Patentu valde sadarbībā ar Eiropas Patentu iestādi sniedz iespēju veikt patentmeklējumu Latvijā pieteiktiem izgudrojumiem bez maksas.

No 2016. gada 1. oktobra Patentu valde sadarbībā ar Eiropas Patentu iestādi ir uzsākusi sadarbības projektu par patentmeklējumu veikšanu, kas nacionālo patentu pieteicējiem sniedz iespēju saņemt starptautiski atzītu eksperta atzinumu par patentmeklējumu, nemaksājot patentmeklējuma maksu, ja pieteicējs ir:

  • fiziska persona;
  • mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums;
  • Latvijā reģistrēta zinātniskā institūcija vai izglītības iestāde;
  • Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums.

Lai patentmeklējumu saņemtu bez maksas, pieteicējam ir jāiesniedz patenta pieteikums saskaņā ar Patentu likumu, un patenta pieteikumam un pieteicējam ir jāatbilst Nolikumam par patentmeklējumu veikšanu prasībām.

2023. gadā sadarbības līguma ietvaros sniedz iespēju pieteikt 55 patentmeklējumus.

Šobrīd atbilstoši Patentu likumam Latvijas nacionālajiem patentu pieteikumiem tiek veikta pieteikumu daļēja izskatīšana pēc būtības, t.i.:

  • vai izgudrojums ir patentējams;
  • vai izgudrojums ir ārstēšanas vai diagnostikas paņēmiens;
  • vai pieteikuma pretenzijas izgudrojuma apraksts ir tik skaidrs un pilnīgs, lai lietpratējs varētu šo izgudrojumu īstenot;
  • vai izgudrojums nav pretrunā ar zinātniski apstiprinātiem dabas likumiem;
  • vai izgudrojums atbilst vienotības kritērijiem;
  • vai pieteikums ir grozīts vai sadalīts atbilstoši likuma prasībām.

Taču Patentu valde neveic patentu pieteikumu

 ekspertīzi, t.i., nepārbauda, vai patenta pieteikumā aprakstītais izgudrojums atbilst novitātes kritērijiem un vai tam ir izgudrojuma līmenis.

Ņemot vērā identificētos patentēšanas riskus un uzskatot par nepieciešamu uzlabot piešķirto patentu kvalitāti, no šā gada 3. oktobra tiek uzsākts pilotprojekts, kas nodrošinās nacionālā patenta pieteicējiem iespēju saņemt starptautiski atzītu ekspertu atzinumu par attiecīgo izgudrojumu.

Saskaņā ar 23. augusta Ministru kabineta sēdē izskatīto un apstiprināto Patentu valdes informatīvo ziņojumu „Par nacionālajā procedūrā piešķirto patentu kvalitātes uzlabošanas pasākumiem” un parakstīto līgumu ar Eiropas Patentu iestādi par patentmeklējumu veikšanu, patentu meklējumus Latvijas vajadzībām veiks Eiropas Patentu iestāde.


Papildu informācija par patentmeklējuma pakalpojuma sniegšanas kārtību:
Diāna Orlova, tālr.: +371 67099600, Diana.Orlova@lrpv.gov.lv
Papildu informācija par patentēšanas procedūru ārvalstīs:
Māra Rozenblate, vadošā eksperte Eiropas patentu jautājumos,
tālr. +371 67099600, Mara.Rozenblate@lrpv.gov.lv