Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Patentu valde

Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 16.00
 • Otrdiena9.00 - 16.00
 • Trešdiena9.00 - 16.00
 • Ceturtdiena9.00 - 16.00
 • Piektdiena9.00 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Dizainparauga īpašnieks var lūgt izslēgt dizainparaugu no reģistra pirms dizainparauga reģistrācijas termiņa beigām. Kompleksās reģistrācijas gadījumā lūgumu var attiecināt uz visiem vai arī tikai dažiem reģistrācijā iekļautajiem dizainparaugiem. Iesniegumā var norādīt dienu, ar kuru dizainparaugu vēlams izslēgt no reģistra, bet tas nevar būt agrāk par iesnieguma saņemšanas dienu Patentu valdē (Dizainparaugu likuma 36. panta pirmā un otrā daļa).

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma par dizainparauga izslēgšanu no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas iesniegšana
  Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kas ietver:
  1) lūgumu izslēgt dizainparaugu no reģistra, norādot reģistrācijas numuru, kā arī atbilstošo pieteikuma numuru;
  2) ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt reģistrācijas īpašnieku;
  3) ja reģistrācija ietver vairākus dizainparaugus, jānorāda, vai lūgums attiecināms uz visiem vai tikai dažiem no reģistrācijā iekļautajiem dizainparaugiem;
  4) datumu, ar kuru dizainparaugu vēlams izslēgt no reģistra.

  Ja attiecībā uz dizainparauga reģistrāciju Valsts dizainparaugu reģistrā ir iekļautas ziņas par vienu vai vairākiem spēkā esošiem licenču līgumiem, iesniegumam jāpievieno attiecīgo licenciātu rakstveida piekrišana dizainparauga izslēgšanai no reģistra (oriģināls).

  Pilnvaru iesniegumam pievieno, ja to iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls. Pilnvara var tikt sastādīta brīvā formā, bet pēc būtības tai jāatbilst Civillikuma vispārīgajiem noteikumiem par pilnvarojuma līgumu. Ja pieteicējs vēlas, viņš var izmantot Patentu valdes sastādīto pilnvaras veidlapu.

  Iesniedzot lūgumu izslēgt dizainparaugu no reģistra, ir jāsamaksā noteiktā maksa (sk. MK 2015. gada 15. decembra noteikumus Nr. 723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis").

 2. Dizainparauga izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas un publikācija
  Ja iesniegums par dizainparauga izslēgšanu no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas atbilst likuma prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par dizainparauga izslēgšanu no reģistra (kompleksas reģistrācijas gadījumā - par visu vai atsevišķu reģistrācijā iekļauto dizainparaugu izslēgšanu no reģistra) ar īpašnieka norādīto dienu, bet ne agrāk par dienu, kad iesniegums saņemts Patentu valdē.

  Ziņas par dizainparauga izslēgšanu no reģistra iekļauj Valsts dizainparaugu reģistrā.
  Informāciju par dizainparauga izslēgšanu no reģistra publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā. Dizainparauga reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Valsts dizainparaugu reģistra par dizainparauga izslēgšanu no reģistra; izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.

Maksājumi

PozīcijaCena
Dizainparauga pieteikuma iesniegšana40.00
Maksājums par katru pieteikumā ietverto papildu dizainparaugu, iesniedzot kompleksu pieteikumu:
no otrā dizainparauga līdz desmitajam dizainparaugam30.00
sākot ar vienpadsmito dizainparaugu20.00
Grozījumu izdarīšana pieteikumā pēc pieteicēja iniciatīvas20.00
Dizainparauga reģistrācija un publikācija, ieskaitot dizainparauga reģistrācijas apliecības izsniegšanu65.00
Katrs publikācijā ietvertais papildu attēls10.00
Publikācijas atlikšana saskaņā ar Dizainparaugu likuma 19. panta pirmo daļu40.00
Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana saskaņā ar Dizainparaugu likuma 31. panta otro daļu:
Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana uz otro termiņu170.00
Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana uz trešo termiņu225.00
Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana uz ceturto termiņu280.00
Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana uz piekto termiņu335.00
Papildmaksa par reģistrācijas atjaunošanu sešu mēnešu laikā pēc reģistrācijas termiņa beigām70.00
Dizainparaugu likuma 32. pantā minētā termiņa pagarināšana30.00
Dizainparaugu likuma 32. pantā minētā termiņa atjaunošana45.00
Dizainparauga tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija40.00
Grozījumu vai labojumu izdarīšana Valsts dizainparaugu reģistra ziņās (arī dizainparauga izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas saskaņā ar Dizainparaugu likuma 36. panta pirmo daļu un licences līguma grozījumi, darbības izbeigšana)30.00
Kopienas dizainparauga pieteikuma sagatavošana un nosūtīšana uz Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju31.00
Komercķīlas atzīmes reģistrācija30.00
Apelācijas iesniegumu iesniegšana, kas saistīta ar Patentu valdes lēmumu dizainparauga lietā150.00
Iebilduma iesnieguma iesniegšana pret dizainparauga reģistrāciju180.00

Piedāvājam tiešsaistes režīmā aizpildīt un iesniegt lūgumu izslēgt dizainparaugu no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas Latvijā

Tas ir ātrākais un vienkāršākais dizainparauga izslēgšanas no reģistra veids.

Iesnieguma aizpildīšanas procesā ir pieejamas norādes un skaidrojumi.

Lai aizpildītu un iesniegtu elektronisko lūgumu, iesniedzējam jāautentificējas, izmantojot kādu no portāla Latvija.lv  autentifikācijas līdzekļiem.

Maksu par dizainparauga izslēgšanu no reģistra ir iespējams samaksāt jau lūguma iesniegšanas brīdī, izmantojot internetbankas.

Iesniegumu ir iespējams aizpildīt un iesniegt 24 stundas diennaktī.

Par dizainparauga izslēgšanu no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas ir jāmaksā pakalpojuma maksa. Informācija par izmaksām: Izmaksas.

Lūdzam ņemt vērā, ka lūgumu par dizainparauga izslēgšanu no reģistra var iesniegt tikai dizainparauga īpašnieks vai pārstāvis.

Šis rīks izveidots Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja Sadarbības fonda ietvaros.


Iesniegumu var iesniegt arī klātienē, pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Latvijas Republikas Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu