Apelācijas padomes priekšsēdētāju un Apelācijas padomes locekļus pēc tieslietu ministra priekšlikuma uz septiņiem gadiem ieceļ Ministru kabinets.

Par Apelācijas padomes locekli var būt persona:

  1. kura ir Latvijas pilsonis;
  2. kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
  3. kurai ir nevainojama reputācija;
  4. kura ieguvusi akadēmisko vai otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību, maģistra grādu vai tiem pielīdzināmu augstāko izglītību;
  5. kurai ir vismaz piecu gadu darba pieredze ar rūpnieciskā īpašuma aizsardzību saistītā jomā;
  6. kura ir nokārtojusi Apelācijas padomes locekļa amata pretendentu atestācijas eksāmenu.

Lietas izskatīšana Apelācijas padomē notiek triju Apelācijas padomes locekļu sastāvā. Apelācijas padomes locekļi, pieņemot lēmumus, ir neatkarīgi un nav pakļauti citu personu rīkojumiem vai citādai tiešai vai netiešai ietekmei. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Apelācijas padomes loceklis, kas piedalījies lietas izskatīšanā, nav tiesīgs atturēties no balsošanas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 14.07.2023 rīkojumu Nr. 446 „Par Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes priekšsēdētāja un locekļu atkārtotu iecelšanu amatā” Apelācijas padomes sastāvs šobrīd ir sekojošs:

Vārds, uzvārds Statuss Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē Specializācija
Dace Liberte priekšsēdētāja preču zīmes, dizainparaugi, patenti
Ilze Bukina locekle preču zīmes, dizainparaugi
Ieva Plūme-Popova locekle preču zīmes, dizainparaugi