Patentu valdē ir ieviesta un sertificēta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši starptautiskajam standartam “Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības (ISO 9001:2015)”.

Sertifikācijas auditu 2018. gada 27. un 28. novembrī veica viens no pasaulē vadošajiem uzņēmumiem vadības sistēmu sertifikācijas jomā “DNV GL Latvia SIA”.

Kvalitātes vadības sistēma veicina iestādes pakalpojumu kvalitāti, tādējādi nodrošinot klientiem pieejamus, uzticamus un drošus pakalpojumus ilgtermiņā.

Kvalitātes vadības sistēmas politika

Kvalitātes politika nosaka Patentu valdes nodarbināto rīcību ikvienā darbībā.

Katrs Patentu valdes darbinieks rīkojas atbilstoši jomas starptautiskajiem līgumiem un standartiem, normatīvajiem aktiem, Patentu valdes stratēģiskiem mērķiem, kvalitātes vadības sistēmai un klienta prasībām, nodrošinot Patentu valdes izaugsmi ilgtermiņā kā klientiem pieejamauzticama un droša organizācija.

Visi ierosinājumi kvalitātes sistēmas uzlabošanai tiek analizēti un izprasti, ierosinātie uzlabojumi tiek ieviesti saskaņā ar Patentu valdes noteiktajiem procesiem.

Patentu valdes misija

Patentu valdes misija ir nodrošināt rūpnieciskā īpašuma (patentu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju) tiesību aizsardzību un izpratni par rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības nozīmību, tādējādi piedaloties atbalstošas vides veidošanā inovāciju ieviešanai tautsaimniecībā, zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbībai.

Patentu valdes vīzija

Patentu valde ir galvenais atbalsta punkts ikvienam rūpnieciskā īpašuma tiesību jomā, nodrošinot ērtus pakalpojumus un efektīvu saziņu, līdz ar to sniedzot iespēju aizsargāt ikviena ideju, tādējādi veicinot tautsaimniecības izaugsmi un panākot sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma jomu.

Patentu valdes vērtības

  • Profesionalitāte

Patentu valdes darbinieku profesionalitāte ir viena no galvenajām iestādes vērtībām, kas ļauj pilnvērtīgi nodrošināt pakalpojumus atbilstoši nozares attīstības virzieniem un tendencēm, īstenot iestādes vadības un atbalsta funkcijas, attīstīties un sasniegt izvirzītos mērķus.

  • Orientācija uz klientu

Mēs apzināmies, ka mūsu klienti ir mūsu panākumu cēlonis. Esam apņēmušies uzklausīt un reaģēt uz viņu vajadzībām.

  • Attīstība

Mēs nepārtraukti pilnveidojam savu darbību. Apzināmies, ka katra ideja darbības uzlabošanai ir vērtība, kas ļauj sasniegt augstākus mērķus.

Darbības prioritātes

  • Pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana

Patentu valde savas kompetences ietvaros sniedz kvalitatīvus un efektīvus, mūsdienīgus un ikvienam pieejamus pakalpojumus rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jomā, nepārtraukti rūpējoties par to attīstību un atbilstību klientu vajadzībām.

  • Sabiedrības informēšana

Patentu valde veic sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumos, tādējādi veicinot šo tiesību efektīvu aizsardzību un inovāciju radīšanu.

  • Efektīva cilvēkresursu kapitāla vadīšana

Patentu valde veicina vadītāju līderību un visu darbinieku iesaistīšanos kopīgo mērķu sasniegšanā.