1. Lietotie termini:

1.1. Autentifikācija – lietotāja attālināts atpazīšanas (identifikācijas) process;

1.2. Lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kura izmanto Tiešsaistes pakalpojumu.

1.3. Patentu valde - Tiešsaistes pakalpojuma pārzinis, kas ir arī autortiesību īpašnieks;

1.4. Tiešsaistes pakalpojums – šo noteikumu 2. punktā minētie Patentu valdes tīmekļvietnē sniegtie pakalpojumi.

1.5. Sistēma – Patentu valdes uzturēts informācijas tehnoloģiju kopums, ar kura palīdzību tiek veikta informācijas aprite un nodrošināti Tiešsaistes pakalpojumi.

2. Patentu valde nodrošina šādus Tiešsaistes pakalpojumus:

2.1. preču zīmes pieteikšana;

2.2. preču zīmes reģistrācijas atjaunošana;

2.3. preču zīmes izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas;

2.4. preču zīmes īpašnieka datu maiņa (vārda, uzvārda vai nosaukuma);

2.5. iebildums pret preču zīmes reģistrāciju;

2.6. dizainparauga pieteikšana;

2.7. dizainparauga reģistrācijas atjaunošana;

2.8. dizainparauga izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas;

2.9. dizainparauga īpašnieka datu maiņa (vārda, uzvārda, nosaukuma vai adreses);

2.10. patenta pieteikšana;

2.11. iesniegums Papildu aizsardzības sertifikāta piešķiršanai;

2.12. Eiropas patenta apstiprināšana/ attiecināšana iesniegums;

2.13. patenta spēkā uzturēšana;

2.14. patenta īpašnieka maiņa;

2.15. patenta iesniegums par īpašnieka vārda, uzvārda, nosaukuma vai adreses maiņu;

2.16. papildu aizsardzības sertifikāta iesniegums par īpašnieka vārda, uzvārda, nosaukuma vai adreses maiņu;

2.17. papildu aizsardzības sertifikāta īpašnieka maiņa.

3. Lai izmantotu Tiešsaistes pakalpojumu, Lietotājs autentificējas, izmantojot kādu no portāla Latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas līdzekļiem.

4. Autentifikācijas nolūkā Lietotājam ir jāpiekrīt, ka no viņa izvēlētā autentifikācijas pakalpojuma sniedzēja Patentu valdei tiek nodoti šādi personas dati: vārds, uzvārds un personas kods. Šādi iegūto Lietotāja personas datu apstrādes pārzinis ir Patentu valde, reģ. Nr. 90000042944, adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050; e-pasts: pasts@lrpv.gov.lv. Lietotāja personas datu apstrādes juridiskais pamats ir apstrāde, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu un īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras atbilstoši Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 4. panta otrās daļas 3. punktam, Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādim, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādim un Patentu valdes nolikumam. Datu apstrādes mērķis – lietotāja identitātes noskaidrošana Tiešsaistes pakalpojumu nodrošināšanai Lietotājam. Papildu informāciju par datu apstrādi un savām tiesībām  iespējams iegūt Patentu valdes tīmekļvietnē https://www.lrpv.gov.lv/lv/privatuma-politika.

5. Lai izmantotu Tiešsaistes pakalpojumus, pēc veiksmīgas autentifikācijas Sistēmā Lietotājam ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem un elektroniski akceptēt tos. Tiešsaistes pakalpojumu lietošanas noteikumi ir saistoši visiem Lietotājiem.

6. Apstiprinot, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem noteikumiem, Lietotājs apliecina, ka tā iesniegtie dati ir patiesi.

7. Tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami par maksu, kā arī bez maksas. Maksa par Tiešsaistes pakalpojumiem tiek aprēķināta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8. Tiešsaistes pakalpojumu apmaksa tiek veikta tiešsaistē un ir iespējama tikai ar Patentu valdes tīmekļvietnē piedāvāto apmaksas sistēmas starpniecību.

9. Patentu valde veic datu apstrādi Sistēmā saistībā ar Lietotāja iesniegto informāciju. Patentu valde apstrādā Lietotāja datus, ja tie ir vajadzīgi, lai nodrošinātu Tiešsaistes pakalpojumu pēc Lietotāja pieprasījuma. Patentu valde apstrādā Lietotāja informāciju tikai atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām (Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likums un citi).

10. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kas izmanto Lietotāja datus, veic, izmantojot Tiešsaistes pakalpojumu. Patentu valde neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/vai lieto Tiešsaistes pakalpojumus, izmantojot Lietotājam pieejamos personīgos autentifikācijas līdzekļus.

11. Tiešsaistes pakalpojumu vai to satura tālāka izmantošana atkalizmantošanas nolūkā ir aizliegta, neinformējot par to Patentu valdi. 

12. Pamatojoties uz Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 6. panta ceturto daļu, Patentu valde nodrošina reģistru, pieteikumu, reģistrācijas lietu, iesniegto oriģināldokumentu un iesniegto datu pastāvīgu glabāšanu.

13. Uzsākot lietot Sistēmu, ieteicams pārliecināties, vai savienojums ir izveidots pareizi. Par to liecina atslēdziņas ikona, kas attēlota pārlūkprogrammas logā un burtu salikums “https” Sistēmas adreses sākumā.

14. Drošības sertifikāta pārbaudi veic, noklikšķinot uz atslēdziņas ikonas. Lietotājam ir jāpārliecinās, ka sertifikātā ir norādīta pareiza adrese, sertifikāta izdevējfirma (Issued by Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA), kā arī sertifikāta derīguma termiņš (Valid to) nav beidzies.

15. Drošu datu apmaiņu starp Lietotāja datoru un Sistēmu nodrošina SSL (Secure Sockets Layer) datu apmaiņas protokols.

16. Papildus drošai datu apmaiņai, ko garantē SSL protokola izmantošana, iesakām Lietotājiem regulāri sekot līdzi sava datora stāvoklim:

16.1. apstiprināt antivīrusu programmu un operētājsistēmu regulāru jauninājumu pieprasījumus;

16.2. uzstādīt ugunsmūri – programmu vai iekārtu, kas kontrolē datu plūsmu starp Lietotāja datoru un datortīklu;

16.3. regulāri pārbaudīt datoru pret dažādu nevēlamu programmu esamību.

17. Tiešsaistes pakalpojumu lietošana tiek atbalstīta, izmantojot šādu tīmekļa pārlūkprogrammu jaunākās versijas (pārējo pārlūkprogrammu lietošana netiek ierobežota, bet var nenodrošināt pilnu portāla funkcionalitāti):

17.1. Google Chrome;

17.2. Mozilla Firefox;

17.3. Safari;

17.4. Microsoft Edge;

17.5. Android Browser.

18. Patentu valde informē Lietotājus par Sistēmas darbības traucējumiem vai plānotajiem pārtraukumiem, ja tādi ir prognozējami, publicējot paziņojumu Patentu valdes tīmekļvietnes sākumlapā https://www.lrpv.gov.lv/lv.

19. Tiešsaistes pakalpojumu darbības traucējumu gadījumā Lietotājs ziņo Patentu valdei uz elektroniskā pasta adresi: pasts@lrpv.gov.lv.

20. Patentu valdei ir tiesības jebkurā laikā izdarīt izmaiņas šajos noteikumos, kuru aktuālo versiju publicē Sistēmā un Patentu valdes tīmekļvietnē https://www.lrpv.gov.lv/lv/patentu-valdes-e-pakalpojumu-lietosanas-noteikumi.