2016. gada 1. janvārī spēkā stājās Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums (RĪIPL), kurš paredz jaunu regulējumu attiecībā uz profesionālo patentpilnvarnieku profesiju, tai skaitā prasības, kādām jāatbilst personām, lai tās kļūtu par profesionālo patentpilnvarnieku.

Jauns deleģējums noteikt profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtību iekļauts RĪIPL 124. pantā.

2016. gada 12. martā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumi Nr. 146 “Noteikumi par profesionālo patentpilnvarnieku sarakstu, tā uzturēšanas kārtību un profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtību” (turpmāk – Noteikumi), kas nosaka:

  1. profesionālo patentpilnvarnieku (turpmāk – patentpilnvarnieks) saraksta (turpmāk – saraksts) saturu;
  2. saraksta uzturēšanas kārtību;
  3. patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena (turpmāk – eksāmens) kārtību;
  4. kārtību, kādā patentpilnvarnieka pretendents (turpmāk – pretendents) apliecina Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 121. panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minētos faktus;
  5. kārtību, kādā pretendenta profesionālā kvalifikācija un profesionālā darbība pielīdzināma Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 122. panta trešajā un ceturtajā daļā minētajām prasībām;
  6. kārtību, kādā izvērtējama Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – dalībvalsts) patentpilnvarnieka kvalifikācija viņa iekļaušanai sarakstā.

Aicinām pretendentus izmantot Noteikumu 2. pielikumā norādīto iesnieguma formu.

Profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmens notiek divas reizes gadā – maijā un novembrī. Informāciju par eksāmena norises datumu Patentu valde publisko savā mājaslapā internetā ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms eksāmena. Pretendents, kurš vēlas kārtot eksāmenu, iesniedz Patentu valdē iesniegumu līdz 1. martam (eksāmena kārtošanai maijā) vai līdz 1. septembrim (eksāmena kārtošanai novembrī).

Nākamais profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmens notiks 2023. gada maijā.

(apstiprināta 30.09.2022)