Nozares ziņas

Kas ir MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam”? 

MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” ir Eiropas Komisijas iniciatīva, ko īsteno Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), lai finansiāli atbalstītu Eiropas mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) ar intelektuālā īpašuma () kuponiem viņu tiesību, proti, preču zīmju un dizainparaugu, aizsardzībai. Fonds piešķirs dotācijas 20 miljonu EUR apmērā, ko sadalīs piecos posmos (logos) no 2021. gada janvāra līdz decembrim. 
 
Saņēmējiem tiks daļēji atlīdzināts par IĪ priekšizpētes pakalpojumu (IP Scan) un preču zīmju un dizainparaugu pieteikumu izmaksām. 
 
1. pakalpojums: 75 % līdzfinansējums IĪ priekšizpētes pakalpojumiem (IP Scan), ko piedāvā iesaistītie valstu IĪ biroji. 
 
2. pakalpojums: 50 % līdzfinansējums valsts, reģionālo un ES preču zīmju un dizainparaugu pieteikumu pamatmaksām. 
 
Katram MVU var atlīdzināt ne vairāk kā 1500 EUR.  

Vai MVU vispirms var pieteikties preču zīmēm un/vai dizainparaugiem un/vai intelektuālā īpašuma priekšizpētes (IP Scan) pakalpojumiem un pēc tam pieteikties dotācijai? 

Nē. MVU vispirms jāpiesakās dotācijas piešķiršanai (pieteikums latviešu valodā), (pieteikums angļu valodā) un jāgaida lēmums par dotācijas piešķiršanu. Kad saņemts lēmums par dotācijas piešķiršanu, MVU var pieteikties pakalpojumiem (1. pakalpojumam vai 2. pakalpojumam, vai abiem pakalpojumiem), kurus tas norādījis dotācijas pieteikuma veidlapā (e-veidlapa1). Visbeidzot, MVU var pieteikties attiecīgajai atlīdzināšanai. 

Kas var pieprasīt dotāciju? 

ES MVU pilnvarots darbinieks vai izpilddirektors var aizpildīt MVU fonda “Idejas stiprākam uzņēmumam” granta pieteikuma veidlapu. 
 
Visiem MVU, kas reģistrēti Eiropas Savienībā, ir tiesīgi pieteikties grantam IĪ kupona veidā. MVU, kuri vēlas pieteikties IĪ priekšizpētes pakalpojumiem (IP Scan), jābūt reģistrētiem valstī, kurā ir pieejams atbilstošs IĪ priekšizpētes pakalpojumu sniedzējs, kā publicēts uzaicinājumā pieteikties. 
 
Lūdzu, pārbaudiet ES MVU oficiālo definīciju, lai pārliecinātos, ka jūsu uzņēmums atbilst prasībām. 

Pieteikuma iesniedzējam ir jābūt mazam vai vidējam uzņēmumam (MVU) no Eiropas Savienības. Ko īsti tas nozīmē? 

MVU jābūt reģistrētam Eiropas Savienībā. 

Kritēriji atbilstoši ES ieteikumam 2003/361 ir sekojoši:  

Uzņēmuma kategorija Darbinieku skaits Gada apgrozījums Gada kopsavilkuma bilance
Vidējs uzņēmums < 250 < 50 miljoni EUR < 43 miljoni EUR
Mazs uzņēmums < 50 < 10 miljoni EUR < 10 miljoni EUR
Mikrouzņēmums < 10 <  2 miljoni EUR < 2 miljoni EUR

Kad MVU var pieteikties atbalstam? 

Pieteikumu iesniegšanas logiem 2021. gadā ir šāds laika grafiks: 

11.01.-31.01. 

01.03.-31.03. 

01.05.-31.05. 

01.07.-31.07. 

01.09.-30.09. 

01.10.-31.10.

31.12. 

Tiek pieņemti dotāciju pieteikumi 

Tiek pieņemti dotāciju pieteikumi 

Tiek pieņemti dotāciju pieteikumi 

Tiek pieņemti dotāciju pieteikumi 

Tiek pieņemti dotāciju pieteikumi 

Tiek pieņemti dotāciju pieteikumi 

Pasākuma beigu datums 

 
MVU var pieteikties dotācijai tikai atvērta loga laikā un tikai, izmantojot norādīto tiešsaistes veidlapu. Pieteikumi, kas iesniegti ārpus pieciem norādītajiem laikposmiem, netiks izskatīti. 

Vai MVU var pieteikties vienam pakalpojuma viena logā un otram pakalpojumam citā logā? 

Jā, ja MVU pieprasa vienu pakalpojumu vienā logā, tas var pieteikties citam pakalpojumam nākamajā logā.  

Kādu maksimālo kopējo summu MVU var saņemt no fonda „Idejas stiprākam uzņēmumam”? 

Katram MVU var atlīdzināt kopējo summu 1500 EUR apmērā par 1. pakalpojumu vai 2. pakalpojumu, vai abiem pakalpojumiem kopā. 
 
1. pakalpojums: 75 % līdzfinansējums intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojumiem (IP Scan). 
2. pakalpojums: 50 % līdzfinansējums valsts, reģionālo un ES preču zīmju un dizainparaugu pieteikumu pamatmaksām. 

1. piemērs. 1. pakalpojums: vispirms MVU jāsedz IĪ priekšizpētes pakalpojumu (IP Scan) kopējās izmaksas. Ja tas maksā 700 EUR, tad 75 % atlīdzība būtu vienāda ar 525 EUR. Šajā gadījumā MVU tiks atlīdzināti 525 EUR. 
 
2. piemērs. 2. pakalpojums: vispirms MVU jāsedz preču zīmju un dizainparaugu pieteikumu pamatmaksu kopējās izmaksas. Ja MVU vēlas reģistrēt divus Latvijas dizainparaugus, par katru maksājot 40 EUR, un tajā pašā laikā vēlas reģistrēt divas ES preču zīmes, par katru maksājot 850 EUR, visu pieteikumu kopējās izmaksas būtu 1780 EUR. 50 % atlīdzība būtu vienāda ar 890 EUR. Šajā gadījumā MVU maksā 1780 EUR, un tam atlīdzina 890 EUR. 
 

Dizainparaugu un preču zīmju (Latvijas un ES) kopējās izmaksas, ko sākotnēji sedzis MVU 

50 % atlīdzība 

Atlikusī bilance, ja nākamajā logā tiek pieprasīts 1. pakalpojums 

40 EUR (Latvijas dizainparaugs) x 2 

850 EUR (ES preču zīme) x 2 

Kopējās izmaksas: 1780 EUR 

890 EUR 

610 EUR 


3. piemērs. Abi pakalpojumi kopā. Ja MVU vēlas pieteikties abiem — 1. un 2. — piemērā minētajiem pakalpojumiem, izmaksas būtu 700 EUR par 1. pakalpojumu un 1780 EUR par 2. pakalpojumu, tādējādi kopējās izmaksas būtu 2480 EUR. Šajā gadījumā MVU tiktu atlīdzināti 1415 EUR. 

Vai dotācijas atbalstu piešķirs pēc principa „pirmais nācis, pirmo apkalpo” jeb tiks ņemti vērā citi aspekti? 

Ja pretendenti ir tiesīgi iesniegt pieteikumu, katrā pieteikumu iesniegšanas logā tiks piemērots princips „pirmais nācis, pirmo apkalpo”, ņemot vērā pieteikumu iesniegšanas datumu un laiku. 

Kas MVU ir jādara pirms pieteikuma iesniegšanas? 

Pretendentam pirms pieteikuma iesniegšanas ir rūpīgi jāizlasa šis kontrolsaraksts, lai nodrošinātu vajadzīgās dokumentācijas sagatavošanu. 

 • Es zinu, uz kādām IĪ tiesībām (preču zīmēm un/vai dizainparaugiem) es plānoju pieteikties (2. pakalpojums). 

 • Es saprotu, ka nevaru pieprasīt pakalpojumus, ja jau esmu saņēmis valsts vai ES finansējumu par to pašu pakalpojumu vai tā daļu. 

 

Lai pieteiktos dotācijai, MVU ir jāveic šādas darbības

1. Kad esat izlasījis uzaicinājumu pieteikties dotācijas tīmekļa vietnē, aizpildiet un iesniedziet tiešsaistes dotācijas pieteikuma veidlapu (e-veidlapa1) kopā ar pieprasīto dokumentāciju. Pirms pieteikuma iesniegšanas izlasiet 9. jautājumā minēto kontrolsarakstu. Labvēlīga lēmuma gadījumā jūs saņemsiet EUIPO parakstītu lēmumu par dotācijas piešķiršanu. Noglabājiet to drošā vietā, jo tas jums noderēs vēlāk! Nelabvēlīga lēmuma gadījumā pieteikuma iesniedzējus informēs par šāda lēmuma iemesliem. 

2. Tad 30 dienu laikā pēc lēmuma par dotācijas piešķiršanu saņemšanas iesniedziet pieteikumu un samaksājiet par savu preču zīmi un/vai dizainparaugu un/vai IĪ priekšizpētes pakalpojumu (IP Scan).  
 
Preču zīmju un dizainparaugu pieteikumus var iesniegt jebkurā ES valsts intelektuālā īpašuma birojā (valsts līmenī), Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā (aptver Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu; reģionālā līmenī) vai EUIPO (aptver visas ES dalībvalstis).   

3. Visbeidzot, kad esat samaksājis par pakalpojumiem, iesniedziet maksājuma veidlapas pieprasījumu (e-veidlapa2) līdz 2021. gada 31. decembrim, izmantojot saiti, kas iekļauta jums nosūtītajā lēmumā par dotācijas piešķiršanu. Maksājums tiks veikts 1 mēneša laikā, ja būs apstiprināta iesniegtā informācija un dokumentācija. 

Jā. Lai pieteiktos pakalpojumiem, kurus norādījāt pieteikumā, Jūsu rīcībā ir 30 dienas no tās dienas, kad saņēmāt lēmumu par dotācijas piešķiršanu. Pretējā gadījumā jums nebūs tiesību pieprasīt attiecīgo atlīdzību. 

MVU saņems e-pasta ziņojumu ar apstiprinājumu par iesniegtā pieteikuma saņemšanu. 
Labvēlīga lēmuma gadījumā MVU saņems EUIPO parakstītu lēmumu par dotācijas piešķiršanu. Nelabvēlīga lēmuma gadījumā pieteikuma iesniedzējus informēs par šāda lēmuma iemesliem. 

Dotācija tiks ieskaitīta pieteikuma veidlapā (e-veidlapa1) norādītajā uzņēmuma bankas kontā. 

Nē, tikai MVU var pieteikties dotācijas saņemšanai un pārvaldīt atmaksāšanas pieprasījumu. Tomēr, tiklīdz atlīdzība ir piešķirta, pieteikumu un maksājumu par preču zīmi un/vai dizainparaugu var pieteikt MVU vai speciālists intelektuālā īpašuma jautājumos (patentpilnvarnieks, pārstāvis) MVU vārdā. 

Lūdzam iepazīties ar šo dokumentu un ievērot Latvijas parauga struktūru, aizpildot PVN lauku tiešsaistes pieteikuma veidlapā (tostarp valsts kodu). 
 

Pieteikuma iesniedzējiem, kurus valsts kompetentā iestāde atbrīvojusi no nodokļa un kuriem kā ekvivalents ir nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, lūgs iesniegt attiecīgo sertifikātu, ko izdevusi viņu kompetentā valsts iestāde un kas apliecina, ka viņu uzņēmums juridiski pastāv. 

 
Ja nodokļa maksātāja identifikācijas numura struktūra atšķiras no PVN numura struktūras, ievērojiet šādus norādījumus, kodējot informāciju.  

 • Ja nodokļu maksātāja identifikācijas numuram ir tāds pats ciparu skaits, bet trūkst valsts koda, pirms tā jānorāda valsts kods. Piemērs: PVN maksātāja numura struktūra ir ES12345678, un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir 12345678. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāievada ES12345678. 

 • Ja nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ietver valsts kodu, bet tam nav tāds pats ciparu skaits, pēc tam jāseko burtam “X”, līdz ir sasniegts vajadzīgais ciparu skaits. Piemērs: PVN numura struktūra ir ES12345678, un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir ES123456. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāievada ES123456XX. 

 • Ja nodokļu maksātāja identifikācijas numurā nav iekļauts valsts kods un tam nav tāds pats ciparu skaits, pirms tā jānorāda valsts kods un tam jāseko burtam “X”, līdz ir sasniegts vajadzīgais ciparu skaits. Piemērs: PVN numura struktūra ir ES12345678, un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir ES123456. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāievada ES123456XX. 

Latvijā šāda apliecība netiek izsniegta, bet Valsts ieņēmumu dienests (VID) var manuāli sagatavot vēstuli, ka nodokļu maksātājs ir reģistrēts un ir PVN maksātājs. 

VID pēc nodokļu maksātāju pieprasījumiem var sagatavot PVN maksātāja sertifikātus, latviešu un angļu valodā.  
Precizējiet, kāda veida dokumentu un kādā formā (papīra vai EDS) sagatavot, un pēc tam nosūtiet pieprasījumu no attiecīgā Nodokļu maksātāja EDS profila. 

Kas īsti ir intelektuālā īpašuma priekšizpēte? 

Intelektuālā īpašuma priekšizpētei ir galvenā nozīme MVU IĪ stratēģijas veidošanā. Intelektuālā īpašuma eksperti aplūko MVU uzņēmējdarbības modeli, produktus un/vai pakalpojumus un izaugsmes plānus, lai tiem izstrādātu IĪ stratēģiju. 
 
Šis pakalpojums var palīdzēt MVU izlemt, uz kurām IĪ tiesībām pieteikties, kā attīstīt savu IĪ portfeli, ja tam jau ir reģistrētas tiesības, un kā plānot savu turpmāko stratēģiju. 

Kas veic intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojumus (IP Scan)? 

Latvijā IĪ priekšizpēti veiks profesionāli patentpilnvarnieki, kas beiguši MVU fonda rīkotās apmācības. 

Kā es varu pieteikties intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojumam (IP Scan), un cik ilgu laiku tas aizņem?

MVU var vērsties Patentu valdē, lai pieprasītu pakalpojumu. Pakalpojumu sniegs intelektuālā īpašuma eksperts -  patentpilnvarnieks, kurš organizēs intervijas ar MVU, lai iegūtu vairāk informācijas par uzņēmumu no uzņēmējdarbības un intelektuālā īpašuma viedokļa. 
 
Visbeidzot, intelektuālā īpašuma eksperts sniegs ziņojumu, kurā izklāstīs secinājumus par MVU IĪ tiesībām un piedāvās ieteikumus turpmākai MVU piederošo IĪ tiesību pārvaldībai. 
 
Pakalpojuma izpildes laiks ir individuāls katram MVU. Tas var ilgt no vairākām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem.  

Kas ir intelektuālā īpašuma priekšizpētes (IP Scan) pakalpojums 

Intelektuālā īpašuma priekšizpēte sastāv no vairākām sadaļām. 

Pirmkārt, Jūs ar patentpilnvarnieku noslēgsiet konfidencialitātes līgumu, lai informācija nenonāk trešās puses rīcībā. 

Sekos abu iesaistīto pušu klātienes tikšanās vai šajā gadījumā, iespējams, pārrunas tiešsaistē. 

Pēc pārrunām patentpilnvarnieks sastādīs ziņojumu, kura rezultātus prezentēs Jums arī mutiski pārrunu laikā. 

Intelektuālā īpašuma priekšizpētes ziņojuma pamatveidne satur šādas sadaļas (bet ziņojuma saturs atkarīgs no katra konkrētā uzņēmuma): 

Esošās situācijas raksturojums: 

 • MVU uzņēmējdarbības modeļa vispārējs apraksts 

 • Identificētais intelektuālais īpašums un ar to saistītie intelektuālie aktīvi 

 • Intelektuālā īpašuma stratēģijas novērtējums 

 • Galvenās intelektuālā īpašuma problēmas un galvenās īstenojamās darbības 

Galvenais ziņojums saturēs secinājumu kopsavilkumu par galvenajiem uzņēmējdarbības elementiem, kā arī stipro/vājo pušu analīzi, kas kalpo par pamatu ieteikumiem, ieskaitot pašus ieteikumus. Izmantotas tiks tikai tās ziņojuma daļas, kas attiecas uz klienta uzņēmumu. 

MVU uzņēmējdarbības modeļa un stratēģijas identificēšana (sniedz norādes par dažāda veida intelektuālo aktīvu iespējamo atbilstību): 

 • izmantotais uzņēmējdarbības modelis un uzņēmējdarbības stratēģija; 

 • veikto inovatīvo darbību raksturojums; 

 • tirgi un uzrunātie klienti; 

 • pieejamie resursi un piekļuve tirgum; 

 • mārketinga un zīmola veidošanas stratēģijas; 

 • tehnoloģiju un pētniecības un izstrādes nozīme. 

 1. Esošo IĪ un ar IĪ saistīto intelektuālo aktīvu (piemēram, komercnoslēpumu un aktīvu, kurus var aizsargāt, izmantojot neoficiālas aizsardzības praksi, identificēšana un analīze) 

 • domēna nosaukumi; 

 • komercnoslēpumi; 

 • IĪ līgumi (darba līgumi, līgumi par informācijas neizpaušanu, sadarbības līgumi; potenciāli vērtīgi parauglīgumi, ko uzņēmums varētu izmantot); 

 • aizstāvības publikācijas un citi IĪ aizsardzības veidi; 

 • preču zīmes (reģistrētas/pieteiktas/nereģistrētas/ tirdzniecības nosaukumi/zīmoli/potenciāli pieteikuma vērti); 

 • patenti (piešķirti/neapstiprināti/potenciāli aizsardzības vērti); 

 • dizainparaugi (reģistrēti/pieteikti/nereģistrēti/potenciāli pieteikuma vērti); 

 • autortiesības; 

 1. IĪ meklējumu izmantošana: 

 • lietderība un kā veikt patentu meklēšanu (tostarp dažādi meklēšanas veidi, piemēram, darbības brīvība u. tml.); 

 • preču zīmju meklēšana; 

 • dizainparaugu meklēšana. 

 1. IĪ pārvaldība — šajā sadaļā aplūkotas problēmas un ieteikumi IP pārvaldības īstenošanai: 

 • organizatoriskie un pārvaldības jautājumi (kam un par ko ir jāatbild uzņēmumā, kā arī ārējo pakalpojumu sniedzēju izmantošana); 

 • stratēģijas formulēšana un integrēšana uzņēmējdarbības stratēģijā/plānā (kāpēc izmantot / kādu IĪ izmantot savā labā / kādu IĪ kādā veidā izmantot) (ieskaitot ģeogrāfisko pārklājumu un pielāgošanos esošajiem vai gaidāmajiem tirgus apstākļiem); 

 • IĪ komunikācijā un mārketingā (uzņēmuma iekšienē/ārpusē); 

 • IĪ meklēšanas integrēšana IĪ pārvaldības procesos; 

 • dokumentācija un administratīvie uzdevumi (piemēram, atjaunošanas maksu pārvaldība/pārraudzība); 

 • potenciālā IĪ koplietošana; 

 • IĪ riski; 

 • izmaksas/ieguvums un finansējums  

 1. Kopsavilkums un vispārējie stratēģiskie ieteikumi. 

Protams, ziņojuma saturs tiks pielāgots Jūsu konkrētā uzņēmuma vajadzībām un iespējām, kas noskaidrosies pārrunu laikā starp Jums un konkrēto patentpilnvarnieku. 

Kādas intelektuālā īpašuma tiesības ietvertas MVU fonda „Idejas stiprākam uzņēmuma” 2. pakalpojumā? 

MVU var pieteikties preču zīmju un/vai dizainparauga (valsts, reģionālā un/vai ES) pieteikumu pamatmaksu atlīdzināšanai 50 % apmērā. 
 
Preču zīmju un dizainparaugu pieteikumus var iesniegt jebkurā ES valsts intelektuālā īpašuma birojā (valsts līmenī), Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā (aptver Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu; reģionālā līmenī) vai EUIPO (aptver visas ES dalībvalstis). 
 
Izvēlētais teritoriālais aizsardzības līmenis būs atkarīgs no MVU uzņēmējdarbības stratēģijas un izaugsmes plāniem. Ja MVU nezina, kam un kur pieteikties, intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojums (IP Scan) varētu palīdzēt to izlemt. 

Cik preču zīmēm un dizainparaugiem uzņēmums var pieteikties? 

Uzņēmums var pieteikties neierobežotam preču zīmju un dizainparaugu skaitam, tomēr uzņēmuma tiks atlīdzināti 50% no pieteikumu pamatmaksām, nepārsniedzot 1500 EUR. 

Ja preču zīmes pieteikums nevainagojas ar reģistrāciju, vai MVU joprojām var pieprasīt intelektuālā īpašuma dotāciju, lai saņemtu pieteikuma maksas atlīdzību 50% apmērā? 

Jā. Labvēlīga lēmuma par dotācijas iešķiršanu gadījumā tiks atlīdzināti 50 % no preču zīmes pieteikuma pamatmaksas neatkarīgi no tā, vai preču zīme ir reģistrēta vai nav. Preču zīmes pieteikuma procedūras iznākums netiek ņemts vērā. 

Kas ir iekļauts preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma pamatmaksā? 

Preču zīmju pieteikumiem tā ir pamatmaksa, ko maksā pieteikuma iesniegšanas brīdī, izņemot preču un pakalpojumu papildu klases. 

Dizainparaugiem pieteikumiem tā ir pamatmaksa, ko maksā pieteikuma ieniegšanas brīdī, izņemot papildu publicēšanas vai atlikšanas maksas. 

Skatiet fiksēto summu/nodevu sarakstu abiem pakalpojumiem ES valstīs. 

 Kā darbojas atmaksas process? 

 • Jūs saņemsiet dotācijas lēmuma apstiprinājumu e-pastā. 

 • Pēc šā paziņojuma datuma Jums ir 30 dienas, lai iesniegtu pieteikumu un samaksātu par pakalpojumiem. 

 • Lai iesniegtu maksājuma pieprasījumu, izmantojiet saiti savā dotācijas lēmumā. 

 • Jūs saņemsiet e-pastu ar apliecinājumu, ka Jūsu maksājuma pieprasījums ir saņemts. Atcerieties, ka tas var ilgt līdz 60 minūtēm. 

 • Pēc informācijas un iesniegto dokumentu apstiprināšanas maksājums tiek veikts uz Jūsu bankas kontu viena mēneša laikā. 

Kāds ir maksājuma veidlapas pieprasījuma (e-veidlapa2) iesniegšanas termiņš? 

Visi maksājuma veidlapas pieprasījumu (e-veidlapa2) ir jāiesniedz līdz 2021. gada 31. decembrim. Pēc šī datuma iesniegtie maksājuma pieprasījumi netiks pieņemti un atlīdzināšana nebūs iespējama. 

Vai MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” ir pieejams biedrībai? 

MVU fonda “Idejas stiprākam uzņēmumam” dotāciju atbalsts paredzēts ES reģistrētiem maziem un vidējiem uzņēmumiem. 

Biedrībai nav peļņas gūšanas rakstura, tādējādi šie tiesību subjekti ir uzskatāmi par bezpeļņas organizācijām. 

Lai arī atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma 7.panta pirmo daļu biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības un nodibinājuma mērķus, to nav pamata uzskatīt par uzņēmumu, kura pamatdarbība ir vērsta uz saimnieciskās darbības veikšanu un peļņas gūšanu. 

Vai MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” ir pieejams pašnodarbinātai personai? 

Diemžēl šis pakalpojums pieejams tikai mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī obligāta prasība ir PVN maksātāja apliecība.