Iesniegums par ziņu iekļaušanu profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā


Iesniegums par Eiropas Savienības dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā


Iesniegums profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtošanai

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22