Apelācijas, iebilduma atzīšanas par spēkā neesošu un atcelšanas, lietu izskatīšana un ar to saistītās darbības, kuras savas kompetences ietvaros veic Apelācijas padome, ir maksas pakalpojumi. Ministru kabineta noteikumi Nr. 732 nosaka Apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādi, maksāšanas kārtību un atvieglojumus.

Nr. p. k. Maksas pakalpojuma veids Mērvienība Cena (euro)
1. Apelācijas iesnieguma iesniegšana, kas saistīta ar Patentu valdes lēmumu patenta, preču zīmes, dizainparauga vai pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas lietā 1 apelācija 170
2. Iebilduma iesnieguma iesniegšana pret preču zīmes, dizainparauga vai pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas reģistrāciju 1 iebildums 200
3. Iesnieguma par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu iesniegšana 1 iesniegums 214,90
4. Iesnieguma par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu iesniegšana 1 iesniegums 179,90
5. Papildmaksa par vienpersoniski pieņemta lēmuma, ar kuru strīdu neizšķir pēc būtības, apstrīdēšanu 1 lēmums 70,03
6. Lietas izskatīšanas atlikšana 1 atlikšana 39,95
7. Lietas izskatīšanas termiņa pagarināšana, lai vienotos par izlīgumu 1 pagarināšana 29,90
8. Procesuālā termiņa pagarināšana 1 pagarināšana 39,88
9. Papildmaksa par procesuālā termiņa atkārtotu pagarināšanu 1 pagarināšana 49,49
10. Nokavēta procesuālā termiņa atjaunošanas maksa 1 atjaunošana 59.86
11. Papildmaksa par lietas izskatīšanu mutvārdu procesā 1 lieta 100
12. Melnbalta kopija vai datorizdruka (A3 vai A4 formāta) lietas izskatīšanas ietvaros 1 lappuse 0,20
13. Krāsaina kopija vai datorizdruka (A3 vai A4 formāta) lietas izskatīšanas ietvaros 1 lappuse 0,25
14. Sēdes ieraksta ierakstīšana datu nesējā 1 datu nesējs 5,00
15. Dokumenta ierakstīšana datu nesējā:    
15.1 ieraksts datu nesējā 1 datu nesējs 5,00
15.2 papildmaksa par ierakstu datu nesējā, kura sagatavošana saistīta ar dokumentu atlasi 1 ieraksta datne 0,20