Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Preču zīmes reģistrācija Latvijā nodrošina tās īpašniekam izņēmuma tiesības uz šo preču zīmi Latvijas teritorijā. Pakalpojums attiecas arī uz kolektīvās un sertifikācijas zīmes reģistrāciju.

Procesa apraksts

 1. Preču zīmes pieteikuma iesniegšana
  Jāiesniedz aizpildīta preču zīmes pieteikuma veidlapa, kas ietver:
  1) lūgumu reģistrēt preču zīmi;
  2) ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt pieteicēju;
  3) pieteiktā apzīmējuma atveidojumu;
  4) to preču un pakalpojumu sarakstu, kuriem pieprasīta preču zīmes reģistrācija (sastādot preču un pakalpojumu sarakstu, jāizmanto Nicas klasifikācija).
  Vienā pieteikumā var pieprasīt tikai vienas preču zīmes reģistrāciju.

  Viena mēneša laikā no reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas dienas ir jāsamaksā pieteikuma maksa (sk. MK 2015. gada 15. decembra noteikumus Nr. 723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis"). Ja pieteikums aptver vairāk nekā vienu preču vai pakalpojumu klasi, par katru papildu klasi maksājama papildmaksa.

  Pilnvaru pieteikumam pievieno, ja to iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls un, ja pilnvara attiecas uz vairākiem pieteikumiem, katram pieteikumam jāpievieno atsevišķa kopija.Profesionālie patentpilnvarnieki pieteikumu var iesniegt bez pilnvaras.

 2. Preču zīmes reģistrācija un publikācija
  Paziņojums par preču zīmes reģistrāciju tiek publicēts Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

  Preču zīmes īpašniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība papīra vai elektroniskā formātā.

  Saņemot apliecību papīra formātā, ir jāuzrāda Patentu valdes uzaicinājums ierasties pēc preču zīmes reģistrācijas apliecības.

Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju? Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”.

Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu. Atsauksme par kvalitāti

Maksājumi

Pozīcija Cena
Preču zīmes pieteikuma iesniegšana 90.00 EUR
Kolektīvās zīmes pieteikuma vai sertifikācijas zīmes pieteikuma iesniegšana 150.00 EUR
Katra preču zīmes pieteikumā, kolektīvās zīmes pieteikumā vai sertifikācijas zīmes pieteikumā norādītā preču (pakalpojumu) klase (izņemot vienu) 30.00 EUR
Preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācija, ieskaitot preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas apliecības izsniegšanu un reģistrācijas publikāciju 95.00 EUR

Video pamācība par preču zīmju reģistrācijas e-pieteikumu un procedūras soļiem  - https://www.youtube.com/watch?v=lP-FMqvREgs&t=91s

Piedāvājam tiešsaistes režīmā aizpildīt un iesniegt preču zīmes reģistrācijas pieteikumu Latvijā

Tas ir ātrākais un vienkāršākais pieteikuma iesniegšanas veids.

Pieteikuma aizpildīšanas procesā ir pieejamas norādes un skaidrojumi.

Lai aizpildītu un iesniegtu elektronisko pieteikumu, iesniedzējam jāautentificējas, izmantojot kādu no portāla Latvija.lv  autentifikācijas līdzekļiem.

Pieteikuma aizpildīšanas procesu ir iespējams pārtraukt un, saglabājot savā datorā, turpināt jebkurā sev izdevīgā brīdī.

Pieteikuma maksas summa tiešsaistes formā tiek aprēķināta automātiski, ņemot vērā arī piemērojamo atlaidi. 10% atlaide tiek piemērota tūlītējam maksājumam, izmantojot internetbankas.

Ja pieteicējs izvēlas nemaksāt pieteikuma maksu iesniegšanas brīdī, atlaide netiek piemērota.

Pieteikumu ir iespējams aizpildīt un iesniegt 24 stundas diennaktī.

Pieteikumā norādāmā informācija un pievienojamie materiāli:

 • ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt pieteicēju (preču zīmes īpašnieku). Adreses sadaļā ir jānorāda pieteicēja deklarētās dzīvesvietas adrese;
 • reģistrācijai pieteiktais apzīmējums. Atļautie failu tipi grafiskām preču zīmēm: JPEG, JPG, BMP, TIFF, TIF, PNG. Maksimālais atsevišķa faila izmērs nedrīkst pārsniegt 15 MB. Ieteicamais attēla izmērs ir 8 cm x 8 cm. Minimālā attēla izšķirtspēja ir 300 DPI;
 • to preču un pakalpojumu saraksts, kuriem pieprasīta preču zīmes reģistrācija.

Pirms pieteikuma iesniegšanas ieteicams pārliecināties, vai tādas pašas vai līdzīgas preču zīmes reģistrācija jau nav spēkā Latvijā attiecībā uz tādām pašām vai līdzīgām precēm un pakalpojumiem: Preču zīmju datubāzes.

Par preču zīmes pieteikšanu un reģistrāciju ir jāmaksā pakalpojuma maksa. Informācija par izmaksām: Izmaksas. Pieteikuma maksa ir atkarīga no klašu skaita (atbilstoši preču un pakalpojumu klasifikācijai). Reģistrācijas maksa ir jāmaksā, ja preču zīmi atzīst par reģistrējamu. Gadījumā, ja preču zīmes reģistrāciju atsaka, pieteikuma maksa netiek atmaksāta.

Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus (to var atjaunot ik pēc 10 gadiem), skaitot no pieteikuma datuma, ja tā netiek pirms šā termiņa dzēsta, atzīta par spēkā neesošu vai atcelta. Gadījumā, ja reģistrāciju dzēš, atzīst par spēkā neesošu vai atceļ, pieteikuma maksa un reģistrācijas maksa netiek atmaksātas.

Ja saskaraties ar tehnisku problēmu, lūdzam informēt Patentu valdi par gadījumiem, kad tehnisku iemeslu dēļ tiešsaistē neizdodas iesniegt pieteikumus. Piemēram, sistēma ilgi apstrādā datus vai e-pastā netiek saņemts rēķins. Lūdzam īsu situācijas aprakstu un ekrānuzņēmumu sūtīt uz e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv (ekrānuzņēmumu var iegūt, uz klaviatūras nospiežot pogu PrintSc un e-pasta vēstulē nospiežot Ctrl+V). Patentu valdes darbinieks ar Jums sazināsies tuvākajā laikā. Papildu informācija - pa tālruni +37167099600.

 


Šis rīks izveidots Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja Sadarbības fonda ietvaros.

  Iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, E-adresi vai e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv , ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

  Norēķinu rekvizīti

  Saņēmēja nosaukums:
  Patentu valde
  Saņēmēja reģistrācijas numurs:
  90000042944
  Bankas konts:
  Bankas nosaukums:
  Valsts kase
  Bankas kods:
  TRELLV22

  Šī tīmekļvietne ir daļa no portāla Tava Eiropa.

  Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

  Lai elektroniskam pieteikumam tiktu piemērota ātrās izskatīšanas kārtība (pieteikums tiek izskatīts ārpus rindas bez papildu maksas par ātro izskatīšanu), paredzot lēmuma par preču zīmes reģistrāciju pieņemšanu ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā, tad

  pieteikumam ir jāatbilst šādām prasībām:

  • zīmes raksturs – individuāla;
  • zīmes veids – vārdiska, figurāla vai telpiska;
  • preču un pakalpojumu sarakstā ir jābūt tikai terminiem no aktuālās Nicas klasifikācijas preču un pakalpojumu saraksta versijas (skatīt šeit), klašu virsrakstiem vai terminiem, kas apraksta tirdzniecību ar virsrakstos norādītajām precēm un izplatītākajām preču grupām (skatīt šeit);
  • pieteikuma maksai un maksai par papildu klasēm (ja tāda ir) ir jābūt samaksātai elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu Patentu valdes tīmekļvietnē (iespēja samaksāt tiks piedāvāta pieteikšanas beigās).

  Pieteikumam netiks piemērota ātrā izskatīšana, ja:

  • pieteicējs prasa pieteikumam prioritāti;
  • zīmes raksturs – kolektīva vai sertifikācijas;
  • zīmes veids – krāsu, skaņu, hologrāfiska, novietojuma, ornamenta, kustību, multivides vai cita (izņemot vārdisku, figurālu vai telpisku);
  • preču un pakalpojumu sarakstā ir termini, kas nav no aktuālās Nicas klasifikācijas preču un pakalpojumu saraksta versijas, klašu virsrakstiem vai terminiem, kas apraksta tirdzniecību ar virsrakstos norādītajām precēm un izplatītākajām preču grupām;
  • pieteikuma maksa un maksa par papildu klasēm (ja tāda ir) nav samaksāta elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu Patentu valdes tīmekļvietnē.

  Ja, izskatot pieteikumu, būs nepieciešami precizējumi un/vai tiks konstatēta tā neatbilstība formālām prasībām, preču zīmes neatbilstība reģistrācijas prasībām u.c. normatīvajos aktos noteiktām prasībām, tad pieteikuma ātrā izskatīšana tiks pārtraukta, un turpmāk pieteikums tiks izskatīts rindas kārtībā.

  Ja saskaraties ar tehnisku problēmu, lūdzam informēt Patentu valdi par gadījumiem, kad tehnisku iemeslu dēļ tiešsaistē neizdodas iesniegt pieteikumus. Piemēram, sistēma ilgi apstrādā datus vai e-pastā netiek saņemts rēķins. Lūdzam īsu situācijas aprakstu un ekrānuzņēmumu sūtīt uz e-pasta adresi  pasts@lrpv.gov.lv (ekrānuzņēmumu var iegūt, uz klaviatūras nospiežot pogu PrintSc un e-pasta vēstulē nospiežot Ctrl+V). Patentu valdes darbinieks ar Jums sazināsies tuvākajā laikā. Papildu informācija - pa tālruni +37167099600.


  Šis rīks izveidots Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja Sadarbības fonda ietvaros.

  Uzziņas par pakalpojumu

  Informatīvais konsultants

  Konsultante
  pasts [at] lrpv.gov.lv