču zīmju reģistrā ir iekļautas ziņas par vienu vai vairākiem spēkā esošiem licenču līgumiem, iesniegumam jāpievieno attiecīgo licenciātu rakstveida piekrišana zīmes reģistrācijas izslēgšanai no Reģistra (oriģināls).
  Ja Preču zīmju reģistrā ir iekļautas ziņas par tiesību uz preču zīmi ieķīlāšanu, iesniegumam jāpievieno ķīlas ņēmēja rakstveida piekrišana reģistrētās preču zīmes izslēgšanai no Reģistra (oriģināls).
  Pilnvaru iesniegumam pievieno, ja to iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību. Pilnvara var tikt sastādīta brīvā formā. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls.

  Ja iesniegums par reģistrētās preču zīmes izslēgšanu no Reģistra neattiecas uz visām precēm un pakalpojumiem, kuriem preču zīme reģistrēta, to uzskata par grozījumu ziņās par preču zīmes reģistrāciju un izskata saskaņā ar Preču zīmju likuma 41. panta otrās daļas noteikumiem.

 2. Preču zīmes reģistrācijas izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas un publikācija
  Ja iesniegums par reģistrācijas izslēgšanu no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas atbilst likuma prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par preču zīmes reģistrācijas izslēgšanu no reģistra ar īpašnieka norādīto dienu, bet ne agrāk par dienu, kad iesniegums saņemts Patentu valdē.

  Ziņas par preču zīmes reģistrācijas izslēgšanu no reģistra iekļauj Preču zīmju reģistrā.
  Informāciju par preču zīmes reģistrācijas izslēgšanu no reģistra publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.
  Preču zīmes reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Preču zīmju reģistra par reģistrācijas izslēgšanu no reģistra. Izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.

Maksājumi

PozīcijaCena
Preču zīmes pieteikuma iesniegšana90.00
Kolektīvās zīmes pieteikuma vai sertifikācijas zīmes pieteikuma iesniegšana150.00
Katra preču zīmes pieteikumā, kolektīvās zīmes pieteikumā vai sertifikācijas zīmes pieteikumā norādītā preču (pakalpojumu) klase (izņemot vienu)30.00
Preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācija, ieskaitot preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas apliecības izsniegšanu un reģistrācijas publikāciju95.00
Grozījumu, precizējumu vai labojumu izdarīšana preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes sākotnējā pieteikumā pēc pieteicēja iniciatīvas20.00
Preču zīmes reģistrācijas atjaunošana saskaņā ar Preču zīmju likuma 45.panta 4.daļu180.00
Kolektīvās zīmes reģistrācijas vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas atjaunošana saskaņā ar Preču zīmju likuma 45.panta 4.daļu240.00
Papildu maksa preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas atjaunošanai saskaņā ar Preču zīmju likuma 45.panta 5.daļu90.00
Termiņu pagarināšana saskaņā ar Preču zīmju likuma 46.panta 1.daļu30.00
Lietvedības turpināšana saskaņā ar Preču zīmju likuma 47.panta 2.daļu45.00
Tiesību atjaunošana saskaņā Preču zīmju likuma "48.panta 2.daļu70.00
Preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas, reģistrācijas pieteikuma tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija45.00
Grozījuma/labojuma izdarīšana Preču zīmju reģistra ziņās (izņemot groz. preču zīmes īpašnieka adresē, ziņās par pārstāvja iecelš./atcelšanu vai ziņās par pārstāvi, kā arī maznozīmīgu pārrakstīšanās vai Patentu valdes pieļautu kļūdu labojumus)30.00
Preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikuma sagatavošana atbilstoši pieteicēja iesniegtajiem datiem un nosūtīšana uz Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautisko biroju81.00
Dokumentu sagatavošana un nosūtīšana uz Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautisko biroju, ja dokumentus iesniedz ar Patentu valdes starpniecību40.00
Papildmaksa par preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas pieteikuma paātrinātu (ārpuskārtas) izskatīšanu100.00
Komercķīlas atzīmes reģistrācija30.00
Reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana42.69
Apelācijas iesnieguma iesniegšana, kas saistīta ar Patentu valdes lēmumu preču zīmes lietā150.00
Iebilduma iesniegšana pret preču zīmes reģistrāciju180.00

Piedāvājam tiešsaistes režīmā aizpildīt un iesniegt lūgumu izslēgt preču zīmi no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas Latvijā

Tas ir ātrākais un vienkāršākais veids preču zīmes izslēgšanai no reģistra.

Iesnieguma aizpildīšanas procesā ir pieejamas norādes un skaidrojumi.

Lai aizpildītu un iesniegtu elektronisko lūgumu, iesniedzējam jāautentificējas, izmantojot kādu no portāla Latviaj.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Pakalpojuma maksas summa tiešsaistes formā tiek aprēķināta automātiski, ņemot vērā arī piemērojamo atlaidi. 10% atlaide tiek piemērota tūlītējam maksājumam, izmantojot internetbankas.

Ja pieteicējs izvēlas nemaksāt maksu iesniegšanas brīdī, atlaide netiek piemērota.

Iesniegumu ir iespējams aizpildīt un iesniegt 24 stundas diennaktī.

Pieteikumā norādāmā informācija un pievienojamie materiāli:

 • ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt pieteicēju (preču zīmes īpašnieku). Adreses sadaļā ir jānorāda pieteicēja deklarētās dzīvesvietas adrese

Par preču zīmes izslēgšanu no reģistra ir jāmaksā pakalpojuma maksa. Informācija par izmaksām: Izmaksas.

Lūdzam ņemt vērā, ka lūgumu par preču zīmes izslēgšanu no reģistra var iesniegt tikai preču zīmes īpašnieks vai pārstāvis.

Šis rīks izveidots Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja Sadarbības fonda ietvaros.


Iesniegumu var iesniegt arī klātienē, pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Latvijas Republikas Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu