Brīdinām par maldinošiem maksājumu pieprasījumiem

Pieteicēji var saņemt maldinošus sūtījumus, to skaitā rēķinus, no kompānijām, kas pieprasa maksājumus par dizainparaugu datu iekļaušanu vai reģistrēšanu savās datubāzēs.

Atgādinām, ka Patentu valde maksājumus lūdz veikt tikai uz to Patentu valdes kontu, kas ir pieejams Patentu valdes tīmekļa vietnes sadaļā Norēķinu rekvizīti.

Par Kopienas dizainparaugu reģistrāciju jāmaksā Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (EUIPO, agrāk – Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs, ITSB) uz kontiem, kuri norādīti EUIPO tīmekļa vietnē. Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja sagatavotā informācija par maldinošiem rēķiniem pieejama šeit.


Maksa par dizainparaugu tiesisko aizsardzību

15.12.2015. MK noteikumi Nr.723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis" (09.05.2020 stājušies spēkā grozījumi)

15.12.2015. MK noteikumi Nr.732 "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis"

Maksas pakalpojuma apraksts Cena (EUR) * 40% ** 20%
dizainparauga pieteikuma iesniegšana 40 16 8
maksājums par katru pieteikumā ietverto papildu dizainparaugu, ja iesniedz kompleksu pieteikumu:
no otrā dizainparauga līdz desmitajam dizainparaugam 30 12 6
sākot ar vienpadsmito dizainparaugu 20 8 4
dizainparauga reģistrācija un publikācija, ieskaitot dizainparauga reģistrācijas apliecības izsniegšanu 65 26 13
katrs publikācijā ietvertais papildu attēls 10 4 2
publikācijas atlikšana saskaņā ar Dizainparaugu likuma 19. panta pirmo daļu 40 16 8
grozījumu izdarīšana pieteikumā pēc pieteicēja iniciatīvas 20 8 4
reģistrācijas atjaunošana saskaņā ar Dizainparaugu likuma 31. panta otro daļu:
otrais termiņš 170 68 34
trešais termiņš 225 90 45
ceturtais termiņš 280 112 56
piektais termiņš 335 134 67
papildmaksa par reģistrācijas atjaunošanu sešu mēnešu laikā pēc reģistrācijas termiņa beigām 70 28 14
maksājums par Dizainparaugu likuma 32. pantā minētā termiņa:
pagarināšanu 30 12 6
atjaunošanu 45 18 9
dizainparauga tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija 40 16 8
grozījumu vai labojumu izdarīšana Dizainparaugu reģistra ziņās (arī dizainparauga svītrošana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas saskaņā ar Dizainparaugu likuma 36. panta pirmo daļu un licences līguma grozījumi, darbības izbeigšana) 30 12 6
apelācijas iesnieguma iesniegšana, kas saistīta ar Patentu valdes lēmumu dizainparauga lietā 170 68 34
iebilduma iesnieguma iesniegšana pret dizainparauga reģistrāciju 200 80 40
komercķīlas atzīmes reģistrācija 30 - -

* dizaineri – individuālie autori, kas ir dizainparaugu pieteicēji, maksā 40% no attiecīgajām maksām (MK noteikumu 9.1. apakšpunkts)

** dizaineri – skolēni, studenti, pensionāri, I un II grupas invalīdi, kas ir dizainparaugu pieteicēji, maksā 20% no attiecīgajām maksām (MK noteikumu 9.2. apakšpunkts)

Ja MK noteikumu pielikuma III nodaļā minētos pakalpojumus lūdz sniegt vairākas personas, tām visām ir jāatbilst šo noteikumu 9. punktā minētajiem kritērijiem, lai tiktu piemērots šo noteikumu 9. punktā noteiktais maksas samazinājums.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22