Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Dizainparauga reģistrācija Latvijā nodrošina tā īpašniekam izņēmuma tiesības uz šo dizainparaugu Latvijas teritorijā.

Procesa apraksts

 1. Dizainparauga pieteikuma iesniegšana
  Jāiesniedz aizpildīts iesniegums par dizainparauga reģistrāciju, kas ietver:
  1) lūgumu reģistrēt dizainparaugu;
  2) ziņas, kas ļauj noteikt pieteicēju;
  3) dizainparauga attēlu komplektu, kas sniedz skaidru un pilnīgu priekšstatu par dizainparauga īpatnībām, 2 eks.

  Komplekss pieteikums var aptvert vairākus dizainparaugus, ar nosacījumu, ka visiem izstrādājumiem, kuros paredzēts īstenot vai iekļaut vienā pieteikumā ietvertos dizainparaugus, jāattiecas uz vienu un to pašu Dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas (Lokarno klasifikācijas) klasi. Šo nosacījumu nepiemēro, ja pieteikumā ietverti tikai tādi dizainparaugi, kam ir rotājuma (ornamenta) raksturs. Par katru dizainparaugu, kas pieteikumā ietverts papildus pirmajam, maksājama papildmaksa.

  Viena mēneša laikā no reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas dienas ir jāsamaksā pieteikuma maksa (sk. Ministru kabineta 2015. gada 15.decembra noteikumus Nr. 723 "Patentu valdes maksas cenrādis").

  Ja pieteicējs vēlas dizainparaugu noteiktu laiku saglabāt slepenībā, viņš var lūgt atlikt dizainparauga publikāciju, bet ne ilgāk par 30 mēnešiem no pieteikuma datuma. Šādu lūgumu var ietvert pieteikumā vai pievienot tam līdz brīdim, kad Patentu valde pieņēmusi lēmumu par dizainparauga reģistrāciju. Par publikācijas atlikšanu ir jāmaksā.

  Ja pieteikumu iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību, tam ir jāpievieno pilnvara. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls un, ja pilnvara attiecas uz vairākiem pieteikumiem, katram pieteikumam jāpievieno atsevišķa kopija. Pilnvara var tikt sastādīta brīvā formā, bet pēc būtības tai jāatbilst Civillikuma vispārīgajiem noteikumiem par pilnvarojuma līgumu. Ja pieteicējs vēlas, viņš var izmantot Patentu valdes sastādīto pilnvaras veidlapu.

 2. Dizainparauga reģistrācija un publikācija
  Paziņojums par dizainparauga reģistrāciju tiek publicēts Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

  Dizainparauga īpašniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība papīra vai elektroniskā formātā.

  Saņemot apliecību papīra formātā, ir jāuzrāda Patentu valdes uzaicinājums ierasties pēc dizainparauga reģistrācijas apliecības.

Maksājumi

PozīcijaCena
Dizainparauga pieteikuma iesniegšana40.00 EUR
no otrā dizainparauga līdz desmitajam dizainparaugam30.00 EUR
sākot ar vienpadsmito dizainparaugu20.00 EUR
Publikācijas atlikšana saskaņā ar Dizainparaugu likuma 19. panta pirmo daļu40.00 EUR
Dizainparauga reģistrācija un publikācija, ieskaitot dizainparauga reģistrācijas apliecības izsniegšanu65.00 EUR
Katrs publikācijā ietvertais papildu attēls10.00 EUR

Video pamācība par dizainparauga reģistrācijas e-pieteikumu un procedūras soļiem - https://www.youtube.com/watch?v=1zkmvFrGO7w


Piedāvājam tiešsaistes režīmā aizpildīt un iesniegt dizainparauga reģistrācijas pieteikumu Latvijā

Tas ir ātrākais un vienkāršākais pieteikuma iesniegšanas veids.

Pieteikuma aizpildīšanas procesā ir pieejamas norādes un skaidrojumi.

Lai aizpildītu un iesniegtu elektronisko pieteikumu, iesniedzējam jāautentificējas, izmantojot kādu no portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Pieteikuma aizpildīšanas procesu ir iespējams pārtraukt un, saglabājot savā datorā, turpināt jebkurā sev izdevīgā brīdī.

Pieteikuma maksas summa tiešsaistes formā tiek aprēķināta automātiski, ņemot vērā arī piemērojamo atlaidi. Ja pieteicējs ir juridiska persona vai fiziska persona, kura vienlaikus nav arī dizainers, pieteikuma maksai tiek piemērota 10% atlaide, ja maksājums tiek veikts pieteikuma iesniegšanas brīdī, izmantojot internetbankas.

Ja pieteicējs izvēlas nemaksāt pieteikuma maksu iesniegšanas brīdī, atlaide netiek piemērota. Samaksa ir jāveic mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas (datums, līdz kuram samaksai ir jābūt saņemtai Patentu valdes kontā, ir norādīts rēķinā).

 • Pieteikumu ir iespējams aizpildīt un iesniegt 24 stundas diennaktī.

Pieteikumā norādāmā informācija un pievienojamie materiāli:

 • ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt pieteicēju (īpašnieku). Adreses sadaļā ir jānorāda pieteicēja deklarētās dzīvesvietas adrese;
 • attēls vai attēli, kas sniedz skaidru un pilnīgu priekšstatu par dizainparauga īpatnībām. Atļautie failu tipi dizainparauga attēliem: JPEG, JPG, BMP, TIFF, TIF, PNG. Maksimālais atsevišķa faila izmērs nedrīkst pārsniegt 15 MB. Ieteicamais attēla izmērs ir 8 cm x 8 cm. Minimālā attēla izšķirtspēja ir 300 DPI;
 • tā izstrādājuma nosaukums, kurā dizainparaugu paredzēts īstenot vai iekļaut;
 • ziņas, kas ļauj identificēt dizaineru;
 • ziņas par pieteicēja pārstāvi un pārstāvja pilnvara, ja pieteikumu iesniedz ar pārstāvja starpniecību.

Pirms pieteikuma iesniegšanas ieteicams pārliecināties, vai tāda paša vai līdzīga dizainparauga reģistrācija jau nav spēkā Latvijā: Dizainparaugu datubāzes.

Par dizainparauga pieteikšanu un reģistrāciju ir jāmaksā pakalpojuma maksa. Informācija par izmaksām: Izmaksas. Pieteikuma maksa ir atkarīga no dizainparaugu skaita pieteikumā un īpašnieka statusa. Reģistrācijas maksa ir jāmaksā, ja dizainparaugu atzīst par reģistrējamu, un maksas lielums ir atkarīgs no reģistrācijā un publikācijā ietverto attēlu skaita. Gadījumā, ja Patentu valde dizainparauga reģistrāciju atsaka, pieteikuma maksa netiek atmaksāta.

Ja pieteicējs vēlas dizainparaugu noteiktu laiku saglabāt slepenībā, viņš var lūgt atlikt dizainparauga publikāciju, bet ne ilgāk par 30 mēnešiem no pieteikuma datuma. Šādu lūgumu var ietvert pieteikumā vai pievienot tam līdz brīdim, kad Patentu valde pieņēmusi lēmumu par dizainparauga reģistrāciju. Par publikācijas atlikšanu maksājama pakalpojuma maksa.

Dizainparauga reģistrācija ir spēkā 5 gadus, skaitot no pieteikuma datuma, ja tā netiek pirms šā termiņa izslēgta no reģistra pēc dizainparauga īpašnieka iniciatīvas vai atzīta par spēkā neesošu. Gadījumā, ja reģistrāciju izslēdz vai atzīst par spēkā neesošu, pieteikuma maksa un reģistrācijas maksa netiek atmaksātas. Beidzoties 5 gadu termiņam, reģistrāciju var atjaunot ikreiz uz jaunu piecu gadu periodu līdz dizainparaugu aizsardzības maksimālajam termiņam - 25 gadiem no pieteikuma datuma.

Ja saskaraties ar tehnisku problēmu, lūdzam informēt Patentu valdi par gadījumiem, kad tehnisku iemeslu dēļ tiešsaistē neizdodas iesniegt pieteikumus. Piemēram, sistēma ilgi apstrādā datus vai e-pastā netiek saņemts rēķins. Lūdzam īsu situācijas aprakstu un ekrānuzņēmumu sūtīt uz e-pasta adresi  pasts@lrpv.gov.lv (ekrānuzņēmumu var iegūt, uz klaviatūras nospiežot pogu PrintSc un e-pasta vēstulē nospiežot Ctrl+V). Patentu valdes darbinieks ar Jums sazināsies tuvākajā laikā. Papildu informācija - pa tālruni +37167099600.

Šis rīks izveidots Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja Sadarbības fonda ietvaros.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, E-adresi vai e-pastu pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Šī tīmekļvietne ir daļa no portāla Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Konsultante
pasts [at] lrpv.gov.lv