Metodiskais materiāls "Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē"

Vispārējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem ir iespēja pilnveidot mācību stundu saturu – tajā iekļaujot jautājumus, kas skar rūpniecisko īpašumu. Izstrādātais metodiskais materiāls šobrīd ir vienīgais šāda veida izdevums Latvijā un viens no retajiem ES dalībvalstu vidū, kas starpdisciplināri un saturiski plaši apskata tādus rūpnieciskā īpašuma tematus, kā, piemēram, patenti, preču zīmes, dizainparaugi, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un aizsardzība pret viltojumiem.

Metodisko materiālu veido sešas tēmas. Katrai tēmas nodarbībai ir norādīta mērķauditorija, mērķis, plānotais rezultāts, nepieciešamie resursi un ieteicamās mācību metodes.

attels

 

Metodiskā materiāla autori ir devuši tikai ierosmi pedagogam, parādot dažādus mācību paņēmienus, metodes vai citas idejas. Daudzus uzdevumus vai izdales materiālus no darba lapām, kas pievienoti vienai konkrētai tēmai, pedagogs var izmantot pilnībā vai daļēji arī citu tematu mācību stundās, veidojot uzdevumus. Metodiskajā materiālā ir iekļautas dažādas aktivitātes, kuras ieteicams izmantot vispārējās izglītības mācību priekšmetu, piemēram, matemātikas, mājturības un tehnoloģijas, Latvijas vēstures, kā arī klases stundās. Pedagogi mācību procesā var izmantot piedāvāto tēmu pilnībā, vai arī izvēlēties tikai atsevišķas tās daļas.

Metodiskā materiāla drukāto versiju iespējams saņemt Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centrā.

Video lekcija skolēniem

Patentu valde sadarbībā ar Valsts policiju ir izveidojusi video lekciju skolēniem par intelektuālo īpašumu.

Lekcijas laikā skolēni uzzinās: 

  1. Kas ir intelektuālais īpašums un kā tas iedalās?
  2. Kas ir autortiesības?
  3. Kas ir rūpnieciskais īpašums un kādi ir tā veidi?
  4. Kas ir viltojumi, kā tie izskatās un kādu ļaunumu tie nodara?