Patentu valde ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde ar normatīvajos aktos noteiktu kompetenci rūpnieciskā īpašuma jomā.

Patentu valde veic šādas funkcijas:

 • Reģistrēt rūpnieciskā īpašuma objektus – izgudrojumu patentus (ieskaitot papildu aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem), preču zīmes, dizainparaugus un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas – un uzturēt attiecīgos reģistrus, kā arī sniegt citus ar rūpniecisko īpašumu saistītus pakalpojumus;
 • Veicināt valstī un sabiedrībā izpratni par intelektuālā īpašuma aizsardzību un stiprināt tā vērtību;
 • Veikt Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētās valsts rūpnieciskā īpašuma iestādes funkcijas;
 • Veidot specializētu informācijas krājumu un sniegt informācijas pakalpojumus rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jomā.

Patentu valdes uzdevumi un kompetence noteikti Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma A sadaļā un Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr. 720 “Patentu valdes nolikums”.

Patentu valdes darbības stratēģija

Patentu valdes darbības stratēģija ir vidēja termiņa  plānošanas dokuments, kas nosaka Patentu valdes stratēģiskās attīstības prioritātes, darbības virzienus un to mērķus, uzdevumus, sasniedzamos rezultātus un rezultatīvos rādītājus.

Patentu valdes darbības prioritātes:

 1. Kvalitatīvi un ērti pieejami pakalpojumi un atbalsts. 
 2. Sabiedrības izglītošana un izpratnes veicināšana par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomu
 3. Patentu valdes lomas stiprināšana starptautiskajā līmenī.  
 4. Profesionāli, motivēti un novērtēti darbinieki. 

Misija

Patentu valdes misija ir būt atbalsta un kompetences centram rūpnieciskā īpašuma tiesību jomā – sniegt mūsdienīgus un ikvienam pieejamus pakalpojumus, nodrošināt iespēju aizsargāt jaunradītu intelektuālo īpašumu, īstenot nacionālo un starptautisko politiku, kā arī izglītot sabiedrību intelektuālā īpašuma jomā, veidojot atbalstošu vidi inovāciju ieviešanai tautsaimniecībā.

Vīzija

Patentu valde ir inovatīva, sadarbībai atvērta un atpazīstama intelektuālā īpašuma iestāde Latvijā un pasaulē, kura piedalās uzņēmējdarbības vides veidošanā kā nozīmīgs dalībnieks uz zināšanām balstītai un inovācijas virzošai ekonomikai.

Vērtības

 • Profesionalitāte - motivētu darbinieku profesionalitāte ir viena no galvenajām iestādes vērtībām, kas ļauj pilnvērtīgi nodrošināt pakalpojumus atbilstoši nozares attīstības virzieniem un tendencēm, īstenot iestādes funkcijas un ar saliedētu komandas darbu sasniegt kopīgos mērķus.
 • Mūsu klientikatrs klients ir vērtība, kuram tiek veltīta īpaša attieksme un uzmanība. Esam apņēmušies regulāri izzināt klientu vajadzības un attiecīgi pilnveidot savus pakalpojumus, lai kopīgi sasniegtu arvien labākus rezultātus.
 • Attīstība un inovācijasmēs tiecamies izmantot jaunākās tehnoloģijas un inovācijas. Mēs nepārtraukti pārskatām,  pilnveidojam un digitalizējam savus procesus, lai dinamiski un elastīgi pielāgotos pārmaiņām un izaicinājumiem.
 • Sadarbība mēs sasniedzam vairāk, sadarbojoties ar intelektuālo īpašumu saistītām organizācijām Latvijā un pasaulē.