Budžeta līdzekļu izlietojums

2022. gada 21. septembra MK rīkojums Nr. 633 Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra rīkojumā Nr. 809 "Par Patentu valdes 2022. gada budžeta apstiprināšanu"

2022. gada 9. novembra MK rīkojums Nr. 803 Par Patentu valdes 2023. gada budžeta apstiprināšanu


Patentu valdes amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām

(saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. pantu)

Mēnešalga

Patentu valdes amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ņemot vērā:

 • amatam atbilstošo mēnešalgu grupu,
 • amatpersonas (darbinieka) kategoriju, ko veido:
  • amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu novērtējums,
  • valsts dienestā nostrādātais laiks.

 

(saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 „Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”)

Piemaksas

Patentu valdē saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu tiek izmaksātas šādas piemaksas:

 • par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu;
 • par vakanta amata darba pienākumu pildīšanu;
 • par papildu darbu veikšanu;
 • par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti.

Par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu:

 • 30 % (trīsdesmit procentu) apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas, ja darbinieks nodrošina promesošā darbinieka darba pienākumu vai atsevišķu darba pienākumu veikšanu, kas aizņem būtisku darba laika daļu, un darbinieks ir kompetents pastāvīgi pieņemt lēmumus promesošā darbinieka vietā;
 • 5 % (piecu procentu) apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas, ja darbinieks nodrošina atsevišķu promesošā darbinieka darba pienākumu veikšanu un tas neaizņem būtisku darba laika daļu.

Par vakanta amata darba pienākumu pildīšanu – 30 % (trīsdesmit procentu) apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas.


Informācija par sociālajām garantijām

(saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. pantu)

Pabalsti

Patentu valdē pabalsti tiek izmaksāti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu:

 • atlaišanas pabalsts;
 • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēneša darba algas apmērā;
 • pabalsts līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā amatpersonai (darbiniekam), kuras apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam.

Patentu valdes amatpersonām (darbiniekiem) piešķir:

 • vienu apmaksātu brīvdienu sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1. – 4. klasē;
 • trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā;
 • vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, darbiniekam vai tā bērnam absolvējot izglītības iestādi (iegūstot pamatizglītību, vidējo vai augstāko izglītību).

Kompensācijas

Patentu valdē saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” tiek kompensēti:

 • kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumi;
 • transporta izdevumi;
 • sakaru izdevumi.

Apdrošināšana

Patentu valde veic amatpersonu (darbinieku) veselības apdrošināšanu amatpersonām (darbiniekiem), kuriem uz veselības apdrošināšanas polises iegādes brīdi ir beidzies pārbaudes laiks.

Atvaļinājumi

Patentu valde amatpersonām (darbiniekiem) apmaksātus atvaļinājumus piešķir saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu:

 • ikgadējo atvaļinājumu;
 • papildatvaļinājumu:
  • ja amata (darba) pienākumu izpilde visās jomās pārsniedz amatam izvirzītās prasības – 7 darba dienas; ja amata (darba) pienākumu izpilde atsevišķās jomās pārsniedz amatam izvirzītās prasības – 6 darba dienas; ja amata (darba) pienākumu izpildes rezultāti atbilst amatam izvirzītajām prasībām – 5 darba dienas;
  • par darba intensitāti un atbildības pakāpi – ievērojot Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” noteikto papildatvaļinājuma dienu limitu attiecīgās amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu novērtējumam;
 • mācību atvaļinājumu;
 • bērna kopšanas atvaļinājumu.