Apelācijas iesniegumu iesniedz, ja nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts rūpnieciskā īpašuma objekta reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūrā.

Preču zīmes (ieskaitot kolektīvās zīmes un sertifikācijas zīmes)

 • Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts preču zīmes reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūrā, viņš ir tiesīgs triju mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas dienas [Paziņošanas likums, 5.-9. pants], samaksājot maksu EUR 150 apmērā, iesniegt Patentu valdei motivētu rakstveida apelācijas iesniegumu (skat. Preču zīmju likuma 42. pantu un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 58. pantu).

Dizainparaugi

 • Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts dizainparauga reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūrā, viņš ir tiesīgs triju mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas dienas [Paziņošanas likums, 5.-9. pants], samaksājot maksu EUR 150 apmērā (izņemot gadījumus, kad uz personu attiecas samazināts maksas apmērs), iesniegt Patentu valdei motivētu rakstveida apelācijas iesniegumu (skat. Dizainparauga likuma 26. pantu un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 58. pantu).

Izgudrojumi (ieskaitot papildu aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem)

 • Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts ar patenta vai papildu aizsardzības sertifikāta piešķiršanu saistītā procedūrā, viņš ir tiesīgs triju mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas dienas [Paziņošanas likums, 5.-9. pants], samaksājot maksu EUR 150 apmērā (izņemot gadījumus, kad uz personu attiecas samazināts maksas apmērs), iesniegt Patentu valdei motivētu rakstveida apelācijas iesniegumu (skat. Patentu likuma 39. pantu un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 58. pantu).

Apelāciju iesniegumi iesniedzami Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē rakstveidā:

 • klātienē Raiņa bulvārī 15, Rīga, LV-1050;
 • nosūtot pa pastu uz adresi Raiņa bulvārī, Rīga, LV-1050;
 • parakstītu ar elektronisko parakstu nosūtot uz e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv;
 • parakstītu ar elektronisko parakstu nosūtot uz Patentu valdes E-adresi.

Apelācijas iesniegumā norāda:

 1. apelācijas iesnieguma iesniedzēju un tā adresi;
 2. pārsūdzētā Patentu valdes lēmuma datumu un pieteikumu vai reģistrāciju, uz kuru lēmums attiecas;
 3. apelācijas iesnieguma priekšmetu un materiāltiesisko pamatojumu (to Patentu valdes lēmuma motīvu analīze, kuriem apelācijas iesnieguma iesniedzējs nepiekrīt; apelācijas iesnieguma iesniedzēja paskaidrojumi vai pamatojums; lietas apstākļu raksturojums un atsaukšanās uz pierādījumiem; atsauce uz normām, kuras neievēro vai kurām neatbilst Patentu valdes lēmums vai ar kurām pamatots apelācijas iesniegums);
 4. apelācijas iesnieguma iesniedzēja prasījumu;
 5. apelācijas iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;
 6. pievienoto dokumentu sarakstu.

* Personas, uz kurām attiecas samazināta apelācijas iesnieguma maksa, ir noteiktas 2015. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 732 “Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis” 8. un 9. punktā.