Lai iegūtu informāciju par to, vai attiecīgais dizainparaugs jau nav Latvijā aizsargāts, jāpārbauda trīs datubāzes:

PV_dizainparaugu datubāzes attēls

Datubāze satur datus gan par dizainparaugu patentiem, kas pieteikti saskaņā ar 1993. gada Dizainparaugu aizsardzības likumu, gan par dizainparaugiem, kas pieteikti saskaņā ar 2004. gada Ministru kabineta „Dizainparaugu noteikumiem” un 2004. gada Dizainparaugu likumu. Informācija par pieteiktajiem, bet vēl nereģistrētajiem dizainparaugiem nesatur attēlus.

Pieeja datubāzei ir bez maksas.

Datubāzē vienmēr atrodama aktuālā informācija. Datubāzei nav juridiska spēka. Oficiālus izrakstus no Valsts dizainparaugu reģistra sniedz Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departaments.


eSearch

eSearch plus ir Eiropas Savienības Intelektuālā biroja datubāze, kas satur datus par Kopienas dizainparaugiem, kas reģistrēti saskaņā ar Padomes 2001. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem. Kopienas dizainparaugi ir spēkā visās 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs, tātad arī Latvijā.

Pārejas perioda Kopienas dizainparaugu spēkā esamību un to juridiskās attiecības ar Latvijā pieteiktiem dizainparaugiem regulē novitātes noteikumi minētajā Regulā un Latvijas normatīvajos aktos, kā arī šīs Regulas 110.a pants.

* Uzmanību Mozilla Firefox lietotājiem: lai darbotos eSearch plus, atveriet ar labo peles taustiņu un izvēlieties "Atvērt saiti jaunā cilnē" – meklēšana jāveic jaunajā cilnē.


Hague Express Hague Express ir Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Intelektuālā īpašuma digitālās bibliotēkas dizainparaugu datubāze, kurā var atrast ziņas par dizainparaugiem, kas reģistrēti saskaņā ar Hāgas vienošanos par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju. Uz Latviju attiecināto dizainparaugu meklēšanai ailē Designated Contracting Parties jāieraksta Latvijas divburtu kods LV.


DESIGNview logo

Lai pārliecinātos, vai attiecīgais dizainparaugs ir aizsargāts ar reģistrāciju, var   izmantot meklēšanas rīku DesignView.

Meklēšanas rīks DesignView šobrīd nodrošina brīvu piekļuvi vairāk nekā 140 pasaules valstu rūpnieciskā īpašuma iestāžu reģistrētajiem dizainparaugiem. Meklēšanas rīkam ar savām reģistrēto dizainparaugu datubāzēm ir pievienojušies arī Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Āfrikas Reģionālā intelektuālā īpašuma organizācija (ARIPO) un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO).


Design_class

DesignClass palīdz Jums meklēt un tulkot izstrādājumu nosaukumus, kas nepieciešami dizainparaugu pieteikšanai.

DesignClass ir centralizēts klasifikācijas portāls, kas nodrošina piekļuvi Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) uzturētajai izstrādājumu nosaukumu datubāzei. Tas nodrošina iespēju meklēt un tulkot izstrādājumu nosaukumus visās Eiropas Savienības dalībvalstu valodās, kas atvieglo Kopienas dizainparaugu reģistrācijas pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu šajā iestādē (izstrādājumu nosaukums meklētājā jālieto daudzskaitlī).