Informējam, ka Patentu valde pieņem ārvalstīs elektroniski parakstītus dokumentus, ja tie ir Eiropas Savienības eDokumentu standarta formātā (ASiCE) parakstīti un profesionālais patentpilnvarnieks vienlaikus iesniedz elektroniskā paraksta derīguma apliecinājumu, kas izgūts no oficiālās Eiropas Savienības tīmekļa vietnes: https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation, vai no citas tīmekļvietnes, norādot šo adresi, kurā Patentu valde nepieciešamības gadījumā elektronisko dokumentu var pārbaudīt. 

Ja dokuments ir parakstīts ar trešajās valstīs izsniegtu elektronisko parakstu, Patentu valde pieņem šādu dokumentu, ja kopā ar to ir iesniegts profesionālā patentpilnvarnieka apliecinājums par to, ka profesionālais patentpilnvarnieks ir pārbaudījis tā īstumu. 

Papildus informējam, ka dokumenti, kas parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu elektronisko parakstu, ir sūtāmi uz Patentu valdes e-pastu: pasts@lrpv.gov.lv 

Jautājumi un atbildes par elektroniski parakstītu dokumentu ārvalstīs

Atbilde :

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (turpmāk – eIDAS regula) 6. pantu dalībvalstis atzīst dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas izdots citā dalībvalstī, ja ir izpildīti noteikti nosacījumi.

            Latvijas Elektronisko dokumentu likums paredz, ka ārvalstī izdotam sertifikātam ir kvalificēta sertifikāta juridiskais statuss un tiesiskās sekas, ja tas atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) to ir izsniedzis uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, kas reģistrēts Eiropas Savienības dalībvalsts uzraudzības iestādē;

2) to ir izdevis uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī saskaņā ar eIDAS regulas 14. pantu.

Iesniedzot dokumentu, kas parakstīts ar ārvalstī izsniegtu drošu elektronisko parakstu, persona informē iestādi, kurā tiešsaistē tā var pārliecināties, ka kvalificēto sertifikātu ir izsniedzis uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs. Ja elektroniski parakstīts dokuments ir no Eiropas Savienības dalībvalsts, kvalificēto sertifikātu var pārbaudīt oficiālajā ES mājaslapā: https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/DSS/webapp-demo/validation. Savukārt uzticamo sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju sarakstu var atrast šeit: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home.

Ņemot vērā minēto, ja elektroniski parakstīts dokuments atbilst eIDAS regulā un Latvijas Elektronisko dokumentu likumā noteiktajiem noteikumiem (kvalificēto sertifikātu ir izsniedzis uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, kuru var validēt), Patentu valde pieņems šos dokumentus kā parakstītus. Tomēr saskaņā ar uzticamo pakalpojumu sniedzēju sarakstu DocuSign Inc nav ES atzīts kvalificēts uzticamu pakalpojumu sniedzējs, tāpēc dokumenti, kas parakstīti ar "DocuSign Inc" izsniegtiem sertifikātiem, netiks uzskatīti par kvalificētiem sertifikātiem un Patentu valde tos nepieņems kā elektroniski parakstītus dokumentus.