Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izskata iesniegumu par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Ieinteresētās personas atzīšanas par spēkā neesošu iesniegumu var iesniegt pēc tam, kad beidzies termiņš iebilduma iesnieguma iesniegšanai, proti, pagājuši trīs mēneši kopš preču zīmes oficiālās publikācijas. Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Ja iesniegums tiek apmierināts, preču zīmes reģistrāciju atzīst par spēkā neesošu ar tās reģistrācijas dienu. Reģistrāciju var atzīt par spēkā neesošu arī daļēji.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz iesniegums par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Iesniegumam pievieno dokumentus un citus pierādījumus, kas apstiprina:
    1) atzīšanas par spēkā neesošu iesnieguma iesniegšanas maksas samaksu;
    2) apstākļus, ar kuriem pamatots atzīšanas par spēkā neesošu iesniegums.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Motivētu lēmumu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome sastāda ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības vai kad notika Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes sēde. Lēmuma sastādīšanas dienā vai nākamajā darbdienā Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome nosūta lēmuma norakstu lietas dalībniekiem. Lietas dalībnieks pēc attiecīga lūguma var lēmuma norakstu saņemt Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes darba telpās.

Maksājumi

Pozīcija Cena
Iesnieguma par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu iesniegšana 214.90 EUR

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot E-adresi vai e-pastu pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Konsultante
pasts [at] lrpv.gov.lv