Saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu un Patentu valdes nolikumu Patentu valdes darbības mērķis ir īstenot valsts politiku rūpnieciskā īpašuma, īpaši izgudrojumu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesiskās aizsardzības jomā.

Patentu valdei ir šādas funkcijas:

 • reģistrēt rūpnieciskā īpašuma objektus – izgudrojumu patentus (ieskaitot papildu aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem), preču zīmes, dizainparaugus un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas – un uzturēt attiecīgos reģistrus, kā arī sniegt citus ar rūpniecisko īpašumu saistītus pakalpojumus;
 • veicināt valstī un sabiedrībā izpratni par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību un stiprināt tā vērtību;
 • veikt Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētās valsts rūpnieciskā īpašuma iestādes funkcijas;
 • veidot specializētu informācijas krājumu un sniegt informācijas pakalpojumus rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jomā.

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Patentu valde veic šādus uzdevumus:

 • pieņem un izskata juridisko un fizisko personu pieteikumus izgudrojumu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesiskajai aizsardzībai;
 • uztur Patentu reģistru (kas ietver arī papildu aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem), Preču zīmju reģistru, Dizainparaugu reģistru un Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju reģistru;
 • sastāda un publicē Patentu valdes oficiālo izdevumu;
 • informē sabiedrību, organizē pasākumus un apmācības, lai veicinātu sabiedrības izpratni par priekšrocībām, ko nodrošina rūpnieciskā īpašuma aizsardzība;
 • veic pasākumus rūpnieciskā īpašuma vērtības stiprināšanai;
 • uztur un papildina rūpnieciskā īpašuma informācijas krājumu, apkopo informāciju un veido tiešsaistes un lokālos informācijas resursus;
 • organizē profesionālo patentpilnvarnieku atestēšanu un kārto to sarakstu;
 • nodrošina Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes organizatorisko un administratīvo darbību;
 • atbilstoši kompetencei nodrošina Latvijai saistošu starptautisko līgumu izpildi un pārstāv Latvijas Republiku starptautiskajās organizācijās un pasākumos;
 • atbilstoši kompetencei piedalās normatīvo aktu projektu izstrādē un atzinumu sniegšanā par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem;
 • sniedz maksas pakalpojumus un veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.