Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Patentu valdes uzturētajā Patentu reģistrā ir iekļautas ziņas par publicētajiem patentu pieteikumiem, piešķirtajiem patentiem, Eiropas patentiem pēc to apstiprināšanas Latvijas Republikā un papildu aizsardzības sertifikātiem. Reģistra ieraksti tiek publicēti Patentu valdes oficiālajā izdevumā un par rūpnieciskā īpašuma objektu aktuālo statusu var pārliecināties Patentu valdes uzturētajā datu bāzē Patentu valdes tīmekļvietnē http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/patent/search.
Ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, jebkura persona var iepazīties ar publicēto patentu pieteikumu lietām un patentu reģistrācijas lietām, saņemt izrakstus un izziņas no Patentu reģistra.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu izziņu vai izrakstu no Patentu reģistra, jāiesniedz rakstveida pieprasījums.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

PozīcijaCena
Izziņas par patenta gada maksas samaksu pārbaudīšana un apliecināšana0.90 EUR
Labojumu un precizējumu izdarīšana izziņas projektā par patenta gada maksas samaksu un izziņas projekta sagatavotāja informēšana0.90 EUR
Izziņa no Patentu reģistra, Preču zīmju reģistra vai Dizainparaugu reģistra par konkrētu pieteikumu, patentu vai reģistrāciju un ar INID kodiem (ne vairāk kā trim) apzīmētas ziņas7.57 EUR
Ziņas, kas apzīmētas par ceturto un katru nākamo INID4 kodu (papildus šā cenrāža 55. apakšpunktā minētajai cenai)0.74 EUR
Dokumenta sagatavošana un izsniegšana, kas apliecina patenta, preču zīmes vai dizainparauga prioritāti, pamatojoties uz Patentu valdes reģistru dokumentiem un materiāliem10.68 EUR
bibliogrāfiska izziņa par konkrētu patentu vai patenta pieteikumu6.97 EUR
patentu numuru meklējums pēc īpašnieka, pieteicēja vai izgudrotāja datiem6.97 EUR
informācija no Patentu valdes reģistriem un datubāzēm6.97 EUR

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot E-adresi vai e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Konsultante
pasts [at] lrpv.gov.lv