Metodiskais materiāls "Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē"

Vispārējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem ir iespēja pilnveidot mācību stundu saturu – tajā iekļaujot jautājumus, kas skar rūpniecisko īpašumu. Metodiskais materiāls starpdisciplināri un saturiski plaši apskata tādus rūpnieciskā īpašuma tematus, kā, piemēram, patenti, preču zīmes, dizainparaugi, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un aizsardzība pret viltojumiem. Katrai tēmas nodarbībai ir norādīta mērķauditorija, mērķis, plānotais rezultāts, nepieciešamie resursi un ieteicamās mācību metodes.  

Skolēnu metodiskā materiāla vāks

Metodiskā materiāla autori ir devuši tikai ierosmi pedagogam, parādot dažādus mācību paņēmienus, metodes vai citas idejas. Daudzus uzdevumus vai izdales materiālus no darba lapām, kas pievienoti vienai konkrētai tēmai, pedagogs var izmantot pilnībā vai daļēji arī citu tematu mācību stundās, veidojot uzdevumus. Metodiskajā materiālā ir iekļautas dažādas aktivitātes, kuras ieteicams izmantot vispārējās izglītības mācību priekšmetu, piemēram, sociālās zinības, matemātika, dizains un tehnoloģijas, Latvijas un pasaules vēsture, kā arī klases stundās. Pedagogi mācību procesā var izmantot piedāvāto tēmu pilnībā, vai arī izvēlēties tikai atsevišķas tās daļas. 

Pirmo reizi materiāls publicēts 2018. gadā, taču šobrīd ir pieejama materiāla uzlabotā un aktualizētā versija, kas izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” un Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumiem Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”.

Video lekcija skolēniem

Patentu valde sadarbībā ar Valsts policiju ir izveidojusi video lekciju skolēniem par intelektuālo īpašumu.

Lekcijas laikā skolēni uzzinās: 

  1. Kas ir intelektuālais īpašums un kā tas iedalās?
  2. Kas ir autortiesības?
  3. Kas ir rūpnieciskais īpašums un kādi ir tā veidi?
  4. Kas ir viltojumi, kā tie izskatās un kādu ļaunumu tie nodara?