Kad Patentu valde būs saņēmusi iesniegumu patentmeklējuma veikšanai, tiks izskatīta patenta pieteikuma atbilstība nolikumam par patentmeklējuma veikšanu.

Pēc tam pieteicējs tiks rakstiski informēts, vai patenta pieteikums atbilst patentmeklējuma veikšanas kritērijiem.

Ja patenta pieteikums atbildīs Nolikuma par patentmeklējuma veikšanu prasībām, pieteicēju lūgs divu mēnešu laikā iesniegt patenta pieteikuma (apraksts, pretenzijas, kopsavilkums, zīmējumi) tulkojumu angļu valodā, lai pēc iespējas īsākā laikā patenta pieteikumu varētu nosūtīt uz Eiropas Patentu iestādi (EPO) patentmeklējuma veikšanai.

Pēc tam Patentu valde 5 darba dienu laikā pēc patentmeklējuma ziņojuma, kuram pievienots rakstisks atzinums un citi materiāli, saņemšanas dienas tos nosūtīs pieteicējam vai tā pārstāvim.