Iesniegumu par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu var pamatot ar absolūtajiem atteikuma pamatojumiem, piemēram, ka konkurenta zīmei trūkst atšķirtspējas, tā apraksta konkrētās preces vai pakalpojumus vai ir pieteikta ar negodprātīgu nolūku.  Var pamatot arī ar relatīvajiem atteikuma pamatojumiem, piemēram, ka konkurenta zīme ir identiska vai līdzīga jūsu agrākajām tiesībām un ir reģistrēta uz to pašu vai līdzīgu saimnieciskās darbības jomu.

Ja ir Preču zīmju likumā paredzētais tiesiskais pamats, atzīšanas par spēkā neesošu iesniegumu iesniedz pēc tam, kad ir beidzies iebilduma iesniegšanas termiņš, samaksājot atzīšanas par spēkā neesošu iesnieguma iesniegšanas maksu (skat. Preču zīmju likuma 61. pantu un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 60. pantu).

Atzīšanas par spēkā neesošu iesniegums iesniedzams Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē rakstveidā:

 • klātienē Raiņa bulvārī 15, Rīga, LV-1050;
 • nosūtot pa pastu uz adresi Raiņa bulvārī 15, Rīga, LV-1050;
 • parakstītu ar elektronisko parakstu nosūtot uz e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv;
 • parakstītu ar elektronisko parakstu nosūtot uz Patentu valdes E-adresi.

Atzīšanas par spēkā neesošu iesniegumā norāda:

 1. iesnieguma iesniedzēju un tā adresi;
 2. rūpnieciskā īpašuma objekta reģistrāciju, pret kuru tiek iesniegts iebilduma iesniegums;
 3. iesnieguma priekšmetu (iesnieguma iesniedzēja paskaidrojumi vai iesnieguma pamatojums, apstākļu raksturojums un atsaukšanās uz pierādījumiem);
 4. ziņas par agrākām tiesībām, ja iesniegums pamatots ar agrāku tiesību;
 5. iesnieguma materiāltiesisko pamatojumu (Preču zīmju likuma 6.-10. pants);
 6. iesnieguma iesniedzēja prasījumu;
 7. iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;
 8. pievienoto dokumentu sarakstu.