Izdoti saskaņā ar Bibliotēku likuma
15. panta otrās daļas 4. punktu un
21. panta pirmo un otro daļu

 
I. Vispārīgais jautājums

1. Iekšējie noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centrs veic Patentu valdes bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) apmeklētāju reģistrāciju un iespieddarbu izsniegšanu;
1.2. Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumu veidus un Bibliotēkas lietotāju (turpmāk – lietotājs) tiesības, pienākumus un atbildību;
1.3. publiski pieejamo datoru (turpmāk – datori) un interneta lietošanas noteikumus.

II. Bibliotēkas apmeklētāju reģistrācija un iespieddarbu izsniegšana

2. Lai apmeklētāju reģistrētu kā Bibliotēkas lietotāju, Bibliotēkas darbinieks apmeklētājam pieprasa:
2.1. fiziskai personai – uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (personas apliecību vai pasi), juridiskas personas pārstāvim – uzrādīt pilnvaru veikt reģistrāciju juridiskas personas vārdā;
2.2. ar parakstu Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas žurnālā apliecināt apņemšanos ievērot šos iekšējos noteikumus.

3. Pēc reģistrācijas Bibliotēkas darbinieks lietotājam bez maksas izsniedz Bibliotēkas lasītāja karti (turpmāk – lasītāja karte). Lasītāja karti nevar nodot izmantošanai citai personai.

4. Katrā apmeklējuma reizē lietotājs uzrāda lasītāja karti Bibliotēkas darbiniekam. Bibliotēkas apmeklējuma laikā lietotājs lasītāja karti atstāj pie Bibliotēkas darbinieka.

5. Lasītāja kartes nozaudēšanas, zādzības, bojājuma vai lietotāja vārda vai uzvārda maiņas gadījumā lasītāja karti atjauno šo iekšējo noteikumu 2.1. apakšpunktā un 3. punktā noteiktajā kārtībā.
 
6. Bibliotēka bez lietotāja piekrišanas nenodod un neizpauž lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

7. Iespieddarbus izsniedz izmantošanai tikai Bibliotēkas lasītavā.

III. Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumu veidi, lietotāja tiesības, pienākumi un atbildība

8. Lietotājam ir tiesības:
8.1. saņemt Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumus:
8.1.1. izmantot Bibliotēkas krājumā esošos informācijas avotus Bibliotēkas lasītavā;
8.1.2. saņemt informāciju par Bibliotēkas krājumu un datubāzēm;
8.1.3. saņemt bibliotekārās, bibliogrāfiskās, faktogrāfiskās uzziņas un konsultācijas;
8.1.4. izmantot datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus;
8.2. saņemt Bibliotēkas maksas pakalpojumus atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādim;
8.3. lietot personīgās grāmatas, citus iespieddarbus un datortehniku, uzrādot tos Bibliotēkas darbiniekam pirms lasītavas apmeklējuma;
8.4. ar Bibliotēkas darbinieka atļauju izmantot personīgos informācijas nesējus datu lejuplādēšanai un augšuplādēšanai;
8.5. iesniegt Patentu valdes direktoram priekšlikumus, atsauksmes vai sūdzības par Bibliotēkas darbu.

9. Lietotājam ir pienākums:
9.1. saudzīgi izturēties pret Bibliotēkas krājumā esošajām grāmatām, citiem iespieddarbiem un tehniku;
9.2. par pamanītiem bojājumiem iespieddarbos vai tehniskajās ierīcēs nekavējoties informēt Bibliotēkas darbinieku.

10. Bibliotēkas lasītavā ir aizliegts:
10.1. ienākt virsdrēbēs un ienest pārtikas produktus;
10.2. traucēt citu lietotāju darbu;
10.3. uzturēties nehigiēniskā, sabiedriskai vietai nepiemērotā stāvoklī;
10.4. lietot mobilos telefonus.

11. Lietotājs ir atbildīgs:
11.1. par viņam izsniegtajiem iespieddarbiem vai citiem materiāliem;
11.2. par Bibliotēkas lietošanas noteikumu ievērošanu.

12. Sabojātie iespieddarbi vai citi materiāli jāaizvieto ar tādiem pašiem vai, saskaņā ar Bibliotēkas norādījumiem, satura vai cenas ziņā līdzvērtīgiem, vai arī jāatlīdzina to vērtība. Sabojāto iespieddarbu vērtību nosaka pēc Bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām iespieddarbu cenām.

13. Par šo iekšējo noteikumu neievērošanu lietotāju var izraidīt no Bibliotēkas telpām vai neielaist Bibliotēkā.

IV. Datoru un interneta lietošanas kārtība

14. Izmantojot datorus un internetu, lietotājam ir aizliegts:
14.1. patvaļīgi iejaukties datoru konfigurācijā, uzstādīt programmas, dzēst tās vai atsevišķas datnes (failus);
14.2. patvaļīgi pārstartēt vai izslēgt datoru;
14.3. saglabāt datus datorā;
14.4. spēlēt spēles, apmeklēt vardarbīga un neētiska satura vietnes internetā;
14.5. norādīt kā adresātus Bibliotēkas elektroniskā pasta adreses personīgās informācijas saņemšanai.

15. Lietotāja veiktās darbības ar datoru un internetā netiek arhivētas. Bibliotēka nenodrošina informācijas saglabāšanu pēc tam, kad lietotājs ir beidzis datora un interneta lietošanu.

16. Bibliotēkas darbiniekam ir tiesības pārlūkot lietotāja darba sesijas laikā izmantotos interneta resursus.