Metodiskā materiāla "Ceļojums rūpnieciskā pasaulē" neatņemama sastāvdaļa ir četras animācijas filmas, kuru noskatīšanās veicinās labāku temata izpratni un palīdzēs uzdevumu izpildē

Kas ir intelektuālais īpašums?
Kas ir patents?
Kas ir preču zīme?
Kas ir dizainparaugs?