Izdoti saskaņā ar Bibliotēku likuma
15. panta otrās daļas 4. punktu un
21. panta pirmo un otro daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi nosaka:

1.1. Patentu valdes bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumus, Bibliotēkas lietotāja (turpmāk – Lietotājs) reģistrācijas un apkalpošanas kārtību;

1.2. Lietotāja tiesības, pienākumus un atbildību;

1.3. Bibliotēkā publiski pieejamo datoru (turpmāk – Dators) un interneta resursu izmantošanas kārtību;

1.4. datu aizsardzības noteikumus.

2. Bibliotēkas lietošanas noteikumi ir pieejami Patentu valdes tīmekļvietnē un Bibliotēkā.

II. Bibliotēkas pakalpojumi un Lietotāja reģistrācijas un apkalpošanas kārtība

3. Bibliotēka bez maksas Lietotājam sniedz šādus pakalpojumus:

3.1. Lietotāja reģistrācija Bibliotēkā;

3.2. iespieddarbu izsniegšana lietošanai uz vietas Bibliotēkā vai līdzņemšanai;

3.3. Datora, interneta un elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība par intelektuālo īpašumu;

3.4. Lietotāja konsultēšana par Bibliotēkas krājumu, informācijas meklēšanas sistēmām, to lietošanu un citu informāciju.

4. Lai reģistrētu Lietotāju Bibliotēkas darbinieks (turpmāk – Bibliotekārs) lūdz personai uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Bibliotekārs reģistrē Lietotāju bibliotēku informācijas sistēmā ALISE (turpmāk – BIS ALISE) un iepazīstina Lietotāju ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

5. Bibliotēkas iespieddarbu Lietotājs var rezervēt, ierodoties Bibliotēkā, telefoniski vai elektroniski BIS Alise. Bibliotekārs informē Lietotāju par rezervētā iespieddarba pieejamību Bibliotēkā. Rezervēto iespieddarbu Lietotājam izsniedz Bibliotēkā desmit darba dienu laikā pēc informācijas sniegšanas par to pieejamību. Ja lietotājs desmit darba dienu laikā iespieddarbu neizņem, Bibliotēka iespieddarba rezervēšanu anulē.

6. Bibliotēkas iespieddarbu līdzņemšanai izsniedz uz vienu kalendāro mēnesi un Bibliotēka līdzņemšanai izsniegto iespieddarbu reģistrē BIS ALISE.

7. Līdzņemšanai izsniegtā iespieddarba lietošanas termiņu iespējams pagarināt par vienu mēnesi, ierodoties Bibliotēkā, piesakot telefoniski vai elektroniski, ja izsniegtais iespieddarbs nav jaunieguvums vai to nav rezervējis cits Lietotājs. Iespieddarbs pie Lietotāja var atrasties ne ilgāk par diviem kalendārajiem mēnešiem.

III. Lietotāja tiesības, pienākumi un atbildība

8. Lietotājam ir šādas tiesības:

8.1. rezervēt un saņemt iespieddarbu no Bibliotēkas krājuma lasīšanai uz vietas vai līdzņemšanai;

8.2. bez maksas izmantot Datoru, internetu ar elektroniskās informācijas saturu par intelektuālo īpašumu, Bibliotēkā pieejamās datu bāzes;

8.3. saņemt konsultāciju no Bibliotekāra par Bibliotēkas krājumā esošajiem iespieddarbiem, par Bibliotēkas datu bāzu un interneta resursu izmantošanu;

8.4. saņemt Bibliotēkas maksas pakalpojumus atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādim.

9. Lietotājam ir šādi pienākumi:

9.1. reģistrēt pie bibliotekāra līdzņemšanai paredzēto iespieddarbu;

9.2. nodot un saņemt iespieddarbu Bibliotēkā tās darba laikā;

9.3. līdzņemšanai izsniegto iespieddarbu nodot Bibliotēkā noteiktajā termiņā;

9.4. uz vietas Bibliotēkā lietoto iespieddarbu atstāt uz galda vai nodot Bibliotekāram uzskaitei;

9.5. nozaudēto vai sabojāto Bibliotēkas iespieddarbu aizstāt ar identisku iespieddarbu vai ar tādu, kuru par līdzvērtīgu atzinis Bibliotekārs;

9.6. saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, Datoru un citu inventāru;

9.7. konstatējot Bibliotēkas iespieddarba vai Datora bojājumu, nekavējoties par to ziņot Bibliotekāram, pretējā gadījumā par bojājumu atbild Lietotājs.

10. Lietotājam aizliegts:

10.1. bojāt iespieddarbus, Datoru un citu Bibliotēkas inventāru;

10.2. nodarīt citus materiālos zaudējumus Bibliotēkai;

10.3. bez atļaujas pieslēgties Bibliotēkas elektrības avotiem.

11. Ja lietotājs neievēro Bibliotēkas likumā vai šajos noteikumos noteikto, Bibliotekārs viņu var izraidīt no Bibliotēkas telpām, kā arī liegt izmantot Bibliotēkas pakalpojumus uz laiku līdz vienam gadam. Par Bibliotēkai nodarīto kaitējumu Lietotājs atbild Civillikumā noteiktajā kārtībā.

IV. Datoru un interneta resursu izmantošanas kārtība

12. Lai izmantotu Datoru, Lietotājs piesakās pie Bibliotekāra.

13. Ieslēgt un izslēgt Datoru ir tiesīgs tikai Bibliotekārs. Ar vienu Datoru drīkst strādāt tikai viens Lietotājs.

14. Par Datora un interneta resursu izmantošanas kārtības neievērošanu Lietotājam var ierobežot vai liegt Datora izmantošanu.

15. Lietotāja veiktās darbības ar Datoru un internetā nearhivē. Bibliotēka nenodrošina informācijas saglabāšanu pēc tam, kad lietotājs ir beidzis Datora vai interneta lietošanu.

16. Par jebkuriem Datora, iekārtu vai programmu bojājumiem, kas radušies Lietotāja darbības rezultātā, Lietotājs sedz visus ar šo bojājumu novēršanu saistītos izdevumus.

 V. Datu aizsardzība

17. Bibliotekārs apkopo, apstrādā un glabā piecus gadus BIS ALISE reģistrētos Lietotāja personas datus atbilstoši Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, Bibliotēkas likumā un Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktajai kārtībai.

18. Lietotāja dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu Bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu Lietotājam. 

19. Personas datu apstrādes mērķis un apjoms:

19.1. personas dati, kas nepieciešami, lai personu reģistrētu par Lietotāju:

19.1.1. vārds un uzvārds;

19.1.2. personas kods;

19.1.3. tālruņa numurs;

19.2. personas dati, kas nepieciešami personas nepārprotamai identificēšanai:

19.2.1. vārds un uzvārds;

19.2.2. personas kods;

19.3. personas dati, kas nepieciešami saziņai un informēšanai par pakalpojumu sniegšanu:

19.3.1. e-pasts;

19.3.2. tālruņa numurs.

20. Reģistrējoties Bibliotēkā Lietotāja personas datus apstrādā Bibliotēkas pakalpojumu sniegšanai un Bibliotēkas darbības administrēšanai, kā arī valsts statistikas nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iesniedzot informāciju par aktīvo lietotāju skaitu Latvijas kultūras datu portālā.

21. Personas datu apstrāde notiek laika periodā, kamēr Lietotājs izmanto Bibliotēkas sniegtos pakalpojumus. Ja Lietotājs neapmeklē Bibliotēku piecus gadus, tad dati par Lietotāju tiek dzēsti no BIS ALISE.

22. Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus labo, atjaunina vai dzēš, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

VI. Noslēguma jautājums

23. Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. martā.