Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Patentu valde

Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 16.00
 • Otrdiena9.00 - 16.00
 • Trešdiena9.00 - 16.00
 • Ceturtdiena9.00 - 16.00
 • Piektdiena9.00 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Dizainparauga reģistrācija ir spēkā piecus gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot ikreiz uz jaunu piecu gadu periodu līdz dizainparaugu aizsardzības maksimālajam termiņam — 25 gadiem no pieteikuma datuma.

Procesa apraksts

 1. Dizainparauga reģistrācijas atjaunošanas lūguma iesniegšana
  Jāiesniedz aizpildīta dizainparauga reģistrācijas atjaunošanas veidlapa, kas ietver:
  1) lūgumu atjaunot dizainparaugu;
  2) dizainparauga, kurš jāatjauno, reģistrācijas numuru;
  3) ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt pieteicēju;
  4) norādījumu, uz kuriem dizainparaugiem attiecināma atjaunošana, ja reģistrācija ir kompleksa.

  Vienā iesniegumā var pieprasīt tikai viena dizainparauga reģistrācijas atjaunošanu.

  Iesniedzot reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu, ir jāsamaksā reģistrācijas atjaunošanas maksa.
  Ja iesniegšanas termiņš ir nokavēts un dizainparauga spēkā esamības termiņš ir izbeidzies, pēc īpašnieka lūguma Patentu valde piešķir reģistrācijas atjaunošanai sešu mēnešu papildu termiņu pēc reģistrācijas spēkā esamības termiņa izbeigšanās un atjauno reģistrāciju, ja kopā ar reģistrācijas atjaunošanas maksu ir samaksāta arī atbilstošā papildus maksa (sk. MK 2015. gada 15.decembra noteikumus Nr. 723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis").

  Pilnvaru iesniegumam pievieno, ja to iesniedz ar tādas pilnvarotas personas starpniecību, kura pirms tam nav pārstāvējusi dizainparauga īpašnieku. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls un, ja pilnvara attiecas uz vairākiem iesniegumiem, katram iesniegumam jāpievieno atsevišķa kopija. Pilnvara var tikt sastādīta brīvā formā.

 2. Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana un publikācija
  Ja iesniegums par reģistrācijas atjaunošanu atbilst normatīvo aktu prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par dizainparauga reģistrācijas atjaunošanu.

  Ziņas par dizainparauga reģistrācijas atjaunošanu iekļauj Valsts dizainparaugu reģistrā.

  Informāciju par dizainparauga reģistrācijas atjaunošanu publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

  Dizainparauga reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Valsts dizainparaugu reģistra par reģistrācijas atjaunošanu; izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.

Maksājumi

PozīcijaCena
Dizainparauga pieteikuma iesniegšana40.00
Maksājums par katru pieteikumā ietverto papildu dizainparaugu, iesniedzot kompleksu pieteikumu:
no otrā dizainparauga līdz desmitajam dizainparaugam30.00
sākot ar vienpadsmito dizainparaugu20.00
Grozījumu izdarīšana pieteikumā pēc pieteicēja iniciatīvas20.00
Dizainparauga reģistrācija un publikācija, ieskaitot dizainparauga reģistrācijas apliecības izsniegšanu65.00
Katrs publikācijā ietvertais papildu attēls10.00
Publikācijas atlikšana saskaņā ar Dizainparaugu likuma 19. panta pirmo daļu40.00
Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana saskaņā ar Dizainparaugu likuma 31. panta otro daļu:
Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana uz otro termiņu170.00
Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana uz trešo termiņu225.00
Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana uz ceturto termiņu280.00
Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana uz piekto termiņu335.00
Papildmaksa par reģistrācijas atjaunošanu sešu mēnešu laikā pēc reģistrācijas termiņa beigām70.00
Dizainparaugu likuma 32. pantā minētā termiņa pagarināšana30.00
Dizainparaugu likuma 32. pantā minētā termiņa atjaunošana45.00
Dizainparauga tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija40.00
Grozījumu vai labojumu izdarīšana Valsts dizainparaugu reģistra ziņās (arī dizainparauga izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas saskaņā ar Dizainparaugu likuma 36. panta pirmo daļu un licences līguma grozījumi, darbības izbeigšana)30.00
Kopienas dizainparauga pieteikuma sagatavošana un nosūtīšana uz Eiropas Savienības Intelektuālā Īpašuma biroju31.00
Komercķīlas atzīmes reģistrācija30.00
Apelācijas iesniegumu iesniegšana, kas saistīta ar Patentu valdes lēmumu dizainparauga lietā150.00
Iebilduma iesnieguma iesniegšana pret dizainparauga reģistrāciju180.00

Piedāvājam tiešsaistes režīmā aizpildīt un iesniegt lūgumu atjaunot dizainparauga reģistrāciju Latvijā

Tas ir ātrākais un vienkāršākais reģistrācijas atjaunošanas veids.

Iesnieguma aizpildīšanas procesā ir pieejamas norādes un skaidrojumi.

Lai aizpildītu un iesniegtu elektronisko lūgumu, iesniedzējam jāautentificējas, izmantojot kādu no portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Maksu par reģistrācijas atjaunošanu ir iespējams samaksāt jau lūguma iesniegšanas brīdī, izmantojot internetbankas.

Iesniegumu ir iespējams aizpildīt un iesniegt 24 stundas diennaktī.

Par dizainparauga reģistrācijas atjaunošanu ir jāmaksā pakalpojuma maksa. Informācija par izmaksām: Izmaksas.

Lūdzam ņemt vērā, ka lūgumu atjaunot dizainparauga reģistrāciju var iesniegt tikai dizainparauga īpašnieks vai pārstāvis.

 

Šis rīks izveidots Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja Sadarbības fonda ietvaros.

 


Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Latvijas Republikas Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu