Starptautiskais patenta pieteikums - patentēšanas procedūra saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu (PCT). Līgums aptver gandrīz visas pasaules valstis, kurās ir izveidota patentu sistēma. Iesniedzot vienu starptautisko pieteikumu, tas tiek uzskatīts par iesniegtu 157 valstīs. Līgums paredz visām valstīm kopīgu patentēšanas procedūras sākumposmu, kurš ietver starptautisko patentu meklējumu un starptautiskā pieteikuma publikāciju.

Vispārējā shēma izgudrojumu patentēšanas procedūrai ārvalstīs, izmantojot PCT (starptautiskā pieteikuma) procedūru

Pirms pieteikuma iesniegšanas jāuzraksta pats pieteikums, pieteikuma saturam jābūt konfidenciālam.

Nelūgt pieteikuma paātrinātu publiskošanu!

Ja konstatē, ka pieteikumā kaut kas ir aizmirsts vai nav pareizi uzrakstīts, atsaukt pieteikumu un sniegt jaunu.

Pētīt potenciālo tirgu, partnerus, domāt par piemērotāko procedūru patentēšanai citās valstīs.

Iesniegt patenta pieteikumu citās valstīs (PCT, EPO, EAPO, nacionālā procedūra).

Saņem no starptautiskās patentmeklējumu institūcijas patentmeklējuma ziņojumu un rakstisko atzinumu par patentspēju - pirmais vērtējums par izredzēm iegūt patentu.

Ja atzinums ir negatīvs, var iesniegt grozītas pretenzijas.

Visagrākā publikācija par konkrēto izgudrojumu.

Jebkurš interesents visā pasaulē uzzina Jūsu izgudrojumu.

Vienlaikus ar pieteikumu publicē arī patentmeklējuma ziņojumu.

Rakstisko atzinumu par patentspēju nepublicē, tas paliek konfidenciāls līdz nacionālās fāzes sākšanai.

Lūgums veikt starptautisko pirmējo ekspertīzi.

Ja rakstiskais atzinums bijis negatīvs, lūgumam jāpievieno grozīts pieteikums (apraksts un pretenzijas), paskaidrojumi vai rakstiskajā atzinumā izteikto secinājumu atspēkojums.

Ekspertīzes lēmumu saņem līdz 28. mēneša beigām.

Ir iespēja pieņemt pamatotu lēmumu par patentēšanas turpināšanu katrā vēlamajā valstī.

Līdz šim datumam pieteicējam galīgi jāizlemj, kurās valstīs tas vēlas  turpināt patentēšanu līdz patenta saņemšanai.

Jāsagatavo pieteikums atbilstoši izraudzīto valstu normatīvajiem aktiem, jāizvēlas tajā valstī pārstāvis, jāpārtulko pieteikums tās valsts valodā un jāturpina procedūra attiecīgās valsts patentu iestādē līdz galam - saņemot patentu vai noraidījumu.

Par izraudzīto valsti var būt arī Eiropas Patentu iestāde.

Daudzās valstīs atkārtoti ekspertīzi neveic, bet paļaujas uz pozitīvu starptautiskās patentmeklējumu institūcijas rakstisko atzinumu vai starptautiskās pirmējās ekspertīzes atzinumu

1. PCT I un II nodaļas procedūru konverģence. Taču I un II nodaļa juridiski paliek šķirtas.

2. Starptautiskais patentspējas ziņojums tiek sastādīts visiem pieteikumiem:

- I nodaļa: patentspējas ziņojums = patentmeklējumu iestādes rakstiskais atzinums;

- II nodaļa: patentspējas ziņojums = pirmējās ekspertīzes ziņojums;

3. Galvenās atšķirības:

- I nodaļa: nav pieteicēja dialoga ar ekspertu un nevar iesniegt grozījumus pirms patentspējas ziņojuma sastādīšanas;

- II nodaļa: dialogs ar ekspertu un grozījumu iesniegšana pirms patentspējas ziņojuma sastādīšanas ir iespējama.

1. SPI eksperts sastāda starptautisko patentmeklējuma ziņojumu (SPZ) un detalizētu rakstisko atzinumu (SZP) katram pieteikumam.

2. SPI rakstiskā atzinuma apjoms un saturs ir līdzīgs līdz šim pazīstamajam SPEI rakstiskajam atzinumam.

3. SPI rakstisko atzinumu nosūta pieteicējam kopā ar starptautiskā patentmeklējuma ziņojumu (SPZ).

4. SPZ publicē kopā ar starptautisko pieteikumu; SPI rakstiskais atzinums (SZP) netiek publicēts.

5. Pieteicējs var iesniegt piezīmes, argumentus par SPI rakstisko atzinumu Starptautiskajam birojam, taču tiem ir neoficiāls raksturs.

Ja pieteicējs nepieprasa starptautisko pirmējo ekspertīzi:

- Starptautiskais birojs sastāda "Starptautisko pirmējo patentspējas ziņojumu" uz Starptautiskās patentmeklējumu iestādes rakstiskā atzinuma pamata;

- šo ziņojumu kopā ar pieteicēja komentāriem:

- nosūta norādītajām iestādēm,

- to publisko (tas netiek publicēts līdzīgi pieteikumam un patentmeklējuma ziņojumam),

- bet tas netiek publiskots pirms 30 mēnešu termiņa no prioritātes dienas.

Ja pieteicējs pieprasa starptautisko pirmējo ekspertīzi:

- Starptautiskās patentmeklējumu iestādes rakstiskais atzinums kļūst par Starptautiskās pirmējās ekspertīzes iestādes rakstisko atzinumu (izņēmums: Starptautiskā pirmējās ekspertīzes iestāde nolemj nepieņemt atsevišķu patentmeklējumu iestāžu rakstiskos atzinumus);

- pieteicējam vienlaikus ar pieprasījuma par ekspertīzi iesniegšanu vajadzētu iesniegt arī savus argumentus un grozījumus saskaņā ar 34. pantu;

- cita veida piezīmes par starptautiskās patentmeklējumu iestādes rakstisko atzinumu nav jāsūta starptautiskajai pirmējās ekspertīzes iestādei (tikai argumentus/grozījumus saskaņā ar 34. pantu);

- parastā pirmējās ekspertīzes procedūra;

- starptautiskā pirmējās ekspertīzes iestāde sastāda patentspējas ziņojumu saskaņā ar II nodaļu (līdz šim tas bija starptautiskās pirmējās ekspertīzes ziņojums);

- starptautiskais patentspējas ziņojums saskaņā ar II nodaļu tiek nosūtīts izraudzītajām iestādēm un to publisko Starptautiskais birojs pēc ikvienas izraudzītās iestādes lūguma, ja tā to izsaka, bet nekādā gadījumā pirms 30 mēnešu iztecēšanas no prioritātes datuma.

1. Termiņš pieprasījuma iesniegšanai par starptautiskās pirmējās ekspertīzes veikšanu ir vēlākais no:

- trīs mēneši pēc starptautiskā patentmeklējuma ziņojuma un SPI rakstiskā atzinuma sastādīšanas, vai

- 22 mēneši no prioritātes datuma.

Piezīme: praktiski pieprasījums būtu jāiesniedz līdz 19. mēneša beigām no prioritātes datuma, jo ne visas PCT dalībvalstis vēl ir pārgājušas uz jauno sistēmu, kas ļauj attālināt nacionālās fāzes sākumu līdz 30 mēnešiem no prioritātes datuma, ja nav pieprasīta pirmējā ekspertīze (nepārgājušo valstu saraksts ir atrodams šeit).

Starptautiskā pirmējās ekspertīzes institūcija sāk ekspertīzes veikšanu, ja tās rīcībā ir:

- pieprasījums;

- attiecīgās maksas;

- SPI patentmeklējuma ziņojums un rakstiskais atzinums,

bet nekādā gadījumā pirms Reglamenta 54bis.1(a) noteikumā paredzētā laika (pieprasījuma iesniegšanas termiņš), ja vien pieteicējs nav īpaši lūdzis sākt ekspertīzi agrāk.

1. Automātiska un visaptveroša - aptver visas iespējamās valstis;

- pieteikuma veidlapa paredz izņēmumus tikai Vācijas, Dienvidkorejas un Krievijas norādīšanai (šīs ir valstis, kurās ir īpaši noteikumi par "pašnorādīšanu"),

- valstu norādījumu atsaukums ir iespējams.

2. Prasība izvēlēties aizsardzības veidu attālināta uz nacionālās fāzes sākuma laiku (piemēram, aizsardzību ar patentu vai lietderīgo modeli, ar nacionālo vai reģionālo patentu).

3. Iekļauj PCT iesnieguma veidlapā "mātes" informāciju (patentmeklējuma nolūkam) turpinātiem pieteikumiem un papildpatentu pieteikumiem.

1. Pietiek, ja iesniegumu paraksta viens pieteicējs, bet:

- visu pieteicēju paraksti nepieciešami, ja vēlas atsaukt pieteikumu saskaņā ar Reglamenta 90bis. noteikumu (vēlas atsaukt visu pieteikumu, kādas valsts norādījumu, prioritāti, pieprasījumu vai kādas valsts izraudzīšanu);

- norādītajām iestādēm ir tiesības prasīt trūkstošos parakstus un ziņas par pieteicēju nacionālajā fāzē.

2. Ziņas par pieteicēju - nepieciešamas tikai par vienu pieteicēju, kas ir tiesīgs iesniegt pieteikumu attiecīgajā saņēmējiestādē.

1. No 2004. gada 1. janvāra saņēmējiestāde, starptautiskā patentmeklējumu institūcija, starptautiskā pirmējās ekspertīzes institūcija un Starptautiskais birojs var atteikties no prasības:

- iesniegt atsevišķu pilnvaru; un/vai

saņēmējiestāde, starptautiskā patentmeklējumu institūcija, starptautiskā pirmējās ekspertīzes institūcija var atteikties no prasības:

- iesniegt ģenerālpilnvaras kopiju.

2. Tomēr visām iestādēm un institūcijām ir tiesības pieprasīt pilnvaras iesniegšanu atsevišķām darbībām pat, ja tās vispārējā gadījumā ir atteikušās no prasības iesniegt pilnvaru.

3. Informāciju par iestādēm un institūcijām, kas ir atteikušās no pilnvaras prasīšanas, var atrast www.wipo.int.

1. Automātiska un visaptveroša valstu izraudzīšana saskaņā ar II nodaļu

- apvieno ziņas, kas tiek prasītas jau esošajā pieprasījuma veidlapā;

- vairs nav iespējams izslēgt atsevišķas valstis no izraudzīšanas procedūras.

2. Pietiek, ja pieprasījumu paraksta viens pieteicējs, bet:

visu pieteicēju paraksti ir nepieciešami pieprasījuma vai izraudzīto valstu atsaukumam.

3. Ziņas par pieteicējiem - pietiek tikai par vienu pieteicēju, kas ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu.

Iesniedzot starptautisko pieteikumu, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc iesniegšanas, jāsamaksā uz Latviju (LV) attiecinātās maksas, kas minētas:

I(a) tabulā "Transmittal and international filing fees"

un

I(b) tabulā "Search fees" - uz EP attiecinātās maksas.

PCT maksu tabulas atrodamas WIPO mājaslapā http://www.wipo.int/pct/en/fees/index.html.

I(c) un II tabulas maksas ir fakultatīvas.

I un II tabulā minētās maksas jāmaksā Patentu valdei.

Bankas rekvizīti:
Saņēmējs: LR Patentu valde
Nod. maks. reģ. Nr.: 90000042944
Adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050, Latvija
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV43TREL919046201500B

Maksājuma uzdevumā jānorāda, ka tā ir maksa par starptautisko pieteikumu (pieteicējs).

(I)

1. Viens pieteikums, vienā valodā, iesniedzams vienā iestādē aizvieto daudzu pieteikumu vienlaicīgu iesniegšanu daudzās valstīs procedūras sākumā, atvirzot to līdz PCT procedūras nacionālās fāzes sākumam

2. Atļauj ārzemju patentēšanu sākt pēdējā brīdī (pirms prioritātes gada beigām)

3. Starptautiskā pieteikuma datums ir pielīdzināms pieteikuma datumam visās norādītajās valstīs

4. Vienveidīgas formālās prasības, kas ir akceptētas visās norādītajās valstīs

5. Lielāka iespēja pašam kontrolēt procedūras gaitu

6. Lēmums patentēt ārvalstīs (patlaban 110 valstīs) var tikt atlikts līdz 30 mēnešiem no prioritātes datuma, iztērējot minimālu naudu

7. Ļauj pārliecināties par izgudrojuma ekonomisko vērtību un izredzēm iegūt patentu pirms nacionālās fāzes sākuma

(II)

Liela elastība:

> iespējas sākt patentēšanu daudzās valstīs

> daudzveidīgas iespējas atsaukt pieteikuma publikāciju

> izvairīties no papildus izmaksām, vienkārši neturpinot patentēšanas procedūru

> labojumi pieteikumā ir attiecināmi uz visām norādītajām/izraudzītajām valstīm

> labāk izplānot izdevumus, kas radīsies patentēšanas procedūras nacionālajā fāzē

(III)

> Atliktie maksājumi par patentēšanas procedūru ļauj šai naudai pelnīt procentus

> Daudzās valstīs pastāv nodevu samazinājumi PCT pieteikumiem

> Mērķtiecīgāka un ātrāka patenta izsniegšanas procedūra nacionālajās patentu iestādēs

> Pagaidu tiesiskā aizsardzība pēc pieteikuma publikācijas 18 mēnešus pēc prioritātes datuma

(IV)

• Iegūstat laiku, lai

> labāk noskaidrotu iespējamo tirgu

> atrastu partnerus (licencēšana)

> iegūtu labāku priekšstatu par izgudrojuma tehnisko nozīmību

• Palielinās izredzes saņemt patentu citās valstīs

• Patenta pretenziju galīgo variantu var uzrakstīt tad, kad izgudrojuma komerciālā vērtība jau ir labāk zināma

• Jo ātrāk sāk patentēšanas nacionālo fāzi, jo ātrāk iegūst patentu

• Pilnīgāka informācija par iespējamiem konfliktiem ar konkurentiem pirms nacionālās fāzes sākuma ļauj koriģēt pieteikumu iesniegšanas stratēģiju un savu nostāju pārrunās

• Starptautiskā pieteikuma publikācija informē ieinteresētās personas par to, kurās valstīs pieteicējs ir nodomājis iegūt patentu

  • pirms pieteikuma iesniegšanas saglabāt konfidencialitāti
  • uzrakstīt labu pieteikumu (vēlama patentpilnvarnieka piesaistīšana)
  • ievērot visus procesuālos termiņus, jo patentēšanas procedūru nevar pārtraukt
  • atbildēt uz visiem ekspertu pieprasījumiem
  • pēc pieteikuma iesniegšanas paralēli izstrādei sākt meklēt partneri vai citu komercializācijas veidu (uzņēmuma dibināšana)