Eiropas patents  - patentēšanas procedūra saskaņā ar Eiropas Patentu konvenciju.

Eiropas patenta (EP) pieteikums iesniedzams Eiropas Patentu iestādē un tam ir viens saturs visās 39 Eiropas Patentu konvencijas dalībvalstīs, bet pieteicējam jānorāda, kurās no konvencijas dalībvalstīm viņš vēlas šī patenta aizsardzību.

Eiropas patents tiek piešķirts pēc pilnas izgudrojuma būtības ekspertīzes veikšanas Eiropas Patentu iestādē, bet patenta apstiprināšana izvēlētajās valstīs notiek saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Patenta uzturēšanas nodevas tiek maksāta katrā valstī atsevišķi.

Vairāk informācijas par Eiropas patentu meklē Eiropas Patentu iestādes tīmekļa vietnes sadaļā Eiropas patentu rokasgrāmata.

Ja ir vēlme piešķirto Eiropas patentu apstiprināt kā vienotā spēka Eiropas patentu, skatīt informāciju: https://www.lrpv.gov.lv/lv/vienota-speka-eiropas-patents