Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4] 

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

Patentu valdes personas datu apstrādes politika

Šī politika izskaidro Jums personas datu apstrādi Patentu valdē

Kādēļ mēs apstrādājam personas datus? 

Patentu valde ir personas datu pārzinis tiem personas datiem, kurus tā iegūst un uzglabā. 

Mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās Patentu valdes funkcijas, uzdevumus un tiesības.

Patentu valde personas datus apstrādā saskaņā ar Patentu likuma 28. panta pirmo un otro daļu, 47. pantu, Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 6. panta pirmo daļu, 13. pantu, 14. panta otro daļu, 61. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo, trešo, ceturto daļu, 121. panta otro daļu, 123. panta otro daļu, Preču zīmju likuma 41. panta pirmo daļu, Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likuma 4. un 5. pantu, Augu šķirņu aizsardzības likuma 13. pantu, Iesniegumu likuma 3. panta otro daļu, Grāmatvedības likuma 11. panta piekto daļu, Arhīvu likuma 4. pantu, Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumu Nr. 720 “Patentu valdes nolikums” 3. punktu, 4. punktu, 5. punktu, Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumu Nr. 146 “Noteikumi par profesionālo patentpilnvarnieku sarakstu, tā uzturēšanas kārtību un profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtību” 3. punktu, 42. punktu, 1., 2., 3., 4. pielikumu, Ministru kabineta 2008. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 224 “Patentu un patentu pieteikumu noteikumi” 2. punktu, 53. punktu, 57. punktu, 60. punktu, 68. punktu, 71. punktu, 74. punktu, 80. punktu, 83. punktu, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. pielikumu, Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumu Nr. 723 “Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis” 3. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumu Nr. 732 “Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis” 3. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 27. aprīļa noteikumu Nr. 266 “Preču zīmju reģistrācijas pieteikumu, tiesību pārejas un licencēšanas noteikumi” 11.3. punktu, 20.3. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 764 “Noteikumi par dizainparaugu reģistrācijas procedūras veidlapu un reģistrācijas apliecības paraugiem” 1., 2., 3., 4., 5. pielikumu.

Patentu valdei ir šādas funkcijas, uzdevumi un tiesības: 

1. Patentu valdei ir šādas funkcijas:

1.1. reģistrēt rūpnieciskā īpašuma objektus – izgudrojumu patentus (ieskaitot papildu aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem), preču zīmes, dizainparaugus un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas – un uzturēt attiecīgos reģistrus, kā arī sniegt citus ar rūpniecisko īpašumu saistītus pakalpojumus;

1.2. veicināt valstī un sabiedrībā izpratni par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību un stiprināt tā vērtību;

1.3. veikt Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētās valsts rūpnieciskā īpašuma iestādes funkcijas;

1.4. veidot specializētu informācijas krājumu un sniegt informācijas pakalpojumus rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jomā.

2. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Patentu valde veic šādus uzdevumus:

2.1. pieņem un izskata juridisko un fizisko personu pieteikumus izgudrojumu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesiskajai aizsardzībai;

2.2. uztur Patentu reģistru (kas ietver arī papildu aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem), Preču zīmju reģistru, Dizainparaugu reģistru un Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju reģistru;

2.3. sastāda un publicē Patentu valdes oficiālo izdevumu;

2.4. informē sabiedrību, organizē pasākumus un apmācības, lai veicinātu sabiedrības izpratni par priekšrocībām, ko nodrošina rūpnieciskā īpašuma aizsardzība;

2.5. veic pasākumus rūpnieciskā īpašuma vērtības stiprināšanai;

2.6. uztur un papildina rūpnieciskā īpašuma informācijas krājumu, apkopo informāciju un veido tiešsaistes un lokālos informācijas resursus;

2.7. organizē profesionālo patentpilnvarnieku atestēšanu un kārto to sarakstu;

2.8. nodrošina Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes organizatorisko un administratīvo darbību;

2.9. atbilstoši kompetencei nodrošina Latvijai saistošu starptautisko līgumu izpildi un pārstāv Latvijas Republiku starptautiskajās organizācijās un pasākumos;

2.10. atbilstoši kompetencei piedalās normatīvo aktu projektu izstrādē un atzinumu sniegšanā par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem;

2.11. sniedz maksas pakalpojumus un veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

3. Patentu valdei atbilstoši kompetencei ir šādas tiesības:

3.1. sniegt priekšlikumus par nozari reglamentējošo tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādi;

3.2. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdot administratīvos aktus;

3.3. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt iestādes uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;

3.4. izveidot padomes, komisijas un darba grupas, kuru sastāvā ir citu valsts pārvaldes iestāžu, kā arī biedrību un nodibinājumu (pēc vienošanās ar attiecīgo institūciju vadību) speciālisti;

3.5. atbilstoši kompetencei sadarboties un slēgt sadarbības līgumus ar ārvalstu iestādēm, starpvalstu vai starptautiskajām organizācijām, piedalīties starptautisko organizāciju rīkotajos pasākumos un koordinēt starptautisko sadarbību;

3.6. sadarboties un slēgt līgumus publisko pakalpojumu jomā ar fiziskām un juridiskām personām;

3.7. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

Par personas datiem 

Personas dati ir informācija par Jums kā indivīdu, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, personas kods, e-pasta adrese, tālruņa numurs. Personas dati sevī neietver informāciju par mirušām personām, biedrībām, nodibinājumiem, organizācijām un komersantiem. 

Mūsu apņemšanās 

Apstrādājot personas datus, mēs apņemamies stingri ievērot personas datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus, personas datu apstrādes principus, tas ir apstrādāt tikai precīzam un noteiktam mērķim, pieprasīt tikai tādus personu datus veidus, kas nepieciešami mērķa realizācijai, apstrādāt tikai tik ilgi, kamēr pastāv leģitīms mērķis, tas ir, tiesību normās un lietu nomenklatūrā noteiktais ilgums, nodrošināt datu uzglabāšanas drošumu, izskatīt jebkuru Jūsu iesniegumā ietverto lūgumu par personas datu labošanu, datu apstrādes izbeigšanu un dzēšanu. 

Vienlaikus mēs arī apņemamies izskatīt jebkuru sūdzību par datu apstrādi. 

Personas dati, ko apstrādājam 

Lai nodrošinātu Patentu valdes funkciju, uzdevumu un tiesību izpildi, apstrādājam šādus veidus: 

 • personu identificējoša informācija; 
 • personas kontaktinformācija; 
 • ziņas par nodarbinātību un izglītību; 

Personas datu apstrāde

Jūs nododat personas datus Patentu valdei:

 • izmantojot Patentu valdes pakalpojumus;
 • sazinoties ar Patentu valdi.

Patentu valde var iegūt personas datus arī no citām ārvalstu intelektuālā īpašuma iestādēm. Patentu valde apstrādā personas datus, lai izskatītu juridisko un fizisko personu pieteikumus, uzturētu rūpniecisko īpašumu reģistrus un publicētu informāciju par rūpniecisko īpašumu Patentu valdes reģistros, datu bāzēs un oficiālajā izdevumā.

Personas dati var tikt apstrādāti administratīvos vai juridiskos nolūkos, piemēram:

 • statistiskai analīzei; 
 • rezultatīvo rādītāju izstrādei, apkopošanai un analīzei;
 • problēmu apzināšanai;
 • priekšlikumu izstrādei; 
 • klientu/lietotāju aptaujām vai reaģēšanai uz iesniegumiem, paziņojumiem, strīdiem vai pretenzijām;
 • personāla plānošanai un atlasei; 
 • konferenču, semināru, apmācību rīkošanai

Personas dati var tikt apstrādāti sabiedrības interesēs, piemēram, sabiedrības drošības, veselības interesēs, vai lai novērstu/atklātu noziedzīgus nodarījumus.  Mēs varam nodot jūsu personas datus citām valsts vai likumsargājošām iestādēm normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Personas datu nodošana 

Nolūkā izpildīt mūsu funkcijas, uzdevumus un tiesības, mums nepieciešams nodot citiem tiesību subjektiem Jūsu personas datus. To mēs darām tikai gadījumos, ja tas ir noteikts fizisko personu datu apstrādi regulējošās tiesību normās un citās tiesību normās. 

Tiesību subjekti, kam mēs varam nodot Jūsu personas datus: 

 • Jūsu likumiskie pārstāvji, pilnvarotās personas; 
 • valsts un pašvaldības institūcijas; 
 • valdības izveidotām koleģiālām lēmējinstitūcijām;
 • neatkarīgās institūcijas; 
 • eksaminēšanas komisijas; 
 • finanšu iestādes; 
 • pretendentu uz amatiem izvērtēšanas komisijas;
 • apbalvojumu komisijas; 
 • neatkarīgi auditori un revidenti; 
 • tiesību aizsardzības iestādes; 
 • plašsaziņas līdzekļi; 
 • drošības iestādes; 
 • tādi tiesību subjekti, kam deleģēti valsts un pašvaldību uzdevumi;
 • datu apstrādātāji, kas palīdz nodrošināt mūsu funkciju, uzdevumu un tiesību izpildi; 
 • datu uzraudzības iestāde. 

Personas datu nosūtīšana ārpus Latvijas Republikas

Lai realizētu mūsu funkcijas, uzdevumus un pienākumus, ir nepieciešams nodot datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Savienības dalībvalstu un trešo valstu kompetentajām institūcijām. Šāda datu nodošana notiek tikai stingri ievērojot personas datu apstrādes normatīvos aktus. 

Piekļuve informācijai par Jūsu personas datu apstrādi

Uzzināt to, kādus konkrēti Jūsu personas datus mēs apstrādājam, varat iesniedzot datu subjekta pieprasījumu par datu apstrādi Patentu valdē.  To var izdarīt iesniedzot pašrocīgi parakstītu iesniegumu, elektroniski parakstītu iesniegumu, izmantojot www.Latvija.lv, vai, noformējot rakstveidā, mutvārdos, izteiktu iesniegumu. 

Papildus informācija 

Uzzināt vairāk par mūsu personas datu apstrādes politiku Jūs varat, sazinoties ar Patentu valdes datu aizsardzības speciālistu, e-pasts: DAS@lrpv.gov.lv, vai arī, iesniedzot iesniegumu, kas adresēts datu aizsardzības speciālistam. 

Sūdzības 

Jums ir tiesības iesniegt mums sūdzības par personas datu apstrādi, kā arī tiesības iesniegt sūdzību datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.