Ziņas no iestādes
tulpes vāzē; Sveicam Patentu valdes kolēģus!

Par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu veicinot Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību un starptautisko sadarbību tieslietu jomā, apbalvoti četri Patentu valdes darbinieki. 

Ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un "Sudraba spalvu" par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas darbā, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un priekšzīmīgu, godīgu un radošu amata pienākumu pildīšanu apbalvoti: 

  • Evita Lande, Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra Informācijas pakalpojumu nodaļas projektu vadītāja- konsultante; 

  • Edīte Ignatjeva, Patentu valdes Juridiskā un administratīvā departamenta personāla vadītāja; 

Ar Tieslietu ministrijas Goda diplomiem par radošu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu apbalvoti: 

  • Dagne Striķe, Patentu valdes Juridiskā un administratīvā departamenta projektu vadītāja; 

  • Maija Bērziņa, Patentu valdes Finanšu plānošanas un grāmatvedības nodaļas grāmatvede. 

“Man ir liels gods strādāt kopā ar Patentu valdes komandu un patiess lepnums, ka mūsu kolēģu nenogurdināmais darba spars, atsaucība un kompetence tiek novērtēti arī ārpus mūsu iestādes - gan saņemot pozitīvas atsauksmes no klientiem un sadarbības partneriem, gan saņemot šos nozīmīgos Tieslietu ministrijas apbalvojumus! Es zinu, ka katrs no maniem kolēģiem savus pienākumus veic ar augstāko atbildības sajūtu un mīlestību pret savu darbu. Tieši spēcīgā komandā slēpjas arī mans un Patentu valdes spēks! Paldies Jums!” pauž Patentu valdes direktora pienākumu izpildītāja Baiba Graube. 

Evita Lande Patentu valdē ir sākusi strādāt 2006. gadā. Viens no viņas galvenajiem uzdevumiem ir saistīts ar dažādu projektu īstenošanu, kas vērsti uz mazo un vidējo uzņēmumu, jaunuzņēmumu un biznesa inkubatoru konkurētspējas veicināšanu, īstenojot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Evita Lande ir devusi ievērojamu ieguldījumu sabiedrības informēšanā par intelektuālo īpašumu, jo īpaši par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību. Evita Lande godprātīgi, ar lielu atbildības sajūtu un iniciatīvu pilda amata pienākumus.  

Līdztekus amata aprakstā norādīto pienākumu kvalitatīvai izpildei Evita Lande ir atsaucīga un, pateicoties savai pozitīvajai attieksmei ikdienas komunikācijā, ir iemantojusi pelnītu autoritāti. To augsti novērtē ne tikai Patentu valdes kolēģi, bet arī intelektuālā īpašuma jomas speciālisti. 

Edīte Ignatjeva no 2007.gada strādā Patentu valdē par personāla vadītāju. Personāla vadītāja galvenie uzdevumi ir izstrādāt un īstenot personāla vadības politiku, kā arī nodrošināt personālvadības funkciju veikšanu, sagatavot ar nodarbināto darba tiesiskajām attiecībām saistītos dokumentus, veicināt personāla attīstību un profesionālo izaugsmi, nodrošinot drošus, veselībai nekaitīgus darba vides un psihoemocionālos apstākļus, kā arī veikt citus ar personāla jomu saistītos darba uzdevumus.  

Pildot uzticētos pienākumus, Edīte ir atsaucīga, uz risinājumiem vērsta un nenogurdināma, darbā tiecas sasniegt pēc iespējas labāku rezultātu, orientējas personālvadības normatīvo aktu aktuālajos jautājumos.  

Kolēģu lokā darbiniece ir iemantojusi pelnītu cieņu, pateicoties savai vienkāršībai, empātijai, lojalitātei un atsaucībai.  

Maija Bērziņa Patentu valdē sāka strādāt 2016. gadā.  

Maija Bērziņa pievienojās Finanšu plānošanas un grāmatvedības nodaļas kolektīvam, lai nodrošinātu priekšapmaksas rēķinu sagatavošanu, izrakstīšanu Resursu vadības sistēmā Horizon un to nogādāšanai līdz klientam, veikt saraksti un saziņu ar fiziskām un juridiskām personām par kompetencē esošiem jautājumiem, kā arī citus ar finanšu jomu saistītos darba uzdevumus.  

Savus pienākumus Maija Bērziņa veic ar individuālo pieeju, atsaucību un izprotot situāciju, sniedzot izsmeļošas atbildes, komunicējot ar klientiem. Maijas Bērziņas darbu raksturo profesionalitāte, precizitāte un atbildības sajūta. Darbiniece izceļas ar augstu darba produktivitāti un spēju pamatīgi iedziļināties neskaidru jautājumu analīzē. Pildot uzticētos pienākumus, ir rūpīga un nenogurdināma, darbā tiecas sasniegt pēc iespējas labāku rezultātu.  

Kolēģu lokā darbiniece ir iemantojusi cieņu un autoritāti kā atbildīga darbiniece ar praktisku darba pieredzi. Maijai Bērziņa ir pozitīva attieksme ikdienas komunikācijā, labestīga un atsaucīga. 

Dagne Striķe sāka strādāt Patentu valdē 2017. gadā. Viņas galvenie uzdevumi un pienākumi kā projektu vadītājai bija saistīti ar Patentu valdes projektu īstenošanu, sadarbojoties ar starptautiskajām organizācijām rūpnieciskā īpašuma jomā un ārvalstu rūpnieciskā īpašuma iestādēm. 

Dagni Striķi raksturo augsta atbildības sajūta, precizitāte, tolerance un atsaucība, ko, lai gan Dagne nu ir beigusi savas darba gaitas Patentu valdē, vēl aizvien ar augstu atzinību piemin Patentu valdes kolektīvs.   

 

Par apbalvojumiem:

Tieslietu sistēmas un Tieslietu ministrijas apbalvojumi katru gadu tiek pasniegti Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbiniekiem, tiesu darbiniekiem, tiesnešiem un tieslietu sistēmai radniecīgo institūciju pārstāvjiem ar mērķi izteikt atzinību par darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu, nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesību sistēmas attīstībā, kā arī sadarbības veicināšanu. Šī tradīcija turpinās arī ārkārtas apstākļos, tāpat kā nozare turpina darbu, nodrošinot, ka Latvija ir tiesiska valsts un tās tiesību sistēma turpina funkcionēt.   

Informāciju sagatavoja:

Terēze Vētra

Departamenta direktore
Tereze.Vetra [at] lrpv.gov.lv