Lai pārliecinātos, vai attiecīgā preču zīme jau nav Latvijā aizsargāta, jāpārbauda pirmās 3 no sekojošām datubāzēm:

Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar Parīzes konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību noteikumiem vienā Parīzes konvencijas dalībvalstī reģistrācijai pieteikto preču zīmi 6 mēnešu laikā no tās pirmā pieteikuma datuma var pieteikt citā valstī, atsaucoties uz tās pirmā pieteikuma datumu kā prioritātes datumu. Tādējādi, piemēram, janvārī Igaunijā pieteikta preču zīme datubāzēs, kas attiecas uz Latviju, var nebūt atrodama līdz jūnijam, bet, ja tā minētajā laikposmā tiks pieteikta vai nu Latvijā vai kā Eiropas Savienības preču zīme, vai starptautiski (ar attiecinājumu uz Latviju), tās prioritātes datums būs janvārī, un tā var izrādīties agrāka par starplaikā Jūsu pieteikto preču zīmi.

PV_preču zīmju datubāzes attēls

Datubāze satur datus par preču zīmēm, kas pieteiktas reģistrācijai Patentu valdē nacionālajā procedūrā. Pieeja datubāzei ir bez maksas. 

Datubāzē vienmēr atrodama aktuālā informācija.

Datubāzei nav juridiska spēka. Oficiālus izrakstus no Preču zīmju reģistra sniedz Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departaments.


eSearch plus logo

eSearch plus ir Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja datubāze, kas satur datus par Eiropas Savienības preču zīmēm, kas reģistrētas saskaņā ar Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulu (ES) Nr. 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi (agrāk Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009). Eiropas Savienības preču zīmes ir spēkā visās 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs, tātad arī Latvijā.

Saskaņā ar Preču zīmju likuma Pārejas noteikumu 3. punktu, ja Eiropas Savienības preču zīme ir reģistrēta vai pieteikta reģistrācijai pirms 01.05.2004, tās prioritāti Latvijā nosaka ar 01.05.2004.


Madrid Monitor         Madrid Monitor ir Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas preču zīmju datubāze, kurā var atrast  ziņas par preču zīmēm, kas reģistrētas saskaņā ar Madrides nolīgumu par zīmju starptautisko reģistrāciju vai Madrides nolīguma par zīmju starptautisko reģistrāciju protokolu. Uz Latviju attiecināto preču zīmju meklēšanai ir jāizvēlas iespēja “advanced search” un ailē “Designation” jāieraksta Latvijas divburtu kods LV.

Lai vienlaicīgi pārbaudītu daudzu valstu preču zīmju datubāzes, var izmantot meklēšanas rīku TMview: 

TMview logo

Meklēšanas rīks TMview nodrošina brīvu piekļuvi daudzu pasaules valstu preču zīmju reģistrācijas iestāžu preču zīmju pieteikumiem un reģistrētajām preču zīmēm. Meklēšanas rīkam ar savām preču zīmju datubāzēm ir pievienojušās arī Āfrikas Intelektuālā īpašuma organizācija (OAPI), Āfrikas Reģionālā intelektuālā īpašuma organizācija (ARIPO), Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) – ar starptautiski reģistrētajām preču zīmēm, un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) – ar Eiropas Savienības preču zīmēm.


TMclass logo

TMclass ir centralizēts klasifikācijas portāls, kas nodrošina piekļuvi ne tikai Saskaņotajai datubāzei, kuru izmanto Eiropas Savienībā, bet arī preču un pakalpojumu datubāzēm citur pasaulē.

TM Class Apmācība ir sagatavota, lai izskaidrotu daudzveidīgās funkcijas, kuras piedāvā TMclass.

TM Class Apmācība >>>