Vispārējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem ir iespēja pilnveidot mācību stundu saturu – tajā iekļaujot jautājumus, kas skar rūpniecisko īpašumu. Izstrādātais metodiskais materiāls šobrīd ir vienīgais šāda veida izdevums Latvijā un viens no retajiem ES dalībvalstu vidū, kas starpdisciplināri un saturiski plaši apskata tādus rūpnieciskā īpašuma tematus, kā, piemēram, patenti, preču zīmes, dizainparaugi, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un aizsardzība pret viltojumiem.

attels

Metodisko materiālu veido sešas tēmas. Katrai tēmas nodarbībai ir norādīta mērķauditorija, mēķis, plānotais rezultāts, nepieciešamie resursi un ieteicamās mācību metodes.

Metodiskā materiāla autori ir devuši tikai ierosmi pedagogam, parādot dažādus mācību paņēmienus, metodes vai citas idejas. Daudzus uzdevumus vai izdales materiālus no darba lapām, kas pievienoti vienai konkrētai tēmai, pedagogs var izmantot pilnībā vai daļēji arī citu tematu mācību stundās, veidojot uzdevumus. Metodiskajā materiālā ir iekļautas dažādas aktivitātes, kuras ieteicams izmantot vispārējās izglītības mācību priekšmetu, piemēram, matemātikas, mājturības un tehnoloģijas, Latvijas vēstures, kā arī klases stundās. Pedagogi mācību procesā var izmantot piedāvāto tēmu pilnībā, vai arī izvēlēties tikai atsevišķas tās daļas.

Metodiskā materiāla drukāto versiju iespējams saņemt klātienē Intelektuālā īpašuma informācijas centrā (K.Valdemāra ielā 33, 4. stāvā).


ANIMĀCIJA - KAS IR INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS, PATENTS, PREČU ZĪME, DIZAINPARAUGS

Metodiskā materiāla neatņemama sastāvdaļa ir četras animācijas filmas, kuru noskatīšanās nepieciešama labākai temata izpratnei un uzdevumu izpildei.

Kas ir intelektuālais īpašums
Kas ir patents?
Kas ir preču zīme?
Kas ir dizainparaugs?