Likumi

No 2016. gada 1. janvāra spēkā ir Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums, saskaņā ar kura noteikumiem Ministru kabinets ar 2016. gada 6. jūlija rīkojumu Nr. 379 ir izveidojis Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomi. Šī lēmējinstitūcija turpina skatīt strīdus, kas izriet no reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūrām saistībā ar rūpnieciskā īpašuma objektiem.

Apelāciju, iebildumu, atzīšanas par spēkā neesošu un atcelšanas iesniegumu izskatīšana notiek saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma noteikumiem. Iesniegumus var iesniegt, pamatojoties uz Patentu likuma, Preču zīmju likumaDizainparaugu likuma un Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likuma normām.

Lietas dalībnieks, kas nepiekrīt Apelācijas padomes lēmumam, ar kuru izšķirts strīds iebilduma, atzīšanas par spēkā neesošu vai atcelšanas lietā, var triju mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas dienas vērsties Rīgas pilsētas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ar prasības pieteikumu (Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 98.pants).

Tas pats attiecas uz apelācijas lietas dalībnieku, ja apelācija iesniegta par Patentu valdes lēmumu atteikt rūpnieciskā īpašuma objekta reģistrāciju. Pārējo apelācijas lietu dalībnieks, kas nepiekrīt Apelācijas padomes lēmumam, mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas var iesniegt sūdzību Rīgas pilsētas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā (Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 98.1 pants).

 Ministru kabineta noteikumi


 

Plānošanas dokumenti