Maksa par izgudrojumu tiesisko aizsardzību

15.12.2015. MK noteikumi Nr.723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis" (09.05.2020 stājušies spēkā grozījumi)

15.12.2015. MK noteikumi Nr.732 "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis"

Maksas pakalpojuma apraksts Cena (EUR) 40% * 20% **
patenta pieteikuma iesniegšana, papildu aizsardzības sertifikāta pieteikuma iesniegšana vai Eiropas patenta pieteikuma konversija (pārveide) 120 48 24
katra turpmākā patenta pieteikumā iekļautā pretenzija, ja tā seko pēc desmitās pretenzijas 20 8 4
patenta piešķiršana un patenta publikācija 90 36 18
katra izgudrojuma apraksta un pretenziju lappuse, ja tā seko pēc desmitās lappuses patenta publikācijā un Patentu reģistrā 5 2 1
grozījumu, labojumu vai precizējumu izdarīšana patenta pieteikuma aprakstā vai pretenzijās pēc pieteicēja iniciatīvas 50 20 10
citi grozījumi patenta pieteikumā pēc pieteicēja iniciatīvas 20 8 4
Eiropas patenta un attiecinātā Eiropas patenta pretenziju tulkojuma, pretenziju precizējuma tulkojuma, pretenziju grozījumu tulkojuma publicēšana 40 16 8
patenta uzturēšana spēkā2, 3:
par trešo gadu 90 36 18
par ceturto gadu 120 48 24
par piekto gadu 140 56 28
par sesto gadu 160 64 32
par septīto gadu 180 72 36
par astoto gadu 220 88 44
par devīto gadu 270 108 54
par katru gadu no desmitā līdz piecpadsmitajam gadam 320 128 64
par katru gadu no sešpadsmitā līdz divdesmitajam gadam 420 168 84
papildu aizsardzības sertifikāta uzturēšana spēkā par katru gadu no pirmā līdz piektajam gadam vai par katru patenta termiņa pagarinājuma gadu 550 220 110
termiņu pagarināšana saskaņā ar Patentu likuma 44. pantu 25 10 5
lietvedības turpināšana pēc termiņu neievērošanas saskaņā ar Patentu likuma 45. pantu 45 18 9
tiesību atjaunošana saskaņā ar Patentu likuma 46. pantu 90 36 18
patenta apjoma ierobežošana saskaņā ar Patentu likuma 58. pantu 70 28 14
patenta vai patenta pieteikuma tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija (izņemot piespiedu licenci) 40 16 8
grozījumu vai labojumu izdarīšana Patentu reģistra ziņās saskaņā ar Patentu likuma 38. panta sesto daļu 40 16 8
apelācijas iesnieguma iesniegšana, kas saistīta ar Patentu valdes lēmumu patenta lietā 170 68 34
dokumentu sagatavošana starptautiskā pieteikuma nosūtīšanai saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu (PCT), ja attiecīgais pieteikums iesniegts Patentu valdē kā saņēmēja iestādē 70 - -
komercķīlas atzīmes reģistrācija 30 - -

 

* izgudrotāji, kas ir izgudrojumu pieteicēji, maksā 40% no attiecīgajām nodevām (MK noteikumu 8.1. apakšpunkts)

** izgudrotāji – skolēni, studenti, pensionāri, I un II grupas invalīdi, kas ir izgudrojumu pieteicēji, maksā 20% no attiecīgajām nodevām (MK noteikumu 8.2. apakšpunkts)

Ja MK noteikumu pielikuma I nodaļā minētos pakalpojumus lūdz sniegt vairākas personas, tām visām ir jāatbilst šo noteikumu 8. punktā minētajiem kritērijiem, lai tiktu piemērots šo noteikumu 8. punktā noteiktais maksas samazinājums.

 

2 Ja patenta spēkā uzturēšanas maksājums nav samaksāts Patentu likuma 43. pantā noteiktajā termiņā, piemēro papildu maksājumu 25 procentu apmērā no maksājuma, kas nav samaksāts saskaņā ar Patentu likuma 43. panta otro daļu.

Gadījumos, kad patenta uzturēšanas spēkā ikgadējās maksas samaksas termiņa pēdējā diena būs sestdienā, svētdienā vai likumā noteiktā svētku dienā, par termiņa pēdējo dienu Patentu valde uzskatīs nākamo darba dienu. Ja samaksa veikta, izmantojot pakalpojumu speciālajā tiešsaistes formā Patentu valdes tīmekļa vietnē, līdz izmaiņām sistēmas uzstādījumos, papildmaksu aprēķinās, taču pieteicējs varēs lūgt tās atmaksu. Šāda Patentu likuma 43. panta interpretācija tiks piemērota līdz brīdim, kad tiks veikti precizējoši grozījumi Patentu likuma 43. pantā.  

3 Ja patenta īpašnieks izgudrojuma izmantošanas tiesības piešķir jebkurai ieinteresētajai personai (atklātā licence), patenta spēkā uzturēšanas maksājumus samazina par 50 procentiem saskaņā ar Patentu likuma 53. pantu.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22