Patentu valde ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde ar normatīvajos aktos noteiktu kompetenci rūpnieciskā īpašuma jomā.

Patentu valde veic šādas funkcijas:

  1. īsteno valsts politiku rūpnieciskā īpašuma jomā;
  2. izpilda Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētās valsts rūpnieciskā īpašuma iestādes funkcijas;
  3. reģistrē tiesības uz rūpnieciskā īpašuma objektiem un uztur attiecīgos reģistrus, kā arī sniedz citus ar rūpniecisko īpašumu saistītus pakalpojumus;
  4. veicina valstī un sabiedrībā izpratni par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.

Patentu valdes uzdevumi un kompetence noteikti Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma A sadaļā un Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr. 720 “Patentu valdes nolikums”.

Patentu valdes darbības stratēģija

Patentu valdes darbības stratēģija ir vidēja termiņa  plānošanas dokuments, kas nosaka Patentu valdes stratēģiskās attīstības prioritātes, darbības virzienus un to mērķus, uzdevumus, sasniedzamos rezultātus un rezultatīvos rādītājus.

Patentu valdes darbības virzieni

  • Rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrācija un to saistītās procedūras.
  • Informācijas pakalpojumu sniegšana un specializēta krājuma veidošana.
  • Sabiedrības informēšana un izglītošana rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumos.
  • Starptautiskā sadarbība.

Misija

Patentu valdes misija ir nodrošināt rūpnieciskā īpašuma (patentu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju) tiesību aizsardzību un izpratni par rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības nozīmību, tādējādi piedaloties atbalstošas vides veidošanā inovāciju ieviešanai tautsaimniecībā, zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbībai.

Vīzija

Patentu valde ir galvenais atbalsta punkts ikvienam rūpnieciskā īpašuma tiesību jomā, nodrošinot ērtus pakalpojumus un efektīvu saziņu, līdz ar to sniedzot iespēju aizsargāt ikviena ideju, tādējādi veicinot tautsaimniecības izaugsmi un panākot sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma jomu.

Vērtības

Profesionalitāte, orientācija uz klientu, attīstība.