Patentu un patentu pieteikumu datubāzē atrodami pilni patentu pieteikumu un piešķirto patentu teksti, kā arī Eiropas patentu pretenziju tulkojumi. Datubāzes publikāciju sadaļā norādītie publikāciju numuri darbojas kā hipersaites uz oficiālo izdevumu, kurā tās ir publicētas, savukārt lietas dokumentu sadaļā ir atrodami un atverami lietas materiāli.

Espacenet Patent search

Espacenet ir Eiropas Patentu iestādes uzturēta datubāze, kurā vairums valstu sniedz ziņas par savas valsts patentiem.