Patenta iegūšanas, uzturēšanas un citu ar patentiem saistīto jautājumu risināšanas kārtību Latvijā nosaka Patentu likums, MK noteikumi Nr. 224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi" un MK noteikumi Nr. 723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis".

Lai iegūtu patentu, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā, patenta pieteikums jāiesniedz Latvijas Republikas Patentu valdē.

Patenta pieteikumu personiski vai ar sava darbinieka vai pilnvarota pārstāvja starpniecību var iesniegt gan fiziska, gan juridiska persona, kuras pastāvīgā atrašanās vieta vai dzīvesvieta ir Latvija vai kurai Latvijas teritorijā pieder uzņēmums. Ārvalstu pieteicēju Patentu valdē pārstāv profesionāls patentpilnvarotais.

Patenta pieteikumā (Patentu likuma 27. pants) ietver:

4. zīmējumus, ja aprakstā vai pretenzijās ir atsauces uz tiem (skatīt Ministru Kabineta noteikumu Nr. 224 V nodaļu);

5. kopsavilkumu (skatīt Ministru Kabineta noteikumu Nr. 224 VI nodaļu).

Patenta pieteikuma paraugu un saturu nosaka Ministru kabinets (Ministru Kabineta noteikumi Nr. 224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi").

Patenta pieteikums iesniedzams latviešu valodā. Ja pieteikuma datuma noteikšanai pieteikums iesniegts citā valodā, pieteicējam triju mēnešu laikā jāiesniedz tā tulkojums latviešu valodā, pretējā gadījumā pieteikumu uzskata par atsauktu. Visa ar pieteikumu saistītā lietvedība un sarakste notiek latviešu valodā (skatīt Patentu likuma 28.5. punktu).

Pieteicējam mēneša laikā pēc patenta pieteikuma iesniegšanas jāsamaksā pieteikuma maksa un jāiesniedz dokuments, kas apliecina tās samaksu, pretējā gadījumā pieteikumu uzskata par neiesniegtu (skatīt Patentu likuma 28.6. punktu).

Ja izgudrojums paredz tāda bioloģiska materiāla izmantošanu, kurš nav publiski pieejams un kuru patenta pieteikumā nav iespējams aprakstīt tā, lai to varētu īstenot 

attiecīgajā nozarē, kopā ar pieteikumu jāiesniedz izziņa par bioloģiskā materiāla deponēšanu starptautiski atzītā depozitārijā saskaņā ar Budapeštas 1977. gada 28. aprīļa Līgumu par mikroorganismu deponēšanas starptautisko atzīšanu patentēšanas procedūras vajadzībām. Kārtību, kādā pieejams bioloģiskais materiāls, nosaka Ministru kabinets (skatīt Patentu likuma 28.7. punktu un MK noteikumu Nr. 224 VIII daļu). LU mikroorganismu kolekcijai piešķirts starptautiskas deponējošas iestādes statuss.

Kad patenta pieteikumam ir noteikts datums, Patentu valde trīs mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas veic formālo prasību pārbaudi. Par pārbaudes rezultātiem Patentu valde paziņo patenta pieteicējam, kam, nepieciešamības gadījumā, trīs mēnešu laikā jānovērš norādītie trūkumi un jāizsaka savi apsvērumi (skatīt Patentu likuma 34. pantu).

Patentu valde piešķir pieteikumam starptautiskās izgudrojumu klasifikācijas indeksu, sagatavo publikācijai kopsavilkumu un, ja pieteicējs to jau nav iesniedzis kopā ar pieteikumu, lūdz iesniegt sagatavotā kopsavilkuma tulkojumu angļu valodā, kas kalpo kā informācija Latvijas patentu pieteikumu meklēšanai starptautiskās datubāzēs, un patenta pieteikumu publisko iespējami īsā laikā pēc 18 mēnešiem no pieteikuma datuma vai no pieteikuma pirmās agrākās prioritātes datuma. Pieteicējs var prasīt patenta pieteikuma publiskošanu pirms 18 mēnešu termiņa. Pieteikuma publikāciju sauc arī par A publikāciju (skatīt Patentu likuma 35. pantu).

Patentu valde veic pieteikuma daļēju izskatīšanu pēc būtības, t.i.:

  • vai izgudrojums ir patentējams;
  • vai izgudrojums ir ārstēšanas vai diagnostikas paņēmiens;
  • vai pieteikuma pretenzijas izgudrojuma apraksts ir tik skaidrs un pilnīgs, lai lietpratējs varētu šo izgudrojumu īstenot;
  • vai izgudrojums nav pretrunā ar zinātniski apstiprinātiem dabas likumiem;
  • vai izgudrojums atbilst vienotības kritērijiem;
  • vai pieteikums ir grozīts vai sadalīts atbilstoši likuma prasībām.

Taču Patentu valde neveic izgudrojuma patentspējas ekspertīzi:

Ja patenta pieteikums neatbilst vai daļēji neatbilst likumā noteiktajām prasībām, Patentu valde par to paziņo pieteicējam un nosaka triju mēnešu termiņu trūkumu novēršanai. Ja pieteikums atbilst prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par patenta piešķiršanu. Lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam. Pēc tam, kad pieteicējs ir samaksājis nodevu par patenta publikāciju un reģistrāciju patentu reģistrā, Patentu valde pēc iespējas īsā laika posmā paziņojumu par patenta piešķiršanu publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā un sagatavo pilnu patenta publikāciju. Šo publikāciju sauc arī par B publikāciju (skatīt Patentu likuma 37. un 38. pantu).