Izgudrojuma objekts var būt ierīce, paņēmiens, viela, vielu kompozīcija vai bioloģisks materiāls (skatīt Patentu likuma 10. pantu).

Izgudrojumu var aizsargāt ar patentu, ja tas ir

Par izgudrojumiem, ja tiek prasīta pašu šo objektu patentaizsardzība, neuzskata (skatīt Patentu likuma 9. pantu):

  • atklājumus, zinātniskas teorijas un matemātiskas metodes;
  • estētiskus risinājumus;
  • plānus, intelektuālās darbības, komercdarbības vai spēļu noteikumus un paņēmienus, kā arī datorprogrammas;
  • informācijas sniegšanas paņēmienus.

Patentus nepiešķir izgudrojumiem, kuru publiskošana vai izmantošana ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai sabiedrībā pieņemtajiem morāles principiem. Ārstēšanas un diagnostikas metodes arī netiek uzskatītas par patentējamām, jo pieņem, ka cilvēku un dzīvnieku veselības problēmu novēršana ir sabiedriski svarīgāks uzdevums par patentu tiesībām, juridiski tos izslēdzot no patentējamiem objektiem, apgalvojot, ka šādi izgudrojumi nav rūpnieciski izmantojami.

Praktiski padomi

Tad, kad izgudrotājs ir nolēmis, ka ir tapis jauns izgudrojums vai pat pirms darba uzsākšanas pie jaunā izgudrojuma, ir vērts veikt patentmeklējumu, lai noskaidrotu, vai šāds izgudrojums jau kaut kur pasaulē nav iepriekš izgudrots un jau aizsargāts ar patentu. Tādējādi izgudrotājs var izvairīties no sveša patenta pārkāpuma, ieekonomēt savu laiku, to netērējot izgudrojuma radīšanai un dokumentu sagatavošanai, un resursus, nemaksājot par patentu, kuru var apstrīdēt tiesā, un izvairoties no soda par cita patenta pārkāpumu. Patentmeklējums var sniegt impulsus jaunu risinājumu meklēšanai.

Šādu patentmeklējumu var veikt pats jebkurā publiski pieejamā bezmaksas vai maksas datubāzē vai to uzticēt pieredzējušiem meklējumu veicējiem.

Patentu valdes bibliotēkā piedāvā konsultācijas patentu informācijas meklēšanā un datubāzu izmantošanā.

Šī informācija noderēs arī patenta pieteikuma dokumentu sagatavošanā, piemēram, zināmā tehnikas līmeņa atspoguļošanai. Lai sagatavotu labu patenta pieteikumu nepieciešamas specifiskas zināšanas un pieredze, tāpēc iesakām pieteikuma sagatavošanai izmantot patentpilnvarnieku pakalpojumus.

Patentu valde koordinē 30 minūšu bezmaksas konsultācijas ar patentpilnvarniekiem. Pirms tikšanās ar patentpilnvarnieku iesakām izlasīt padomus, kā sagatavoties konsultācijai ar patentpilnvarnieku.

Ja patenta pieteikumu vēlas sagatavot pats izgudrotājs vai tā pilnvarots pārstāvis, pirms dokumentu sagatavošanas iesakām rūpīgi iepazīties ar Latvijas Republikas Patentu likumu, MK noteikumiem Nr. 224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi" un MK noteikumiem Nr. 723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis".