Patentu valdes bibliotēkas krājuma nozīmīgāko daļu veido Latvijas rūpnieciskā īpašuma objektu dokumentācija.

Patentu valdes oficiālais izdevums “Patenti un preču zīmes” (no 2014. gada nosaukums „Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi”) satur ziņas par Latvijas patentiem, preču zīmēm, dizainparaugiem un citu oficiālo informāciju.  Iznāk kopš 1993. gada katra mēneša 20. datumā.  Saskaņā ar WIPO standarta ST.18 prasībām nacionālo rūpnieciskā īpašuma iestāžu oficiālajiem vēstnešiem, tas ir īpaši ātrs un uzticams patentu informācijas avots. Bibliotēkas krājumā izdevums atrodams no 1993. gada Nr.1 līdz 2009. gada Nr.12. 

Lai lietotājam nodrošinātu ātru informācijas atrašanu patentu biļetenos, WIPO ir izstrādāti starptautiski standarti un bibliogrāfisko datu identifikācijas numuri (INID kodi), kas atvieglo orientēšanos rūpnieciskā īpašuma objektu (patentupreču zīmju  un dizainparaugu) dokumentācijā neatkarīgi no publikācijas valodas.

Latvijas patentu apraksti no 1993. gada:

No Nr. 5001 līdz Nr. 5829 - Latvijas Republikā pārreģistrētie bijušās PSRS patenti un autorapliecības, kā arī patenti, kuri publicēti saskaņā ar ASV un Latvijas Republikas līgumu par tirdznieciskajām attiecībām un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību.

 

Izgudrojumu datubāzes


Latvijas pieteicēju izgudrojumi (1941-1993) ir atrodami PSRS patentu vai autorapliecību publikācijās globālajā datubāzē Espacenet.

 

Vēsturiskie Latvijas patenti par laika periodu no 1920.-1940. gadam ir atrodami patentu rādītājā “Latvijas patenti 1922–1940” (1.daļa 1922 - 1930), (2.daļa 1931 - 1940), kurš ir Patentu Valdes 2018. gadā sagatavotās grāmatas “Patentu valde un izgudrotājdarbība Latvijā 1918-1940” otrā daļa, kas satur pilnīgu un precīzu informāciju par Latvijas Republikā līdz 1940. gadam izdotajiem 2944 patentiem, kuri izsniegti Latvijas un ārvalstu pieteicējiem. Patentu rādītāja ieraksti ievietoti numuru secībā un satur hipersaiti uz pilnu patentu aprakstu.

Konkrēta pieteicēja patentu atrašanu atvieglo 

Tas atspoguļo patentu pieteicēju uzvārdus un nosaukumus. Var aplūkot visus rakstību variantus no pieteikumu lietām vai publikācijām. Tie kārtoti latīņu un pēc tam kirilicas alfabētā, izmantojot norādes sk. un sk. arī.

Latvijas patentus (1920-1940) atbilstoši tematam var atrast šeit:

Ar Latvijas pieteicēju patentu (1920-1940) pilno informāciju un patentu pieteikumu arhīva lietām var iepazīties arī Patentu valdes bibliotēkā.