Izgudrojumu patenti

Izgudrojuma objekts var būt ierīce, paņēmiens, viela, vielu kompozīcija vai bioloģisks materiāls. Izgudrojumu var aizsargāt ar patentu, ja tas ir jauns (nav iepriekš publiskots vai lietots) tehniskas problēmas tehnisks risinājums, to var rūpnieciski izmantot (izgudrojumu var ražot vai lietot) un tam ir izgudrojuma līmenis (izgudrojums nav acīmredzami izsecināms no jau zināmajiem tehniskajiem risinājumiem).

Vairāk informācijas - Kas ir izgudrojums?

Patents sniedz tā īpašniekam ekskluzīvas tiesības uz noteiktu laiku aizliegt citiem izgatavot, izmantot vai pārdot izgudrojumu konkrētās valsts teritorijā.

Jebkuram citam, kurš vēlas izmantot izgudrojumu komerciāliem nolūkiem laikā, kamēr tas ir aizsargāts ar patentu, ir jāprasa atļauja (licence) patenta īpašniekam un potenciāli jāmaksā tam licences maksa. Parasti, ja patents tiek uzturēts spēkā, regulāri maksājot uzturēšanas maksas, patenta īpašnieka izņēmuma tiesības, komerciāli izmantot izgudrojumu, ilgst līdz 20 gadiem no pieteikuma iesniegšanas datuma.

Vairāk informācijas - Kāpēc izgudrojumu ir vēlams patentēt?

Patents ir intelektuālā īpašuma veids, kas aizsargā tehniskās jaunrades produktus. Izgudrojumu var aizsargāt ar patentu, ja tas ir jauns (nav iepriekš publiskots vai lietots) tehniskas problēmas tehnisks risinājums, to var rūpnieciski izmantot (izgudrojumu var ražot vai lietot) un tam ir izgudrojuma līmenis (izgudrojums nav acīmredzami izsecināms no jau zināmajiem tehniskajiem risinājumiem).

Vairāk informācijas - Kas ir patents?

Patentus nepiešķir izgudrojumiem, kuru publiskošana vai izmantošana ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai sabiedrībā pieņemtajiem morāles principiem. Ārstēšanas un diagnostikas metodes arī netiek uzskatītas par patentējamām, ņemot vērā, ka cilvēku un dzīvnieku veselības problēmu novēršana ir sabiedriski svarīgāks uzdevums par patentu tiesībām, juridiski tos izslēdzot no patentējamiem objektiem, līdz ar to šādi izgudrojumi nav rūpnieciski izmantojami.

Vairāk informācijas - Kādos gadījumos izgudrojumam nepiešķir patentu?

Kad izgudrotājs ir nolēmis, ka ir tapis jauns izgudrojums vai pat pirms darba uzsākšanas pie jaunā izgudrojuma, ir vērts veikt patentu informācijas meklējumu  starptautiskajā datubāzē Espacenet, lai noskaidrotu, vai šāds izgudrojums jau kaut kur pasaulē nav iepriekš radīts un aizsargāts ar patentu.

Šādu patentmeklējumu var veikt pats jebkurā publiski pieejamā bezmaksas vai maksas datubāzē vai to uzticēt pieredzējušiem meklējumu veicējiem.

Savukārt jau pēc nacionālā patenta pieteikuma iesniegšanas Patentu valde sadarbībā ar Eiropas Patentu iestādi piedāvā patentmeklējumu veikšanu EPO, kas nacionālo patentu pieteicējiem sniedz iespēju uzzināt vai viņu radītais izgudrojums ir jauns un atbilstošs izgudrojuma līmenim, kā arī saņemt starptautiski atzītu eksperta atzinumu par patentmeklējumu, nemaksājot patentmeklējuma maksu, ja pieteicējs ir:

 • fiziska persona;
 • mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums;
 • pētniecības vai izglītības iestāde;
 • bezpeļņas organizācija.

Vairāk informācijas - Kā noskaidrot, vai šāds izgudrojums jau nepastāv un nav piereģistrēts?

 • Neatklāt izgudrojumu nekāda veida publikācijās un prezentācijās pirms patenta pieteikuma iesniegšanas Patentu valdē.
 • Noslēgt konfidencialitātes līgumu, ja meklē potenciālos investorus vai sadarbības partnerus.
 • Netirgot produktus, kuros ir ietverts patentējamais izgudrojums.

Vairāk informācijas - Priekšnosacījumi pirms patenta pieteikuma iesniegšanas

Lai iegūtu patentu, kas darbojas Latvijā, Patentu valdē ir jāiesniedz patenta pieteikums.

Vairāk informācijas - Kā iegūt izgudrojuma patentu?

 1. Iesniegums patenta piešķiršanai.
 2.  Izgudrojuma apraksts - detalizēti un skaidri aprakstīta izgudrojuma būtība, kas papildināta ar  piemēriem.
 3. Zīmējumi (ja tādi ir), kas palīdz izprast izgudrojumu.
 4. Pretenzijas (var būt viena vai vairākas) - svarīgākā patenta daļa, kurā sniegta izgudrojuma juridiskā definīcija, kas nosaka patenta piešķirto aizsardzības apjomu. Pretenzijās izgudrojumu raksturo ar tehniskām pazīmēm, tām jābūt skaidrām, īsi formulētām un aprakstā pamatotām
 5. Kopsavilkums.

Vairāk informācijas - Kādi dokumenti jāietver patenta pieteikumā?

Patenta pieteikumu var sagatavot katrs pats, rūpīgi iepazīstoties ar Patentu likuma un MK noteikumu prasībām. Tomēr jārēķinās, ka pieteikuma sagatavošana ir laikietilpīgs process un prasa specifiskas zināšanas. Patentu departamenta eksperti sniedz konsultācijas par pieteikuma sagatavošanu,  bet negatavo pieteikumu klienta vietā).  Konsultāciju pie Patentu valdes patentu eksperta piesaka pa tālruni 67099600.

Ar klientu pārstāvību Patentu valdē un patentu pieteikumu sagatavošanu nodarbojas profesionālie patentpilnvarnieki, tāpēc iesakām  izmantot viņu pakalpojumus. Sadarbībā ar Patentu valdi, tiek piedāvātas bezmaksas konsultācijas ar patentpilnvarniekiem.  Patentpilnvarnieku SARAKSTS.

Vairāk informācijas - Kas var palīdzēt ar pieteikuma sagatavošanu?

Papildu aizsardzības sertifikāts ir intelektuālā īpašuma tiesību veids, kas kalpo kā patenta pagarinājums un attiecas uz reģistrētiem farmaceitiskiem un augu aizsardzības līdzekļiem.

Sertifikātu piešķir uz produktu, kas ir zāļu aktīvā viela vai aktīvo vielu kombinācija un uz augu aizsardzības līdzekļa aktīvo vielu vai aktīvo vielu kombināciju. Katram produktam piešķir tikai vienu sertifikātu.

Sertifikāta pieteikuma iesniegšanas brīdī produktam jābūt aizsargātam ar spēkā esošu patentu Latvijā (pamatpatentu) – vai nu ar nacionālo patentu, Latvijā spēkā esošu Eiropas patentu vai vienotā spēka Eiropas patentu.

Vairāk informācijas - Kas ir papildu aizsardzības sertifikāts?

Patenta iegūšanas process sastāv no vairākām izmaksu pozīcijām: patenta pieteikuma iesniegšana, papildu pretenziju iekļaušana (ja ir vairāk par 10 pretenzijām), patenta piešķiršana un publikācija.

Patenta piešķiršana izmaksā sākot no 210 eiro uzņēmējiem, savukārt, ja pieteicējs ir pats izgudrotājs – sākot no 84 €. MAKSAS CENRĀDIS

Viena mēneša laikā no patenta pieteikuma iesniegšanas dienas ir jāsamaksā pieteikuma maksa. Kad pieņemts lēmums par patenta piešķiršanu, jāsamaksā maksa par tā publicēšanu un ierakstīšanu patentu reģistrā. Bet šīs nebūs vienīgās izmaksas – lai patents darbotos un nodrošinātu izgudrojuma aizsardzību arī pēc piešķiršanas, tas ir jāuztur spēkā -  katru gadu ir jāmaksā patenta spēkā uzturēšanas maksa. Ja uzturēšanas maksa netiek maksāta – patents spēku zaudē un izgudrojums vairs nav aizsargāts.

Vairāk informācijas - Kādas ir izmaksas par izgudrojuma patentēšanu?

Ja persona pilnībā vai daļēji nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūrā, viņš ir tiesīgs triju mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, samaksājot apelācijas iesnieguma iesniegšanas maksu, iesniegt motivētu rakstveida apelācijas iesniegumu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomei, kura izskatīs strīdu par Patentu valdes lēmumu, par kuru iesniegts apelācijas iesniegums.

Motivētu lēmumu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome sastāda ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības vai kad notika Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes sēde. Lēmumu sastādīšanas dienā vai nākamajā darbdienā Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome nosūta lēmuma norakstu lietas dalībniekiem.

Vairāk informācijas - Kā rīkoties, ja persona nepiekrīt vai daļēji piekrīt Patentu valdes lēmumam par izgudrojuma reģistrēšanu?

Patenta īpašniekam ir tiesības nodot patentu (arī patenta pieteikumu) citai personai kopā ar uzņēmumu vai tā daļu, kas izmanto šo patentu, vai neatkarīgi no tā.

Pēc tam, kad ir saņemts attiecīgs iesniegums, tiesību pāreju apliecinošs dokuments un samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde ziņas par patenta pieteicēja vai īpašnieka maiņu ieraksta Patentu reģistrā un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā, kā arī nosūta patenta īpašniekam paziņojumu par Patentu reģistrā izdarīto ierakstu.

Vairāk informācijas - Vai patentam var mainīt īpašnieku?

Patenta vai papildu aizsardzības sertifikāta (PAS) īpašniekam ir tiesības ar licences līgumu piešķirt citai personai izgudrojuma patenta vai PAS izmantošanas tiesības. Licences līgums attiecībā uz trešajām personām stājas spēkā pēc tā reģistrācijas Patentu valdē. Par licences līguma reģistrāciju maksājama maksa.

Vairāk informācijas - Vai var citam piešķirt patenta izmantošanas tiesības?

Patenta īpašnieka izņēmuma tiesības ilgst līdz 20 gadiem no patenta pieteikuma iesniegšanas datuma, ja  tiek maksāta ikgadējā patenta uzturēšanas maksa.

Patenta aizsardzība beidzas, un izgudrojums kļūst  izmantojams ikvienam, kad patenta termiņš beidzas vai tā īpašnieks nav  samaksājis gada uzturēšanas maksu.

Patenta aizsardzība darbojas tikai tajā valstī, kurā patents piešķirts.

Eiropas patenta pieteikums. To iesniedz Eiropas Patentu iestādē (EPO), un tam ir viens saturs visās 39 Eiropas Patentu konvencijas dalībvalstīs. Izgudrotājam jānorāda, kurās no konvencijas dalībvalstīm viņš vēlas iegūt šī patenta aizsardzību.

Eiropas patents tiek piešķirts pēc pilnas izgudrojuma būtības ekspertīzes veikšanas Eiropas Patentu iestādē, bet patenta apstiprināšana izvēlētajās valstīs notiek saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Patenta spēkā uzturēšanas maksa tiek maksāta katrā valstī atsevišķi.

Vienotā Eiropas patenta sistēma. Tā ļauj iegūt patentaizsardzību Eiropas Savienības dalībvalstīs, iesniedzot vienu pieprasījumu Eiropas Patentu iestādē. Pēc Eiropas patenta piešķiršanas patenta īpašnieks var pieprasīt  piešķirt patentam vienotā spēka statusu, kas nodrošina vienotu patentaizsardzību visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kuras ir pievienojušās vienotā spēkā Eiropas patentu sistēmai. Vairāk informācijas : https://www.epo.org/en/applying/european/unitary/unitary-patent

Patenta aizsardzības nodrošināšanai ārpus Eiropas, pieteikums jāiesniedz vai nu konkrētajā valstī, kurā vēlas izgudrojumu aizsargāt, vai arī iesniedzot starptautisko patenta pieteikumu.

Starptautiskais patenta pieteikums - patentēšanas procedūra saskaņā ar tentu kooperācijas līgumu (PCT). Iesniedzot vienu starptautisko pieteikumu, tas tiek uzskatīts par iesniegtu 157 valstīs. Kopīgs patentēšanas procedūras sākumposms, kurš ietver starptautisko patentmeklējumu un starptautiskā pieteikuma publikāciju. Pieteicējs var izlemt, kurās valstīs viņš vēlas saņemt patentus, un patentu saņemšanas procedūru turpināt izvēlētajās nacionālajās patentu iestādēs.

Vairāk informācijas - Iespējas izgudrojuma aizsardzībai ārvalstīs