Brīdinām par maldinošiem maksājumu pieprasījumiem

Pieteicēji var saņemt maldinošus sūtījumus, to skaitā rēķinus, no kompānijām, kas pieprasa maksājumus par preču zīmju datu iekļaušanu vai reģistrēšanu savās datubāzēs.

Atgādinām, ka Patentu valde maksājumus lūdz veikt tikai uz to Patentu valdes kontu, kas ir pieejams Patentu valdes tīmekļa vietnes sadaļā Norēķinu rekvizīti.

Par preču zīmes starptautisko reģistrāciju jāmaksā Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijai (WIPO) uz kontiem, kuri norādīti WIPO tīmekļa vietnē.

Savukārt par Eiropas Savienības preču zīmes reģistrāciju jāmaksā Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (EUIPO) uz kontiem, kuri norādīti EUIPO tīmekļa vietnē


Maksa par preču zīmju tiesisko aizsardzību

15.12.2015. MK noteikumi Nr.723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis" (09.05.2020 stājušies spēkā grozījumi)

Ja persona pakalpojuma pieprasījumu iesniedz un samaksu par pakalpojumu veic elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu Patentu valdes tīmekļvietnē, tā par pakalpojumu maksā 90 procentus no šajos noteikumos noteiktās maksas.

15.12.2015. MK noteikumi Nr.732 "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis"

Maksas pakalpojuma apraksts Cena (EUR)
preču zīmes pieteikuma iesniegšana 90
kolektīvās zīmes pieteikuma vai sertifikācijas zīmes pieteikuma iesniegšana 150
katra preču zīmes pieteikumā, kolektīvās zīmes pieteikumā vai sertifikācijas zīmes pieteikumā norādītā preču (pakalpojumu) klase (izņemot vienu) 30
papildmaksa par preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas pieteikuma paātrinātu (ārpuskārtas) izskatīšanu 100
preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācija, ieskaitot preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas apliecības izsniegšanu un reģistrācijas publikāciju 95
grozījuma, precizējuma vai labojuma izdarīšana preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes sākotnējā pieteikumā pēc pieteicēja iniciatīvas 20
preču zīmes reģistrācijas atjaunošana saskaņā ar Preču zīmju likuma 45. panta ceturto daļu 180
kolektīvās zīmes reģistrācijas vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas atjaunošana saskaņā ar Preču zīmju likuma 45. panta ceturto daļu 240
papildu maksa preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas atjaunošanai saskaņā ar Preču zīmju likuma 45. panta piekto daļu 90
termiņu pagarināšana saskaņā ar Preču zīmju likuma 46. panta pirmo daļu 30
lietvedības turpināšana saskaņā ar Preču zīmju likuma 47. panta otro daļu 45
tiesību atjaunošana saskaņā ar Preču zīmju likuma 48. panta otro daļu 70
apelācijas iesniegšana 170
iebilduma iesniegšana pret preču zīmes reģistrāciju 200
iesnieguma par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu iesniegšana 214,9
iesnieguma par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu iesniegšana 179,9
preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas, reģistrācijas pieteikuma tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija 45
grozījumu vai labojumu izdarīšana Preču zīmju reģistra ziņās (izņemot grozījumus preču zīmes īpašnieka adresē vai saziņas adresē, ziņās par pārstāvja iecelšanu vai atcelšanu vai ziņās par pārstāvi, kā arī maznozīmīgu pārrakstīšanās kļūdu vai Patentu valdes pieļauto kļūdu labojumus) saskaņā ar Preču zīmju likuma 27. panta piekto daļu, 29. panta piekto daļu, 41. panta otro daļu, 59. panta otro daļu, 68. panta pirmo daļu vai 75. panta pirmo daļu 30
komercķīlas atzīmes reģistrācija 30
reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana 42,69

 


Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Maksājumi Patentu valdei par pakalpojumiem, kas saistīti ar preču zīmju starptautisko reģistrāciju

15.12.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis" (09.05.2020 stājušies spēkā grozījumi)

Maksas pakalpojuma apraksts Cena (EUR)
preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikuma sagatavošana atbilstoši pieteicēja iesniegtajiem datiem un nosūtīšana uz Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautisko biroju 81
dokumentu sagatavošana un nosūtīšana uz Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautisko biroju, ja dokumentus iesniedz ar Patentu valdes starpniecību 40

 
Madrides sistēmas maksājumu kalkulators