EUIPO Konverģences programma, ko sāka 2011. gadā, savieno EUIPO ar nacionālajām iestādēm un lietotāju apvienībām, lai panāktu vienotu nostāju jomās, kurās intelektuālā īpašuma birojiem ir atšķirīgas prakses. Tā papildina to darbu, kas tiek veikts kopā ar Sadarbības fondu, lai radītu kopīgus IT instrumentus.

Kopīgie paziņojumi:

VP1. Klasifikācijas terminu pieņemamība un Nicas klasifikācijas klašu virsrakstu vispārīgas norādes

VP2. Nicas klasifikācijas klašu virsrakstu aizsardzības apjoma interpretāciju (iepriekš — “IP Translator” sprieduma ieviešanu)

VP3. Atškirtspēja — grafiskās preču zīmes, kas satur aprakstošus vārdus/vārdus bez atšķirtspējas

VP4. Melnbalto preču zīmju aizsardzības apjoms

VP5. Relatīvie pamatojumi – sajaukšanas iespēja (to elementu ietekme, kuriem nav atšķirtspējas vai ir zema atšķirtspēja)

VP6. Dizainparaugu grafiskais attēlojums

VP8. Preču zīmes izmantošana tādā formā, kas atšķiras no reģistrētās

VP9. Trīsdimensiju zīmju (telpisku zīmju), kas satur vārdiskus un/vai grafiskus elementus, atšķirtspēja, ja pašam objektam nav atšķirtspējas

VP10. Kritēriji, pēc kuriem novērtē dizainparaugu izpaušanu internetā

VP11. Jaunie zīmju veidi. Formālo prasību un atteikuma pamatu pārbaude

VP12. Pierādījumi preču zīmju apelācijas procesā. Pierādījumu iesniegšana, struktūra un izklāsts un konfidenciālu pierādījumu izmantošana

VP13. Preču zīmju pieteikumi, kas iesniegti ar negodprātīgu nolūku

VP14. Preču zīmes, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai vispārpieņemtajiem morāles principiem

Kopīgs paziņojums par jaunu preču zīmju veidu atveidošanu