Dizainparaugi

Jā, nereģistrētu dizainparaugu var aizsargāt:

  1.  kā nereģistrētu Kopienas dizainparaugu (3 gadus no tā brīža, kad dizainparaugs ticis darīts zināms sabiedrībai) saskaņā ar Padomes 2001. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem, iesniedzot prasību Rīgas apgabaltiesā, ja notikusi izstrādājuma kopēšana;
  2.  pēc Autortiesību likuma noteikumiem (kā dizaina darbu), iesniedzot prasību tiesā par autortiesību pārkāpuma atzīšanu un zaudējuma atlīdzību;
  3.  saskaņā ar Konkurences likuma noteikumiem, iesniedzot prasību tiesā par negodīgas konkurences gadījumu, ja var pierādīt, ka pārkāpējs atdarina cita tirgus dalībnieka preču ārējo izskatu vai iepakojumu.

Jā, ar licences līgumu īpašnieks var nodot savas tiesības uz dizainparauga izmantošanu citai personai. Licence var būt ierobežota termiņa vai teritorijas ziņā.

Jā, tiesības uz dizainparaugu var nodot citai personai. Līdzīgi kā citus īpašumus, to var pārdot, dāvināt, ieķīlāt, novēlēt mantojumā vai citādi atsavināt, gan par atlīdzību, gan bez tās.

Ja dizainparauga īpašniekam ir pamats uzskatīt, ka kāda persona pārkāpj viņa izņēmuma tiesības, vispirms var rakstiski brīdināt šo personu par iespējamo pārkāpumu. Ja pārkāpējs turpina izmantot strīdus objektu, dizainparauga īpašniekam jāgriežas tiesā ar prasību par izņēmuma tiesību pārkāpumu.

Jā, ja vien ne agrāk kā 12 mēnešus pirms pieteikuma datuma dizainparaugu izpaudis pats dizainers vai viņa tiesību pārņēmējs, vai trešā persona, izmantojot informāciju, kas tieši vai netieši iegūta no dizainera vai viņa tiesību pārņēmēja. Prasība par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu jāiesniedz tiesā (Rīgas pilsētas tiesā).

Iesniedzot dizainparauga pieteikumu Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskajā birojā Ženēvā, tas var iegūt aizsardzību vai nu visās Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas akta, vai pieteicēja izvēlētajās valstīs (reģistrācijas izmaksas ir atkarīgas no izvēlēto valstu skaita).

Iesniedzot Kopienas dizainparauga reģistrācijas pieteikumu Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā Alikantē, var iegūt dizainparauga aizsardzību visās 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Bet, ja izvēlētā valsts nav ne Ženēvas akta, ne Eiropas Savienības dalībvalsts, dizainparaugs jāreģistrē (jāpatentē) katrā konkrētajā valstī, iesniedzot dizainparauga pieteikumu attiecīgās valsts patentu un preču zīmju iestādē. Ņemot vērā, ka dizainparaugu aizsardzības noteikumi katrā valstī ir diezgan atšķirīgi, iesakām izmantot profesionāla patentpilnvarotā palīdzību.

Nē, Latvijas Republikas Patentu valdē reģistrēts dizainparaugs nodrošina izņēmuma tiesības tikai attiecībā uz Latvijas Republikas teritoriju.

Lai izņēmuma tiesības iegūtu arī citās valstīs, var izmantot iespējas, ko paredz Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas akts, vai iesniegt Kopienas dizainparauga reģistrācijas pieteikumu. Ja aizsardzība nepieciešama valstī, kura nav ne Ženēvas akta, ne Eiropas Savienības dalībvalsts, dizainparaugs jāpiesaka aizsardzībai šajā konkrētajā valstī, iesniedzot pieteikumu attiecīgās valsts patentu un preču zīmju iestādē.

Prioritātes tiesības atzīst vairāk nekā 160 valstīs, kuras ir ratificējušas Parīzes konvenciju rūpnieciskā īpašuma aizsardzībai. Šī konvencija nosaka, ka personai, kas noteiktā kārtībā iesniegusi dizainparauga reģistrācijas pieteikumu (patentpieteikumu) kādā vienā valstī, vai šīs personas tiesību pārņēmējam, 6 mēnešu laikā no pirmā pieteikuma datuma ir prioritātes tiesības arī citā valstī iesniegt šī paša dizainparauga reģistrācijas pieteikumu (patentpieteikumu). Prioritātes tiesības nozīmē to, ka, nosakot, kuras personas tiesības ir agrākas, dizainparauga pieteikuma datuma vietā ņem vērā prioritātes datumu - datumu, kad analogs pieteikums iesniegts citā valstī.

Dizainparauga reģistrācija ir spēkā 5 gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot ikreiz uz jaunu piecu gadu periodu līdz dizainparaugu aizsardzības maksimālajam termiņam - 25 gadiem no pieteikuma datuma.

Izņēmuma tiesības uz dizainparaugu stājas spēkā ar dienu, kad dizainparaugs sakarā ar tā reģistrāciju publicēts Patentu valdes oficiālajā izdevumā

Dizainparauga reģistrācija apliecina izņēmuma tiesības uz šī dizainparauga izmantošanu. Neviens bez īpašnieka piekrišanas nedrīkst komerciālos nolūkos izmantot reģistrētu dizainparaugu vai objektu, kura kopējais vizuālais iespaids būtiski neatšķiras no šī reģistrētā dizainparauga, proti, nedrīkst ražot šādus izstrādājumus, pārdot, glabāt, eksportēt vai importēt tos. Pret pārkāpēju dizainparauga īpašnieks var vērsties tiesā.

No pieteikuma iesniegšanas Patentu valdē līdz dizainparauga reģistrācijas apliecības saņemšanai parasti paiet ne vairāk kā 3 mēneši. Procedūra var ieilgt, ja sākotnēji nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai procedūras gaitā nepieciešams kaut ko precizēt.

Dizainparauga reģistrācija izmaksā vismaz EUR 105 (EUR 40 par pieteikuma iesniegšanu + EUR 65 par dizainparauga reģistrāciju un publikāciju). Minētās izmaksas attiecas uz pieteikumu, kurā ietverts viens objekts un publicēts tiek viens šī objekta attēls. Ja pieteikums aptver vairāk nekā vienu objektu, par katru nākamo objektu no otrā līdz desmitajam maksājama papildmaksa EUR 30, bet sākot ar vienpadsmito – EUR 20. Par katra attēla publikāciju, neskaitot pirmo, maksājama papildmaksa EUR 10.

Visiem individuālajiem autoriem, kas ir dizainparaugu pieteicēji, jāmaksā 40% no iepriekšminētajām maksām, bet skolēniem, studentiem, nestrādājošiem pensionāriem un I un II grupas invalīdiem – 20%.

Šīs summas netiek apliktas ar PVN.

Nē, tā nav Patentu valdes kompetence. Strīdus par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošiem izskata tiesa (Rīgas pilsētas tiesa), turklāt agrākā dizainparauga īpašnieks var jau tūlīt pēc reģistrācijas un publikācijas (trīs mēnešu laikā) iesniegt iebildumu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomei.

Nē, tā nav Patentu valdes kompetence. Strīdus par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu izskata tiesa (Rīgas pilsētas tiesa). Tomēr šāda dizainparauga reģistrācija būs bez juridiska spēka un saimnieciskas vērtības, jo jebkurš konkurents var panākt tās atzīšanu par spēkā neesošu.

Patentu valde dizainparauga reģistrāciju var atteikt, ja pieteiktais izstrādājuma ārējais veidols neatbilst dizainparauga definīcijai vai ja tas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai sabiedrībā pieņemtajiem morāles principiem.

Jā, bet tikai tad, ja ne agrāk kā 12 mēnešus pirms pieteikuma datuma dizainparaugu izpaudis pats dizainers vai viņa tiesību pārņēmējs, vai trešā persona, izmantojot informāciju, kas tieši vai netieši iegūta no dizainera vai viņa tiesību pārņēmēja

Jā. Ziņas par dizaineru pieļaujams aizstāt ar dizaineru grupas nosaukumu atbilstoši pieteicēja valstī pieņemtajai praksei. Dizaineri ir personas, kuru radošā darba (arī kopīga) rezultātā dizainparaugs izveidots. Par dizaineriem netiek atzītas personas, kas sniegušas palīdzību dizainparauga izveidošanā vai tiesību iegūšanā uz dizainparaugu, bet nav tā izveidošanā devušas personisku radoša rakstura ieguldījumu.

Nē, jāiesniedz jauns atsevišķs pieteikums. Piesakot aizsardzībai agrāka dizainparauga variantu (uzlabotu paraugu, modernizāciju), jāņem vērā, ka tas var būt par maz atšķirīgs un neizpildīt novitātes nosacījumus.

Jā, pieteikums var aptvert vairākus dizainparaugus, ar nosacījumu, ka visiem izstrādājumiem, kuros paredzēts īstenot vai iekļaut vienā pieteikumā ietvertos dizainparaugus (izņemot gadījumu, ja pieteikumā ietverti tikai tādi dizainparaugi, kam ir rotājuma (ornamenta) raksturs), jāattiecas uz vienu un to pašu Dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas (Lokarno klasifikācijas) klasi. Objektu skaitu pieteikumā nosaka pēc tādu izstrādājumu skaita, kuriem ir patstāvīga komerciāla nozīme.

Jā, dizaina darbu aizsardzība var tikt realizēta gan pēc Dizainparaugu likuma noteikumiem, gan saskaņā ar Autortiesību likuma noteikumiem. Tie viens otru neizslēdz.

Dizainparaugi var būt telpiski (modeļi), plakani (zīmējumi) vai kombinēti. Tātad ar reģistrētu dizainparaugu var aizsargāt izstrādājuma formu, izstrādājuma krāsu salikumu un zīmējumu uz izstrādājuma virsmas. Telpisku formu un zīmējumu uz tās var pieteikt aizsardzībai kopā vai atsevišķi.

Objekta attēli ir dizainparauga pieteikuma obligāta sastāvdaļa, jo aizsargājamo tiesību apjomu, kuras piešķir reģistrācija, nosaka dizainparauga ārējais veidols kopumā, kurš atspoguļots pieteikumā ietvertajos attēlos.

Nē, izstrādājuma paraugs pieteikumam nav jāpievieno. Paraugu var pievienot, ja tas nepieciešams dizainparauga būtības noskaidrošanai, un tikai tad, ja tas ir plakans izstrādājums - audums, tapete vai tml.

Nē, saskaņā ar Dizainparaugu likumu ideju ar dizainparauga reģistrāciju aizsargāt nevar. Var aizsargāt tikai idejas materializāciju konkrētā objektā - rūpniecības vai amatniecības izstrādājuma vai tā daļas ārējo veidolu.