Preču zīme

Preču zīme ar tās vizuālo izskatu un idejisko saturu ir viens no svarīgākajiem uzņēmēja atpazīstamības veicinātājiem. Izvēloties vai veidojot preču zīmi, nedrīkst aizmirst tās pamatfunkciju – atšķirt viena uzņēmuma preces vai pakalpojumus no citiem! Preču zīmes var būt vārdiskas, grafiskas, telpiskas, kombinētas vai speciālas. Vai zināji, ka skaņa, krāsa un kustība arī var būt preču zīme? Uzzini vairāk, noskatoties šo video!

Reģistrēto preču zīmju datubāzes atrodamas šeit

Dizainparaugs

Dizainparaugs ir izstrādājuma vai tā daļas ārējais veidols, kas izriet no izstrādājuma vai tā rotājuma īpatnībām, it sevišķi no līniju, apveida, krāsu, formas, virsmas struktūras vai materiālu īpatnībām. Dizainparaugi var būt telpiski (modeļi), plakani (zīmējumi) vai to kombinācijas.

Ja Tu vēlies, lai Tavu dizainparaugu neviens bez Tavas atļaujas neizmanto, tad esi gudrs un reģistrē to! Reģistrēta dizainparauga īpašnieks var aizliegt citiem izgatavot, tirgot, importēt vai eksportēt izstrādājumus, kuru kopiespaids būtiski neatšķiras no Tava reģistrētā dizainparauga. Uzzini vairāk, noskatoties šo video!

Reģistrēto dizainparaugu datubāzes atrodamas šeit

Patents

Izgudrojums ir radošas darbības rezultātā izveidota jauna ierīce, viela vai metode. Savukārt patents ir izgudrojuma aizsardzības dokuments, kas patenta īpašniekam nodrošina izņēmuma tiesības – bez atļaujas aizliegt citiem sava izgudrojuma izgatavošanu, pārdošanu vai lietošanu. Patents kalpo arī kā ekonomisks līdzeklis konkurentu apkarošanai tirgū, jo tas piešķir patenta īpašniekam monopolu uz patentēto izgudrojumu! Uzzini vairāk, noskatoties šo video!

Patentu datubāzes atrodamas šeit.