Iebilduma iesniegumu var iesniegt pret preču zīmes vai dizainparauga reģistrāciju. To var pamatot ar absolūtajiem atteikuma pamatojumiem, piemēram, ka konkurenta zīmei trūkst atšķirtspējas, tā apraksta konkrētās preces vai pakalpojumus vai ir pieteikta ar negodprātīgu nolūku.  Var pamatot arī ar relatīvajiem atteikuma pamatojumiem, piemēram, ka konkurenta zīme ir identiska vai līdzīga jūsu agrākajām tiesībām un ir reģistrēta uz to pašu vai līdzīgu saimnieciskās darbības jomu. Var pamatot ar to, ka dizainparaugam trūkst novitātes vai individuālā rakstura.

Preču zīmes (ieskaitot kolektīvās zīmes un sertifikācijas zīmes)

 • Rūpnieciskā īpašuma normatīvajos aktos noteiktās  personas var iesniegt iebildumu iesniegumus triju mēnešu laikā no preču zīmes publikācijas dienas, samaksājot maksu EUR 180 apmērā (skat. Preču zīmju likuma 43. pantu un 81. panta trešo daļu un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 60. pantu).

Dizainparaugi

 • Pret dizainparaugu, kas ietverts Dizainparaugu reģistrā, var iesniegt iebildumu iesniegumus triju mēnešu laikā pēc dizainparauga publikācijas, samaksājot maksu EUR 180 apmērā (skat. Dizainparauga likuma 28. pantu un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 60. pantu).
 • Pret dizainparaugu, kas reģistrēts starptautiski un attiecas uz Latviju, samaksājot maksu EUR 180 apmērā, var iesniegt iebildumu iesniegumus triju mēnešu laikā no dienas, kad tas publicēts dizainparaugu starptautiskās reģistrācijas oficiālajā izdevumā (skat. Dizainparauga likuma 52. panta ceturto daļu un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 60. pantu).

Iebilduma iesniegums iesniedzams Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē rakstveidā:

 • izmantojot e-pakalpojumu (tikai pret preču zīmes reģistrāciju; skat. sadaļu “pakalpojumi”);
 • klātienē Raiņa bulvārī 15, Rīga, LV-1050;
 • nosūtot pa pastu uz adresi Raiņa bulvārī 15, Rīga, LV-1050;
 • parakstītu ar elektronisko parakstu nosūtot uz e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv;
 • parakstītu ar elektronisko parakstu nosūtot uz Patentu valdes E-adresi.

Iebilduma iesniegumā norāda:

 1. iesnieguma iesniedzēju un tā adresi;
 2. rūpnieciskā īpašuma objekta reģistrāciju, pret kuru tiek iesniegts iebilduma iesniegums;
 3. iesnieguma priekšmetu (iesnieguma iesniedzēja paskaidrojumi vai iesnieguma pamatojums, apstākļu raksturojums un atsaukšanās uz pierādījumiem);
 4. ziņas par agrākām tiesībām, ja iesniegums pamatots ar agrāku tiesību;
 5. iesnieguma materiāltiesisko pamatojumu (Preču zīmju likuma 6.-10. pants);
 6. iesnieguma iesniedzēja prasījumu;
 7. iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;
 8. pievienoto dokumentu sarakstu.