Ziņas no iestādes Apelācijas padome
Vizuālis ziņai ar atsauci uz likumu

Ministru kabinets ir apstiprinājis izmaiņas Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādī, papildinot to ar jauniem pakalpojumiem un nosakot samaksu par to sniegšanu, kā arī aktualizējot līdzšinējās maksas atbilstoši izmaksu pieaugumam.

Saskaņā ar šī gada februārī pieņemtajiem grozījumiem Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā, Apelācijas padome var izskatīt arī iesniegumus par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu un par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu. Grozījumi cenrādī nosaka maksu par šiem pakalpojumiem. Tāpat ir noteikta papildmaksa par vienpersoniski pieņemta lēmuma apstrīdēšanu, ar kuru strīdu neizšķir pēc būtības. Atbilstoši grozījumiem, jauno pakalpojumu cenas ir:

  • “Iesnieguma par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu iesniegšana” – 214.90 eiro
  • “Iesnieguma par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu iesniegšana” – 179.90 eiro
  • “Papildmaksa par vienpersoniski pieņemta lēmuma, ar kuru strīdu neizšķir pēc būtības, apstrīdēšanu” – 70.03 eiro.

Grozījumi Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 76. pantā paredz, ka Apelācijas padomes sēdes gaita tiek fiksēta ierakstā, vairs nekonkretizējot, kādā tieši - audio vai video formātā, kā arī to, ka sēdes protokolu ierakstu kopijas izgatavošana Apelācijas padomē ir maksas pakalpojums. Tāpēc maksas pakalpojumu cenrādī ir izveidota jauna pozīcija - Apelācijas padomes sēdes ieraksta ierakstīšana datu nesējā un dokumentu ierakstīšana datu nesējā. Līdz ar to lietas dalībniekiem turpmāk būs iespēja iegūt lietas materiālu ierakstus datu nesējos, veicot par tiem attiecīgo samaksu. Jaunie pakalpojumi ir:

  • “Sēdes ieraksta ierakstīšana datu nesējā” – 5.00 eiro
  • “Dokumenta ierakstīšana datu nesējā” (ieraksts datu nesējā – 5.00 eiro, papildmaksa par ierakstu datu nesējā, kura sagatavošana saistīta ar dokumentu atlasi – 0.20 eiro par vienu ieraksta datni).

Vienlaikus grozījumi cenrādī aktualizē Apelācijas padomes pakalpojumu maksu atbilstoši izmaksu pieaugumam. Maksa par apelācijas iesniegšanu tagad noteikta 170.00 eiro apmērā, bet par iebilduma iesniegšanu – 200.00 eiro apmērā. Cenas par Apelācijas padomes maksas pakalpojumiem nav mainītas kopš cenrāža stāšanās spēkā - 2016.gada 1.janvāra, un šajā laikā ir mainījušies pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie tiešie izdevumi un netiešās izmaksas.

Konteksts grozījumu nepieciešamībai

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra Direktīvas (ES) 2015/2436 (Preču zīmju direktīva), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, 45. pants nosaka, ka dalībvalstis savos birojos nodrošina efektīvu un ātru administratīvu procedūru preču zīmes atcelšanai vai atzīšanai par spēkā neesošu. Preču zīmju direktīva paredz dalībvalstu pienākumu izveidot efektīvu un ātru administratīvo procedūru preču zīmju tiesību atcelšanai vai atzīšanai par spēkā neesošu savos valstu birojos. Lai pārņemtu Preču zīmju direktīvas 45. panta nosacījumus, noteikta iespēja ieinteresētajām personām turpmāk vērsties ne tikai tiesā, bet arī ar iesniegumu Apelācijas padomē preču zīmes atcelšanai vai atzīšanai par spēkā neesošu.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 732 "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis".

Informāciju sagatavoja

Ella Pētermane

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ella.Petermane [at] lrpv.gov.lv