Preču zīmes reģistrācijas atcelšanu var prasīt gadījumos, kad šī zīme netiek faktiski lietota, tā laika gaitā kļuvusi par sugas vārdu vai par tādu, kas var maldināt sabiedrību attiecībā uz preču vai pakalpojumu raksturu, kvalitāti vai ģeogrāfisko izcelsmi. Šo iesniegumu var iesniegt arī kā pretiesniegumu iebildumu un atzīšanas par spēkā neesošu lietās.

Rūpnieciskā īpašuma normatīvajos aktos noteiktās personas var iesniegt iesniegumu par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu, samaksājot atcelšanas iesnieguma iesniegšanas maksu (skat. Preču zīmju likuma 63. pantu un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma  61.1 pantu).

Atcelšanas iesniegums iesniedzams Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē rakstveidā:

Atcelšanas iesniegumā norāda:

  1. iesnieguma iesniedzēju un tā adresi;
  2. preču zīmes reģistrāciju, pret kuru tiek iesniegts iesniegums;
  3. iesnieguma priekšmetu (iesnieguma iesniedzēja paskaidrojumi vai iesnieguma pamats, apstākļu raksturojums un atsaukšanās uz pierādījumiem);
  4. iesnieguma materiāltiesisko pamatu (atsauce uz normām, ar kurām pamatots iesniegums);
  5. iesnieguma iesniedzēja prasījumu;
  6. iesnieguma sastādīšanas vietu un datumu;
  7. pievienoto dokumentu sarakstu.