Apelācijas lietu un iebilduma lietu izskatīšana un ar to saistītās darbības, kuras savas kompetences ietvaros veic Apelācijas padome, ir maksas pakalpojumi. Ministru kabineta noteikumi Nr. 732 nosaka Apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādi, maksāšanas kārtību un atvieglojumus.

Nr. p. k. Maksas pakalpojuma veids Mērvienība Cena (euro)
1. Apelācijas iesnieguma iesniegšana, kas saistīta ar Patentu valdes lēmumu patenta, preču zīmes, dizainparauga vai pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas lietā 1 apelācija 150
2. Iebilduma iesnieguma iesniegšana pret preču zīmes, dizainparauga vai pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas reģistrāciju 1 iebildums 180
3. Lietas izskatīšanas atlikšana 1 atlikšana 30
4. Lietas izskatīšanas termiņa pagarināšana, lai vienotos par izlīgumu 1 pagarināšana 20
5. Procesuālā termiņa pagarināšana 1 pagarināšana 30
6. Papildmaksa par procesuālā termiņa atkārtotu pagarināšanu 1 pagarināšana 40
7. Nokavēta procesuālā termiņa atjaunošanas maksa 1 atjaunošana 45
8. Papildmaksa par lietas izskatīšanu mutvārdu procesā 1 lieta 80
9. Melnbalta kopija vai datorizdruka (A3 vai A4 formāta) lietas izskatīšanas ietvaros 1 lappuse 0,12
10. Krāsaina kopija vai datorizdruka (A3 vai A4 formāta) lietas izskatīšanas ietvaros 1 lappuse 0,16