Dizainparaugu aizsardzībai ir teritoriāls raksturs – tā darbojas tikai tajā valstī, kurā ir veikta reģistrācija. Neeksistē „vispasaules” reģistrācija, līdz ar to dizainparaugs jāreģistrē katrā valstī vai teritorijā, kurā ir paredzēts šīs tiesības realizēt.

Lai dizainparauga aizsardzību iegūtu ārvalstīs:

  • dizainparaugu var reģistrēt katrā konkrētā valstī, ar patentu pilnvarotā starpniecību iesniedzot pieteikumu attiecīgās valsts rūpnieciskā īpašuma iestādē;
  • dizainparaugu var reģistrēt visā Eiropas Savienības teritorijā vienlaicīgi, izmantojot reģionālās sistēmas iespējas (Kopienas dizainparaugsPadomes Regula (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem). Viena Kopienas dizainparauga reģistrācija maksā EUR 350,-. Pieteikums jāiesniedz Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO, agrāk – Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs, ITSB) Alikantē (Spānija), un to var izdarīt gan pieteicējs personīgi, gan arī izmantojot Latvijas Republikas Patentu valdes vai patentu pilnvarotā starpniecību (maksas pakalpojums).

Pieteikuma veidlapas (arī elektroniskai pieteikuma iesniegšanai) pieejamas – https://euipo.europa.eu/ohimportal/lv/rcd-route-to-registration.

Līdz ar dizainparauga izpaušanu sabiedrībai automātiski stājas spēkā nereģistrēta Kopienas dizainparauga aizsardzība uz trīs gadiem.

  • ja interesējošā valsts (vai valstis) ir Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas akta dalībvalsts (Ženēvas aktam 2005. gada 26. jūlijā pievienojās arī Latvija), dizainparaugu var reģistrēt, izmantojot starptautiskās reģistrācijas piedāvātās priekšrocības – vienā pieteikumā atļauts ietvert līdz 100 dizainparaugiem, bet reģistrāciju var attiecināt aptuveni uz 60 pasaules valstīm (2008. gada 1. janvārī šim aktam ir pievienojusies arī Eiropas Savienība). Atšķirībā no Kopienas dizainparauga, pieteikumā jānorāda valstis, uz kurām reģistrācija tiek attiecināta. Reģistrācijas izmaksas ir atkarīgas no norādīto valstu skaita. Pieteikums jāiesniedz Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskajā birojā Ženēvā un tas jāizdara pieteicējam personīgi vai arī ar patentu pilnvarotā starpniecību.

Pieteikuma veidlapas atrodamas http://www.wipo.int/hague/en/forms.

Maksu kalkulators atrodams https://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp

Kalkulatora ailē “Applicant’s Contracting party “Geneva “1999” Act” jāizvēlas “Latvia”.

Ja ir nodoms dizainparaugu reģistrēt vairākās valstīs, jāņem vērā, ka pirmā izdarītā publikācija par dizainparauga reģistrāciju vai attiecīgo izstrādājumu ievešana citā valstī var liegt tur iegūt aizsardzību, - dizainparaugu vairs neatzīs par jaunu. No tā var izvairīties, vienīgi ievērojot starptautiski atzīto kārtību prioritātes tiesību izmantošanā, proti, reģistrācijas pieteikums jebkurā citā valstī jāiesniedz ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pirmā pieteikuma iesniegšanas datuma, pievienojot tam attiecīgās valsts rūpnieciskā īpašuma iestādē izdotu apliecību par pieteikuma iesniegšanu tajā.

Latvijā un Eiropas Savienībā dizainparauga novitātei nekaitē dizainparauga izpaušana sabiedrībai, ja tā notikusi 12 mēnešu laikposmā pirms reģistrācijas pieteikuma datuma vai prioritātes datuma („labvēlības periods”). Tātad, pirms pieteikt dizainparaugu reģistrācijai, pieteicējs var pārbaudīt komerciālo interesi par jauno izstrādājumu (laist tirgū, parādīt izstādē, publicēt), bet nedrīkst pārsniegt minēto termiņu. Tomēr ir arī tādas valstis, kurās šāda labvēlības perioda nav. Ja ir nodoms reģistrāciju veikt vairākās valstīs, pirms dizainparauga publiskošanas ir jāpārliecinās par labvēlības perioda esamību tajās (pretējā gadījumā dizainparauga novitāte kādā valstī var tikt apstrīdēta).