Budžeta līdzekļu izlietojums

2022. gada 21. septembra MK rīkojums Nr. 633 Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra rīkojumā Nr. 809 "Par Patentu valdes 2022. gada budžeta apstiprināšanu"

2022. gada 9. novembra MK rīkojums Nr. 803 Par Patentu valdes 2023. gada budžeta apstiprināšanu


Patentu valdes amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām

(saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma  7.¹ pirmo daļu )

Mēnešalga

Patentu valdes amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka ņemot vērā:

 • Kvalifikāciju un kompetences (profesionālās pieredzes ilgums un iegūtais izglītības līmenis atbilstošs amata prasībām);

 • darba snieguma līmeni;

 • darba sarežģītība.

Piemaksas

Patentu valdē saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu tiek izmaksātas šādas piemaksas:

 • par papildu darbu veikšanu;
 • Par prombūtnē esoša nodarbinātā aizvietošanu līdz 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no nodarbinātajam noteiktās mēnešalgas;
 • Par jaunā darbinieka ievadīšanu darbā un mentora darba pienākumu pildīšanu 15% apmērā no nodarbinātajam noteiktās mēnešalgas;
 • Par nozīmīgu ieguldījumu stratēģisko mērķu sasniegšanā.

Informācija par sociālajām garantijām

(saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. pantu)

Pabalsti

Patentu valdē pabalsti tiek izmaksāti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu:

 • atlaišanas pabalsts;
 • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēneša darba algas apmērā;
 • pabalsts līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā amatpersonai (darbiniekam), kuras apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam.

Patentu valdes amatpersonām (darbiniekiem) piešķir:

 • vienu apmaksātu brīvdienu sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1. – 4. klasē;
 • trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā;
 • vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, darbiniekam vai tā bērnam absolvējot izglītības iestādi (iegūstot pamatizglītību, vidējo vai augstāko izglītību).

Kompensācijas

Patentu valdē saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” tiek kompensēti:

 • kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumi;
 • transporta izdevumi;
 • sakaru izdevumi.

Apdrošināšana

Patentu valde veic amatpersonu (darbinieku) veselības apdrošināšanu amatpersonām (darbiniekiem), kuriem uz veselības apdrošināšanas polises iegādes brīdi ir beidzies pārbaudes laiks.

Atvaļinājumi

Patentu valde amatpersonām (darbiniekiem) apmaksātus atvaļinājumus piešķir saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu:

 • ikgadējo atvaļinājumu;
 • papildatvaļinājumu:
  • ja amata (darba) pienākumu izpilde visās jomās pārsniedz amatam izvirzītās prasības – 8 darba dienas;
  • ja amata (darba) pienākumu izpilde atsevišķās jomās pārsniedz amatam izvirzītās prasības – 7 darba dienas;
  • ja amata (darba) pienākumu izpildes rezultāti atbilst amatam izvirzītajām prasībām – 6 darba dienas.
 • mācību atvaļinājumu;
 • bērna kopšanas atvaļinājumu.